Се­дми­ця і за­ру­чи­ни Во­ло­ди­ми­ра Сав­чен­ка

Ме­му­а­ри як моновистава жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­ле­рій КОСТЮКЕВИЧ, Жи­то­мир

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня в Жи­то­мир­ській обла­сній на­у­ко­вій бібліотеці іме­ні О.Оль­жи­ча пред­ста­ви­ли ме­му­а­ри «Ястре­бен­ська се­дми­ця» і збір­ки вір­шів, по­ем, ба­лад «За­ру­чи­ни з до­лею», які на­пи­сав те­ле­жур­на­ліст, пи­сьмен­ник і те­а­траль­ний ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Сав­чен­ко. В пер­шій із на­зва­них кни­жок ав­тор про­дов­жив опо­віді про лю­дей, з яки­ми йо­го зве­ла до­ля, та про ви­хід­ців із ма­лої ба­тьків­щи - ни. (Два ро­ки то­му ви­йшов тре­тій том ме­му­ар­ної три­ло гії «Фре­ски пам’яті» про до­лю хло­пчи­ка з се­ла Ястре­бень­ка Бру­си­лів­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­щи­ни, який по­чав торувати свій шлях в жит­ті у важ­кі ро­ки пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни, про що пи­сав «День» 2013 ро­ку.) «За­ру­чи­ни з до­лею» ілю­стро­ва­ні ро­бо­та­ми ві­до­мо­го жи­то­мир­сько­го ху­до­жни­ка Ми­ко­ли Бу­тков­сько­го. До ре­чі, Во­ло­ди­ми­ра Сав­чен­ка, який свя­тку­вав свій 77-й день на­ро­дже­н­ня, при­ві­та­ли жи­то­мир­ські пи­сьмен­ни­ки, ху­до­жни­ки, ко­ле­ги-жур­на­лі­сти, а ще офі­цій­ні осо­би, зокре­ма на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри обл­держ­адмі­ні­стра­ції Юрій Гра­дов­ський. Бу­ли про­де­мон­стро­ва­ні ві­део­філь­ми, в яких сам пи­сьмен­ник на­тхнен­но де­кла­му­вав уривки з тво­рів Та­ра­са Шев­чен­ка і вла­сних по­е­зій. Але най­біль­шим сюр­при­зом ста­ли пред­став­ле­ні ним в осо­бах сце­ни з вла­сних спогадів, у яких В. Сав­чен­ко про­де­мон­стру- вав вра­жа­ю­чий ді­а­па­зон лі­це­дій­ських умінь та мит­тє­ві пе­ре­вті­ле­н­ня то в юна­ка із сіль­ської гли­бин­ки або ін­те­лі­ген­тну хар­ків­ську па­ні, то лі­тню єв­рей­ку або іме­ни­то­го ар­ти­ста, який піклується ли­ше про те, як най­кра­ще «по­да­ти» се­бе пу­блі­ці... Зга­да­ло­ся з йо­го ме­му­а­рів: Во­ло­ди­мир мрі­яв ста­ти акто­ром, але до­ля ви­рі­ши­ла іна­кше. Ло­гі­чно ви­ни­кла ідея мо­но­ви­ста­ви або ци­клу сю­же­тів на цен­траль­но­му те­ле­ба­чен­ні, на­при­клад, на ка­на­лі «Куль­ту­ра» з уча­стю В. Сав­чен­ка — за мо­ти­ва­ми вла­сних спогадів. Бо йо­му за своє жи­т­тя до­ве­ло­ся зу­стрі­ча­ти­ся і пра­цю­ва­ти з де­ся­тка­ми ви­да­тних лю­дей, які ста­ли ле­ген­да­ми те­а­тру, сце­ни, кі­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.