Про­те­зи для бій­ців... із пла­сти­ко­вих кри­шок?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

БФ «ОВЕС» за­кли­кає укра­їн­ців ма­со­во зда­ва­ти їх. Але ко­му са­ме до­по­ма­га­ти­муть і які­ви­ро­бни­ки за це ві­зьму­ться — не уто­чню­ють

Пев­но, ви по­мі­ча­ли у ве­ли­ких су­пер­мар­ке­тах віз­ки для збо­ру про­ду­ктів у зо­ну АТО або як при вхо­ді у не­ве­ли­кі крам­ни­ці сто­ять ав­тів­ки із пла­ка­та­ми на вій­сько­ву те­ма­ти­ку, а по­руч во­лон­те­ри роз­да­ють ли­стів­ки з про­ха­н­ням до­да­ти до сво­їх по­ку­пок па­чку «Мі­ві­ни» чи кон­сер­ви для бій­ців. Не­вдов­зі по­руч із ни­ми мо­жуть з’яви­ти­ся кон­тей­не­ри для збо­ру пла­сти­ко­вих кри­шок від бла­го­дій­но­го фон­ду «ОВЕС». Ці кри­ше­чки пі­дуть на ви­го­тов­ле­н­ня про­те­зів для бій­ців АТО чи де­та­лей до шту­чних кін­ці­вок. Ідея хо­ро­ша, бла­го­дій­на, але де­я­кі пи­та­н­ня по­тре­бу­ють роз’яснень, що і спро­бу­вав зро­би­ти «День».

Кіль­ка ти­жнів то­му акція збо­ру кри­ше­чок «До­бро жме­ня­ми» стар­ту­ва­ла офі­цій­но, і вже на сто­рін­ці фон­ду в «Фейс­бу­ці» (сай­та ор­га­ні­за­ції не­має, ка­жуть, що тіль­ки не­що­дав­но за­ре­є­стру­ва­лись, а пів­то­ра ро­ку до цьо­го за­йма­ли­ся во­лон­тер­ством) з’яви­ли­ся де­ся­тки від­гу­ків із рі­зних міст Укра­ї­ни. Лю­дей ці­ка­вить — ку­ди не­сти кри­ше­чки, де сто­я­ти­муть кон­тей­не­ри для їх збо­ру. Ор­га­ні­за­то­ри не втом­лю­ю­ться по­я­сню­ва­ти: спи­сок та­ких то­чок сфор­му­ють не­вдов­зі, ни­ні ж акція тіль­ки на низь­ко­му стар­ті, але, ймо­вір­но, це бу­дуть ве­ли­кі су­пер­мар­ке­ти, за­прав­ки, дер­жав­ні уста­но­ви, а з 1 ве­ре­сня — і шко­ли.

НА ОДИН ПРО­ТЕЗ ТРЕ­БА 80 ТИ­СЯЧ ПЛЯ­ШОК

По­ки що за­охо­чу­ють на­ко­пи­чу ва ти кри шеч ки. Бо їх зна до - би­ться ду­же-ду­же ба­га­то. Як ко­мен­ту­ва­ла те­ле­ка­на­лам ор­га­ні­за­тор ка ак ції Те тя на Ру ден ко ( « Дню » вда ло ся по спіл ку ва ти ся ли ше з ме нед же ром про ек ту, бо па­ні Те­тя­на весь час зайня­та чи­слен ни ми ін терв’ ю та зу стрі ча - ми — та­кий ажі­о­таж), одна кри­ше­чка ва­жить всьо­го три гра­ми, а, при­мі­ром, на один про­тез тре­ба 80 ти­сяч пля­шок із кри­ше­чка­ми. Але пи­та­н­ня — хто їх пе­ре­ро­бля­ти­ме?

«Пе­ре­ро­бни­ки є по всій кра­ї­ні, ми ро­зу­мі­є­мо, що не тре­ба зби­ра­ти кри­ше­чки в одно­му мі­сті, ми ого­ло­си­мо тен­дер для пе­ре­ро­бни­ків, як мі­ні­мум, в обла­сних цен­трах. Те­хно­ло­гія одна й та са­ма: це дро­бі­н­ня кри­шок, по­тім ви­го­тов­ле­н­ня ви­ро­бів чи де­та­лей — там своя про­це­ду­ра. Одно­го пе­ре­ро­бни­ка-мо­но­по­лі­ста у нас не бу­де. Пе­ре­мо­ви­ни з ком­па­ні­я­ми ве­де­мо, але не мо­же­мо ого­ло­шу­ва­ти їхні на­зви, бо ще ви­вча­ю­ться до­ку­мен­ти про спів­пра­цю, на це теж тре­ба час», — роз­по­ві­ла ме­не­джер про­е­кту Оль­га Іва­но­ва.

