«На­тал­ка Пол­тав­ка» — 24 ли­пня, На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Свій 95 те­а­траль­ний се­зон фран - ків ці за кри ють « На тал кою Пол - тав кою » — зна ко вою ви ста вою для ко­ле­кти­ву. Тре­ба від­зна­чи­ти, що тво ри Іва на Кот ля ревсь ко го не схо­дять з афіш те­а­тру, а «На - тал­ка Пол­тав­ка» уже ба­га­то ро­ків є справ­жньою окра­сою ре­пер­ту­а­ру. Ви­ста­ву 2005 ро­ку по­ста­вив Оле­ксандр Ану­ров; му­зи­чну вер­сію з ви ко ри стан ням кла сич ної осно­ви Ми­ко­ли Ли­сен­ка на­пи­сав лі дер гур ту « ВВ » Олег Скрип ка (він же на прем’єрі ви­ко­нав роль Ви бор но го); ори гі наль ну сце но - гра­фію ство­рив Ан­дрій Але­ксан­дро­вич-До­чев­ський. З трі­ум­фом ви­ста­ва від­бу­ла­ся на га­стро­лях на між­на­ро­дних те­а­траль­них фе­сти­ва­лях, зокре­ма в Поль­щі. Ни­ні ге­рої Ко­тля­рев­сько­го ожи­вуть зав­дя­ки грі про­від­них акто­рів тру­пи: На­та­лі Ярошенко (На­тал­ка Пол­тав­ка), Пе­тра Пан­чу­ка (Во­зний), Ла­ри­си Ру­снак (Тер­пи­ли­ха), Во­ло­ди­ми - ра Ні­ко­ла­єн­ка (Ви­бор­ний), Пав­ла Пі­ску­на (Пе­тро), Та­ра­са Жир­ка (Ми­ко­ла) та ін­ших.

ФО­ТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.