Кі­но­сту­дію ім. О. Дов­жен­ка від­ро­дять... кон­цер­ти про­сто не­ба

Den (Ukrainian) - - Культура -

На те­ри­то­рії На­ціо­наль­ної кі­но­сту­дії ім. О. Дов­жен­ка в Ки­є­ві щочетверга від­бу­ва­ю­ться «Кон­цер­ти при­ро­ди» про­сто не­ба. Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни. Кла­си­чна му­зи­ка Ан­то­ніо Ві­валь­ді у ви­ко­нан­ні но­во­го ка­мер­но­го ко­ле­кти­ву «Ві­валь­діо рке­стра» (під ке­рів­ни­цтвом ві­до­мо­го ди­ри­ген­та і скри­па­ля Іго­ря Ан­дрі­єв­сько­го (на фо­то). До ре­чі, цей гурт на­ро­див­ся зав­дя­ки твор­чо­му про­е­кту «Ма­гія Ві­валь­ді», пре­зен­то­ва­но­го ки­їв­ським ме­ло­ма­нам у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку в На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки — див. «День» № 104 за 2014 р. — А.А.) вже зву­ча­ла тут ми­ну­ло­го че­твер­га. Подаль­ші кон­цер­ти від­бу­ду­ться 16, 23 і 30 ли­пня — ор­кестр та­кож гра­ти­ме му­зи­ку про­слав­ле­но­го іта­лій­сько­го ком­по­зи­то­ра, зокре­ма, Кон­церт №4 для скри­пки з ор­ке­стром «По­ри ро­ку», а та­кож ін­ші тво­ри кла­си­ка. Під час му­зи­чних се­ан­сів від­ві­ду­ва­чі змо­жуть по­ба­чи­ти уні­каль­ні ко­стю­ми і ре­тро­ав­то­мо­бі­лі із за­па­сни­ків кі­но­сту­дії. Як роз­по­ві­ли «Дню» ор­га­ні­за­то­ри акції, кон­цер­ти про­хо­дять у рам­ках про­е­кту з від­ро­дже­н­ня Кі­но­сту­дії ім. О.Дов­жен­ка. У ве­ре­сні на її те­ри­то­рії пла­ну­є­ться про­ве­сти між­на­ро­дний муль­ти­куль­тур­ний фе­сти­валь су­ча­сно­го ми­сте­цтва «ГОГОЛЬFEST-2015». На­га­да­є­мо, «День» вже пи­сав, що у черв­ні Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ і ан­самбль «Ки­їв­ські со­лі­сти» про­ве­ли кон­церт кла­си­чної му­зи­ки «МЗС Open Air» на під­трим­ку укра­їн­ців, які з по­лі­ти­чних мо­ти­вів не­за­кон­но утри­му­ю­ться в ро­сій­ських в’язни­цях, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.