Макс Кі­друк «Не­бра­тні»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Но­ва книж­ка ві­до­мо­го мо­ло­до­го пи­сьмен­ни­ка Ма­кса Кі­дру­ка ви­йшла в до­во­лі не­зви­чно­му для ньо­го жан­рі. Це — не те­хно­три­лер і не ек­зо­ти­чні по­до­ро­жні вра - же­н­ня, а справ­жня ста­ра до­бра пу­блі­ци­сти­ка. Книж­ка «Не­бра­тні», яка з’яви­ла­ся дру­ком у хар­ків­сько­му ви­дав­ни­цтві «Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля», при­свя­че­на від­но­си­нам Укра­ї­ни та Ро­сії. При­чо­му йде­ться не ли­ше про сьо­го­дні­шню вій­ну та анек - сію Кри­му, а й про ду­же ши­ро­кий кон­текст, вла­сне, про істо­рію ро­сій­ської агре­сії та екс­пан­сії про­ти Укра­ї­ни. Кі­друк то гли­бо­ко за­ну­рю­є­ться в істо­ри­чний ма­те­рі­ал, у дав­но­ми­ну­лі ча­си, в до­бу Ге­тьман­щи­ни, ви­зволь­них зма­гань, опи­сує на­по­лег - ли­ві й не­втом­ні спро­би ру­си­фі­ка­ції, роз­чи­не­н­ня в «ро­сій­сько­му мо­рі» на­шої кра - їни, то по­вер­та­є­ться у вир сьо­го­дні­шніх по­дій. Пи­сьмен­ник не про­сто пред­став­ляє вла­сне ба­че­н­ня істо­рії та су­ча­сно­сті, але та­кож по­дає йо­го ду­же ін­ди­ві­ду­аль­но, по стій но суп ро вод жу ю чи пер со наль ни ми вра жен ня ми, сю же та ми. І ро бить це во­дно­час про­стою, пе­ре­кон­ли­вою мо­вою та спи­ра­ю­чись на ши­ро­ку фа­кти­чну осно­ву. Са­ме то­му книж­ка «Не­бра­тні» ви­гля­дає ва­жли­вим аспе­ктом за­пе­ре­че­н­ня сте­ре­о­ти­пу про «бра­тні на­ро­ди», в який усе ще ві­рить пев­на ча­сти - на укра­їн­ців і який на­о­чно по­ка­зав свою не про­сто де­стру­ктив­ність, а й кри­ва­вий тра­гізм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.