Ні­меч­чи­на на­дасть 500 міль­йо­нів єв­ро на ін­фра­стру­кту­ру

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да ра­ти­фі­ку­ва­ла ме­мо­ран­дум між уря­да­ми Укра­ї­ни та Ні­меч­чи­ни про отри­ма­н­ня на­шою дер­жа­вою 500 міль­йо­нів єв­ро по­зи­ки, пе­ре­да­є­ко ре­спон­дент УНН. Пар­ла­мен­та­рі 266 го­ло­са­ми під­три­ма­ли від­по­від­ний пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект. Як за­зна­чив у сво­є­му ви­сту­пі до­по­від­ач цьо­го пи­та­н­ня ві­це-прем’єр-мі­ністр Ген­на­дій Зуб­ко, уго­да пе­ред­ба­чає отри­ма­н­ня Укра­ї­ною по­зи­ки у роз­мі­рі 500 міль­йо­нів єв­ро від Ні­ме­цько­го бан­ку роз­ви­тку. За йо­го сло­ва­ми, з цих ко­штів 200 міль­йо­нів єв­ро — це ма­кро­фі­нан­со­ва до­по­мо­га, а 300 міль­йо­нів бу­дуть спря­мо­ва­ні на ін­фра­стру­ктур­ні та енер­ге­ти­чні про­е­кти у п’яти обла­стях. Зокре­ма за ці ко­шти пла­ну­ють про­ве­сти ре­кон­стру­кцію де­яких до­ріг. На­га­да­є­мо, 10 ли­пня Укра­ї­на та Ні­меч­чи­на під­пи­са­ли уго­ду про на­да­н­ня кре­ди­ту в роз­мі­рі 500 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.