«Ле­си­ні дже­ре­ла-2015» від­бу­ду­ться без фе­єр­вер­ків

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му (Жи­то­мир­ська обл.) від­бу­де­ться між­на­ро­дне свя­то лі­те­ра­ту­ри та ми­стецтв «Ле­си­ні дже­ре­ла». За­хо­ди три­ва­ти­муть на ма­лій ба­тьків­щи­ні все­сві­тньо ві­до­мої по­е­те­си Ле­сі Укра­їн­ки з 24 по 26 ли­пня. Цьо­го­річ ор­га­ні­за­то­ри від­мо­ви­ли­ся від мас­шта­бної хо­ди та фе­єр­вер­ків, але бу­де чи­ма­ло рі­зних ми­сте­цьких ви­ста­вок, Все­укра­їн­ський кон­курс ви­ко­нав­ців ху­до­жньо­го сло­ва ім. Ле­сі Укра­їн­ки, по­ка­жуть мо­но­ви­ста­ву «Го­рить моє сер­це» у ви­ко­нан­ні со­ліс­тки Львів­сько­го ор­ган­но­го за­лу Оль­ги Жа­ров­ської, від­бу­де­ться Все­укра­їн­ський кон­курс ав­тен­ти­чно­го співу «Жи­во­то­ки», а та­кож — лі­те­ра­тур­ні зу­стрі­чі, книж­ко­ві виставки то­що. Бу­дуть і бла­го­дій­ні за­хо­ди для під­трим­ки зем­ля­ків-во­ї­нів АТО. Зокре­ма, від­бу­де­ться бла­го­дій­ний кон­церт за уча­стю По­лі­сько­го ан­сам­блю пі­сні і тан­цю «Льо­нок» ім. І. Сльо­ти та спів­а­чки Окса­ни Пе­кун, по­ві­дом­ляє Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.