Ка­те­ри­на Пе­тров­ська — ла­у­ре­ат пре­сти­жної Strega Europeo-2015

Den (Ukrainian) - - Культура -

Укра­їн­сько-ні­ме­цька пи­сьмен­ни­ця отри­ма­ла пре­сти­жну іта­лій­ську лі­те­ра­тур­ну пре­мію. Про це пи­ше Ес­пре­со.TV із по­си­ла­н­ням на сайт пре­мії Strega Europeo-2015. До чи­сла фі­на­лі­стів уві­йшли п’ять пи­сьмен­ни­ків із Іспа­нії, Бель­гії, Фран­ції та Ні­меч­чи­ни, тво­ри яких не­дав­но пе­ре­кла­де­ні та ви­да­ні в Іта­лії. Укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця отри­ма­ла 11 го­ло­сів із 23. До скла­ду жу­рі вхо­ди­ли пи­сьмен­ни­ки, пе­ре­мож­ці та фі­на­лі­сти Strega Europeo. Кни­гу «Мо­жли­во, Естер» Пе­тров­ська на­пи­са­ла ні­ме­цькою, її та­кож пе­ре­кла­ли іта­лій­ською мо­вою. «Як­би я на­пи­са­ла ро­ман укра­їн­ською, він би став ме­му­а­ра­ми. А ні­ме­цькою там єія,і ме­не не­має. Ні­ме­цька — фі­ктив­на ча­сти­на книж­ки. Мо­ва не вин­на. Осо­би, що ви­ко­ри­сто­ву­ють її, по­вин­ні не­сти від­по­від­аль­ність. Моя істо­рія ру­ха­є­ться рі­зни­ми ло­ка­ці­я­ми — між мною і «не мною», — ска­за­ла Пе­тров­ська. На­га­да­є­мо, Ка­те­ри­на Пе­тров­ська — укра­їн­сько-ні­ме­цька пи­сьмен­ни­ця і жур­на­ліс­тка. Жи­ве в Бер­лі­ні. 2013 ро­ку отри­ма­ла одну з най­більш ви­зна­чних лі­те­ра­тур­них на­го­род за тво­ри, на­пи­са­ні ні­ме­цькою мо­вою, — Пре­мію Ін­ге­борг Ба­хман.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.