Екс­порт ме­та­ло­про­ду­кції змен­шив­ся на 26%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ме­та­лур­гій­ні під­при­єм­ства Укра­ї­ни в сі­чні-трав­ні 2015-го ско­ро­ти­ли екс­порт ме­та­ло­про­ду­кції в на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні на 26,3% в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку — до 8,4 міль­йо­на тонн, у вар­ті­сно­му — на 40,7%, до 3,5 мі­льяр­дів до­ла­рів, пе­ре­дає« Еко­но­мі­чна прав­да», по­си­ла­ю­чись на про­то­кол ба­лан­со­вої на­ра­ди пред­став­ни­ків під­при­ємств гір­ни­чо-ме­та­лур­гій­но­го ком­пле­ксу (ГМК) Укра­ї­ни, оприлюдненому об’єд­на­н­ням «Ме­та­лург­пром» (Дні­про­пе­тровськ). Як по­ві­дом­ля­є­ться, час­тка екс­пор­ту в за­галь­но­му об­ся­зі ви­ро­бле­но­го ме­та­ло­про­ка­ту ста­но­ви­ла 86% про­ти 84% за п’ять мі­ся­ців 2014 ро­ку, при цьо­му 46% екс­пор­то­ва­ної про­ду­кції — на­пів­фа­бри­ка­ти. При цьо­му екс­порт ме­та­ло­про­ду­кції в кра­ї­ни СНД змен­шив­ся на 49% — з 1,460 міль­йо­на тонн до 740 ти­сяч тонн, у то­му чи­слі в Ро­сію — на 57%, з 1,070 міль­йо­на тонн до 460 ти­сяч тонн. Час­тка СНД в гео­гра­фі­чній стру­кту­рі по­ста­вок змен­ши­ла­ся з 13% до 9%, зокре­ма, Ро­сії —з 9% до 5%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.