«Зна­йти для ко­жної тва­ри­ни вла­сни­ка»

У Льво­ві три­ває ін­фор­ма­цій­на кам­па­нія про­ти без­при­туль­но­сті чо­ти­ри­ла­пих

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Дня­ми у Льво­ві від­був­ся кру­глий стіл на те­му «Акту­аль­ні про­бле­ми по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми в мі­сті» за уча­сті ди­ре­кто­ра ЛКП «Лев» Оле­га Ма­це­ха та пра­ців­ни­ків під­при­єм­ства, зоо­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій та во­лон­те­рів. Го­во­ри­ли про со­ці­аль­ну ре­кла­му у ЗМІ та со­цме­ре­жах, збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня ЛКП «ЛЕВ» та кіль­ко­сті во­льє­рів у йо­го ме­жах, ство­ре­н­ня еле­ктрон­ної еко­кар­ти та по­діл мі­ста на се­кто­ри, в ко­жно­му з яких во­лон­те­ри кон­тро­лю­ва­ти­муть чи­сель­ність со­бак. То­ді ж пра­ців­ни­ки ЛКП «ЛЕВ», зо­о­за­хи­сни­ки та екс­пер­ти ви­рі­ши­ли ство­ри­ти спіль­ну іні­ці­а­тив­ну гру­пу. Во­на має ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми, що ви­ни­ка­ють у по­во­джен­ні із со­ба­ка­ми, роз­ро­бля­ю­чи до­пов­не­н­ня та змі­ни до Про­гра­ми ре­гу­лю­ва­н­ня чи­сель­но­сті без­при­туль­них тва­рин у Льво­ві.

Без які­сної ін­фор­ма­цій­но-про­сві­тни­цька кам­па­нія фор­му­ва­ти у су­спіль­стві гу­ман­не став­ле­н­ня до тва­рин бу­де скла­дні­ше. І тут мо­же до­по­мог­ти су­ча­сна ці­ка­ва со­ці­аль­на ре­кла­ма. «Одне із зав­дань про­сві­тни­цтва — по­ка­за­ти клю­чо­ву про­бле­му. Окрім со­ці аль ної рек ла ми, кам па нія бу де вклю­ча­ти ве­ли­ку кіль­кість ау­діо­ро­ли­ків, біл­бор­дів та ре­кла­му в мар­шру­тних та­ксі. Ма­є­мо на­дію на те, що лю­ди по­чнуть до нас звер­та­ти­ся і бра­ти цих тва­рин до се­бе. На­ше зав­да­н­ня — зро­би­ти так, щоб лю­ди ро­зумі­ли, що во­ни ви­ко­ну­ють ва­жли­ву со­ці­аль­ну фун­кцію», — роз­по­від­ає «Дню» ди­ре­ктор ЛКП «Лев» Олег МАЦЕХ.

У ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­ї­нах діє роз­га­лу­же­на си­сте­ма за­хис - ту тва­рин. «До при­кла­ду, в Поль­щі на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні пов­ні­стю за­бо ро не на ев та на зія до рос лих тва - рин, і якщо ми від неї від­мов­ля­є­мось, то тре­ба зро­зу­мі­ти, що жо­ден при­ту­лок не впо­ра­є­ться з на­ван­та­же­н­ням, якщо ці со­ба­ки не бу­дуть по­вер­та­ти­ся на­зад до вла­сни­ків. Скіль­ки б ми не на ма га ли ся кон т ро лю ва ти чи - сель­ність тва­рин, без­пе­ку їх спів­існу­ва­н­ня з лю­ди­ною, єди­ний шлях — зна­йти для ко­жної тва­ри­ни вла­сни­ка. І то­ді все стає на свої мі­сця. У Поль­щі фа­кти­чно 100% при­ла­шту­ва­н­ня, тоб­то дер­жа­ва ви­рі­ши­ла про­бле­му, змен­шив­ши кіль­кість без­при­туль­них, а по­тім, шля­хом 100%-го при лаш ту ван ня всіх за губ ле них і ви­ки­ну­тих на ву­ли­цю тва­рин мі­ні­мі­зу­ва­ла їхню кіль­кість. Якщо чо­ти­ри­ла­пий гу­би­ться, йо­го по­вер­та­ють, а якщо не по­вер­та­ють — то зна­хо­дять йо­му но­во­го вла­сни­ка. І якщо єв­ро­пей­ські кра­ї­ни вже зна­чно по­пе­ре­ду, то в нас це тіль­ки по­чи­на­є­ться», — за­зна­чає Олег Мацех.

Один із еле­мен­тів про­сві­тни­цької кам­па­нії зоо­за­хи­сни­ків — ві­део­ро­лик «Во­ни та­кі ж, як і ми!» — уже на­був ве­ли­кої по­пу­ляр­но­сті се­ред ко­ри­сту­ва­чів Ін­тер­не­ту. Тож, спо­ді­ва­ю­ться зо­о­за­хи­сни­ки, кам­па­нія ма­ти­ме по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти вже зов­сім ско­ро.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.