Ли­цар­ські тур­ні­ри і тан­цю­валь­ний фле­шмоб

Den (Ukrainian) - - Культура -

Із 25 по 26 ли­пня у с. Ко­па­чів від­бу­де­ться свя­тку­ва­н­ня Хрещення Ки­їв­ської Ру­сі. У «Пар­ку Ки­їв­ська Русь» (с. Ко­па­чів, Обу­хів­ський р-н., Ки­їв­ська обл.) не­мов ожи­вуть кар­ти­ни пра­дав­ньої істо­рії, пов’яза­ні з прийня­т­тям хри­сти­ян­ської ві­ри, які від­тво­рю­ва­ти­муть у те­а­тра­лі­зо­ва­них по­ста­нов­ках. Го­сті про­гра­ми по­ба­чать по­до­рож кня­ги­ні Оль­ги до Кон­стан­ти­но­по­ля, ви­бір ки­їв­ським кня­зем Во­ло­ди­ми­ром хри­сти­ян­ської ві­ри, одру­же­н­ня кня­зя із се­строю ві­зан­тій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Ан­ною, по­ва­ле­н­ня язи­чни­цьких ідо­лів та ін­ші зна­ко­ві по­дії. Дій­ство пе­ре­не­се­ться крізь ві­ки й кі­ло­ме­три — з Ки­їв­ської Ру­сі до Ві­зан­тії, з ХХІ у Х сто­лі­т­тя. Ви­до­ви­щни­ми бу­дуть ли­цар­ські бої, пе­ре­го­ни на ко­лі­сни­цях, тур­нір кін­них лу­чни­ків та зма­га­н­ня кін­них ли­ца­рів. Окрім то­го, на від­ві­ду­ва­чів че­кає без­ліч роз­ваг: май­стер-кла­си з на­ро­дних ре­ме­сел, із во­ло­ді­н­ня се­ре­дньо­ві­чною збро­єю, ве­се­лі ста­ро­дав­ні ігри, за­паль­ні слов’ян­ські хо­ро­во­ди та за­хо­плю­ю­чий тан­цю­валь­ний фле­шмоб. А на­сам­кі­нець усі при­су­тні ма­ти­муть змо­гу взя­ти участь в уні­каль­но­му ма­со­во­му дій­стві — ство­рен­ні «жи­вої» ци­фри 988 як да­ти і сим­во­лу хрещення Ки­їв­ської Ру­сі. Та­ким чи­ном ко­жен від­чує се­бе при­че­тним до свя­тку­ва­н­ня істо­ри­чної по­дії. У ве­чір­ній про­гра­мі від­бу­де­ться гран­діо­зне те­а­тра­лі­зо­ва­не дій­ство про взя­т­тя Хер­со­не­са кня­зем Во­ло­ди­ми­ром за уча­стю кін­них і пі­ших во­ї­нів, з во­гня­ни­ми спе­це­фе­кта­ми, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.