На акцію від­гу­ку­ю­ться і во­лон­тер­ські об’єд­на­н­ня, ко­трі го­то­ві до­по­мог­ти зі збо­ром ма­те­рі­а­лів у сво­їх ре­гіо­нах, а та­кож при­ва­тні ком­па­нії, які мо­жуть до­по­мог­ти з си­ро­ви­ною. Так, за сло­ва­ми Оль­ги Іва­но­вої, бан­ки про­по­ну­ють від­да­ти свої ста­рі пла­сти­ко­ві кар­тки на пе­ре­роб­ку. Ви­ро­бни­ки мо­ло­чної про­ду­кції ка­жуть, що мо­жуть зда­ти скло. Хо­ча ути­лі­зу­ва­ти вто­рин­ну си­ро­ви­ну, отри­ма­ну від сво­го ж ви­ро­бни­цтва, бу­ло б пра­виль­ні­ше са­мим.

«На­ша акція дає мо­жли­вість зро­би­ти до­бро хоч мі ні­маль­ни­ми зу сил ля ми, бо ре сур си у лю дей по тро ху ви чер пу ють ся, а так є при чет ність до со ці аль ної під - трим ки » , — до дає Іва но ва. І су - дя чи з ажі о та жу та по ши рен ня ін фор ма ції у де сят ках ЗМІ, як дру ко ва них, так і те ле ві зій них, охо­чих при­не­сти жме­ню кри­ше­чок до су­пер­мар­ке­ту бу­де до­ста­тньо. Та що да лі? Ма ло хто ці ка - ви­ться усі­єю про­це­ду­рою: від по­трап лян ня кри шеч ки у кон тей - нер до про­те­зу­ва­н­ня кон­кре­тно­го бій­ця.

«ПО­ТРІ­БНО ПІД­ПРИ­ЄМ­СТВО, ЯКЕ Б РО­БИ­ЛО З КРИ­ШЕ­ЧОК НЕ­ОБ­ХІ­ДНІ МА­ТЕ­РІ­А­ЛИ»

Так, пи­та­н­ня пе­ре­роб­ки — не до кін­ця зро­зумі­ле. Зі слів Оль­ги Іва­но­вої, в ко­жній обла­сті бу­дуть криш ки зби ра ти і в міс це вих фір мах їх пе ре роб ля ти. Це так, але чи справ ді є в нас у кож ній об лас ті під при єм ст ва, що ути лі - зу­ють са­ме пла­сти­ко­ві кри­шки? Екс пер ти- про те зис ти сум ні ва - ють ся, що з кри шок вдасть ся зро би ти щось для про те зу, а сам про тез — то й по го тів. Хо ча, вар - то від зна чи ти, ор га ні за то ри ак - ції го­то­ві за ви­ру­че­ні ко­шти про - тез ку пи ти. Але скіль ки ж це кри шок тре ба зі бра ти? Бо вар - тість про те зів, за леж но від при - зна чен ня та фун к ці о наль нос ті, ко­ли­ва­є­ться у ме­жах від 15 — 20 ти сяч до міль йо на гри вень! Як роз­по­вів нам Ва­ле­рій По­пла­вець, ке рів ник « Укра їнсь ко го цен т ру ре­а­бі­лі­та­ції ве­те­ра­нів Аф­га­ні­ста­ну», під­при­єм­ство за­раз актив­но до по ма гає з штуч ни ми кін ців ка - ми во­ї­нам АТО. За йо­го сло­ва­ми, не­що­дав­но уча­сни­ку АТО ро­би­ли бі оп ро тез з елек т рич ним ко лін - ним вуз лом за міль йон гри - вень — це фак тич но за мін ник справ ж ньої ру ки.

«Є пев­ні ма­те­рі­а­ли, з яких ви­го­тов­ля­є­ться про­тез. З кри­ше­чок це нав ряд чи хтось бу де ро би ти. А за гро ші мож на за ку по ву ва ти ма те рі а ли та ком п лек ту ю чі. Це все одно, що во­лон­те­ри і так зби­ра ють гро ші. Бо з са мих кри ше - чок ні­чо­го не ви­йде, по­трі­бно та - ке під при єм ст во, яке б ро би ло з них не об хід ні ма те рі а ли. Але в нас та ко го пе ре роб ни ка не має. Усі не об хід ні за го тов ки за ку по - ву­ю­ться за кор­до­ном. Є ком­пле­кту­ю­чі ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, во ни, що прав да, по сту па ють ся якіс тю, ва гою, що важ ли во для лю­ди­ни. Але для уча­сни­ків АТО во ни не пі дій дуть, це для менш ру­хли­вих лю­дей», — до­дав Ва­ле­рій По­пла­вець.

