«Ідиш-джаз» з Ан­дрі­єм Ма­ка­ре­ви­чем — 22 ли­пня, Жов­тне­вий па­лац

Den (Ukrainian) - - Культура -

У цьо­му кон­цер­ті слу­ха­чі змо­жуть по­чу­ти по-но­во - му за­бу­ті єв­рей­ські шля­ге­ри ХХ ст. Пі­сля трі­ум­фаль­них гас т ро лей Пів ніч ною Аме ри кою, Ка на дою та Ізра ї лем ле ген дар ний ро сійсь кий ро кер і бун тар, за снов ник та лі дер гур ту « Ма ши на Вре ме ни » Ан­дрій Ма­ка­ре­вич пред­ста­вить в Укра­ї­ні свій но­вий про­ект. До про­гра­ми уві­йшли най­по­пу­ляр­ні­ші пі­сні мо­вою ідиш, ан­глій­ською, ро­сій­ською, а та­кож хі­ти й улю­бле­ні ком­по­зи­ції у ви­ко­нан­ні А. Ма­ка­ре­ви­ча та йо­го ко­лег джа­зо­вих му­зи­кан­тів. Під час ро­бо­ти над цим твор чим про ек том, за пи су ю чи аль бом 2013 ро­ку, Ан­дрій Ва­ди­мо­вич упер­ше звер­нув­ся до єв­рей­ської му­зи­чної те­ми і до мо­ви ідиш (до ком - пакт-ди­ску «Ідиш-джаз» уві­йшли 11 ком­по­зи­цій). Як зі зна єть ся му зи кант, йо го на дих ну ла му зич на куль ту ра емі гран­тсь ко го єв рей ст ва, ба га то пред став­ни­ків яко­го ви­їха­ли на по­ча­тку XX ст. за оке­ан, у США. «Істо­рія єв­рей­сько­го на­ро­ду ду­же тра­гі­чна, то­му во­на і при­вер­тає до се­бе біль­ше ува­ги. Справ­ді, сум­но, що мо­ва, з якою пов’яза­на ве­ли­че­зна ча­сти­на куль­ту­ри ці­ло - го на­ро­ду, зни­кає у те­бе на очах. Я пам’ятаю, що моя ба­бу­ся ще ро­змов­ля­ла мо­вою ідиш, але, га­даю, че­рез па - ру де­ся­тків ро­ків ця мо­ва бу­де вже оста­то­чно за­бу­та...» У кон­цер­ті ві­зьмуть участь му­зи­кан­ти: Сер­гій Остроу - мов — удар­ні, Сер­гій Ху­тас — кон­тра­бас, Дми­тро Бриль — со­пра­но-са­ксо­фон, Оле­ксандр Бриль — те­нор-са­ксо - фон, Ко­стя Ге­вон­дян — тру­ба, во­кал, а та­кож джа­зо­ві спів­а­чки — По­лі­на Ка­сья­но­ва, Ді­а­на По­лє­но­ва та Іри­на Ро - ді­лес. До ре­чі, на по­ча­тку ве­ре­сня про­гра­му «Ідиш-джаз» Ма­ка­ре­вич і К° пред­став­лять в Оде­сі.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.