«Че­ре­мош-фест 2015» — із 24 до 26 ли­пня (Іва­но-Фран­ків­ська область)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Еко-ту­ри­сти­чний фо­рум від­бу­де­ться в ур­очи­щі За­пі­док, се­ло Верх­ній Ясе­нів ( Вер­хо­вин­ський ра­йон, Іва­но- Фран­ків­ська область). Го­лов­на ціль акції — за­хист рі­чки Че­ре­мош (ство­ре­н­ня гі­дро­ло­гі­чно­го за­ка­зни­ка на рі­чці Бі­лий Че­ре­мош). Ор­га­ні­за­то­ри за­про­по­ну­ють усім го­стям під­ня­ти­ся в го­ри, спла­ви­ти­ся Чор­ним Че­ре­мо­шем, від­ві­да­ти ав­тен­ти­чні кар­пат­ські му­зеї, по­спіл­ку­ва­ти­ся на­жи­во з «ней­тів-спі­ке­ра­ми гу­цуль­ської го­вір­ки», но­сі­я­ми гу­цуль­ської куль­ту­ри. У му­зи­чній про­гра­мі «Че­ре­мош-фе­сту» ви­сту­па­ти­муть: Вій ( Ки­їв), Zapaska ( Кам’ янець- По­діль­ський), Гу­цул Ка­лі­псо ( Чер­нів­ці), Pushkin Klezmor Band ( Ки­їв), Гу­цу­ли (Вер­хо­ви­на), Ро­Сол (Іва­но-Фран­ківськ), Джа­ла­пі­та (Львів), Пе­трос (Во­ро­хта), Пе­тро­ви­чі (Во­ро­хта), Фліт (Іва­но­Фран­ківськ), Ме­ха­ні­чний Апель­син (Га­ли­чи­на), Ві­ктор Ян­цо та Rock-H (Му­ка­че­ве).

ФО­ТО З САЙ­ТА STEZHKAMU.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.