ДЕ КОН­КРЕ­ТНІ АДРЕСАТИ ДО­ПО­МО­ГИ?

Да­лі — для ко­го са­ме ро­би­ти­муть про­тез? Спо­ча­тку нам ска­за­ли, що бу­дуть спів­пра­цю­ва­ти з Во­лин­ським вій­сько­вим го­спі­та­лем для ін­ва­лі­дів вій­ни. Але там про та­ку но­ви­ну ді­зна­ли­ся без­по­се­ре­дньо від нас. За­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря Окса­на Шка­ро­ве­цька роз­по­ві­ла, що у них бій­ці АТО про­хо­дять ли­ше ре­а­бі­лі­та­цію. У жов­тні від­кри­ли ре­а­бі­лі­та­цій­не від­ді­ле­н­ня, на­ра­зі у ньо­му 16 бій­ців. Одно­му зро­би­ли про­те­зу­ва­н­ня за кор­до­ном, по­ки що та­кої по­тре­би біль­ше ні в ко­го не­має, на ща­стя.

Ко­ли уто­чни­ли, з яки­ми ж са­ме ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми бу­дуть спів­пра­цю­ва­ти, ко­ор­ди­на­то­ри акції по­ясни­ли, що во­лон­тер­ські об’єд­на­н­ня на мі­сцях бу­дуть фор­му­ва­ти та­кі спи­ски бій­ців. То­чні да­ні бу­дуть у пе­ре­лі­ку Во­лин­ської обла­сна клі­ні­чна лі­кар­ня. Її го­лов­ний лі­кар Іван Си­дор про та­ку акцію знає. Але роль за­кла­ду у ній — не ін­фор­ма­ція про бій­ців, а... збір кри­ше­чок.

«Ми­ну­ло­го ти­жня у Ко­ве­лі бу­ла ви­їзна ко­ле­гія, і там нам роз­по­від­а­ли про цю акцію. Тоб­то з на­ми ве­дуть пе­ре­мо­ви­ни. От ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо для кра­пель­ниць фі­зроз­чи­ни та ін­ші пре­па­ра­ти, на­при­клад, за день про­кра­па­є­мо 100 пля­шок по­лі­ети­ле­но­вих, во­ни ідуть на пе­ре­роб­ку, а нам за це тро­хи пла­тять. Те­пер ми бу­де­мо зби­ра­ти кри­ше­чки. Ма­буть, ор­га­ні­за­то­ри та­кої акції хо­чуть, щоб ми зда­ва­ли без­ко­штов­но, але ж тре­ба уго­ду укла­сти, з обл­від­ді­лом узго­ди­ти, — ко­мен­тує Іван Си­дор.

Мо­же, лі­ка­рю не до кін­ця по­ясни­ли, у чо­му суть акції? Якщо так, то цю про­га­ли­ну тре­ба за­пов­ни­ти, бо чим біль­ше ін­фор­ма­ції, ро­зу­мі­н­ня, у чо­му тре­ба під­трим­ка від лі­кар­ні, тим біль­ше ефе­кту. Іван Си­дор по­яснив, що у лі­кар­ні за­йма­ю­ться вжив­ле­н­ням шту­чних су­гло­бів, а облік бій­ців, ко­му це тре­ба ро­би­ти, в ру­ках мі­сце­вої вла­ди. І чо­мусь зда­є­ться, що ко­ли є по­тре­ба у про­те­зі, швид­ше зби­ра­ти гро­ші на­пря­му, а не ла­бі­рин­то­ви­ми хо­да­ми.

У фон­ді ж роз­по­від­а­ють, що та­кий до­свід по­ши­ре­ний за кор­до­ном. І це дає мо­жли­вість ви­рі­ши­ти одра­зу дві про­бле­ми — со­ці­аль­ну та еко­ло­гі­чну. Спе­ре­ча­ти­ся не бу­де­мо. Але чи ба­га­то се­ред укра­їн­ців тих, хто вже звик сор­ту­ва­ти смі­т­тя? І чи сто­ять під ко­жним ба­га­то­по­вер­хо­вим бу­дин­ком ба­ки для роз­діль­но­го сор­ту­ва­н­ня, щоб учи­ти­ся цьо­му? На це тре­ба ро­ки. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що лан­цю­жок «кри­шка — про­тез» так дов­го не три­ва­ти­ме. А як по­ба­чи­те в ма­га­зи­ні кон­тей­не­ри для кри­ше­чок, ва­ше пра­во, ки­да­ти щось у них чи ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.