«Тил, що ря­тує»

У Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі від­був­ся ау­кціон для збо­ру ко­штів на до­по­мо­гу мир­ним жи­те­лям Мар’їн­ки

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Во­лон­тер­ство в Укра­ї­ні ста­ло при­ро­дним яви­щем. Лю­ди на­вчи­ли­ся гур­ту­ва­ти­ся і ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми ра­зом, це й є те хо­ро­ше, що зав­жди по­трі­бно шу­ка­ти, хоч би що тра­пи­ло­ся. Хло­пці, які за­раз на вій­ні, роз­по­від­а­ють, що їм там спо­кій­но, бо їх грі­ють мо­ли­тви і по­ва­га укра­їн­ців, що це їхній на­дій­ний тил. Са­ме та­кий «тил, що ря­тує» і ор­га­ні­зу­вав бла­го­дій­ний ау­кціон про­е­кту «Ми­сте­цтво, що ря­тує», який від­був­ся у сті­нах «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу». Це вже дру­гий та­кий за­хід, вла­што­ва­ний во­лон­те­ра­ми. Пер­ший ор­га­ні­зу­ва­ли для то­го, щоб зі­бра­ти ко­шти для до­по­мо­ги по­ра­не­ним бій­цям у зо­ні про­ве­де­н­ня АТО. То­ді вда­ло­ся зі­бра­ти 40 ти­сяч гри­вень. Цьо­го ра­зу ор­га­ні­за­то­ри за­про­по­ну­ва­ли ві­до­мим укра­їн­ським ху­до­жни­кам та ви­хо­ван­цям ки­їв­ських ху­до­жніх шкіл роз­ма­лю­ва­ти 42 ящи­ки зпід боє­при­па­сів — зброї, гра­нат, па­тро­нів рі­зно­го ка­лі­бру, — які пі­сля чер­го­вої поїзди на схід при­ве­зли у сто­ли­цю. Най­біль­ше гро­шей за­про­по­ну­ва­ли за ро­бо­ти Ар­се­на Са­ва­до­ва та Оле­ксан­дра Ройт­бур­да — 300 тис. та 200 тис. гри­вень від­по­від­но. За­га­лом су­ма, яку вда­ло­ся зі­бра­ти, — 1 840 000 грн!

Во­лон­тер Іри­на Со­ло­шен­ко роз­по­від­ає «Дню»: «Зва­жа­ю­чи на те що за­раз лі­то, від­пус­тки, ба­га­то лю­дей у роз’їздах, ми не очі­ку­ва­ли та­ко­го ре­зуль­та­ту і за­ці­кав­ле­но­сті. Бу­ли по­бо­ю­ва­н­ня, що все від­бу­де­ться не­актив­но, що ба­га­то чо­го не ку­плять, але в ре­зуль­та­ті не за­ли­ши­ло­ся жо­дно­го ви­тво­ру ми­сте­цтва. Адже кар­ти­на, на­пи­са­на на ящи­ку, — ексклюзив! На гро­ші, отри­ма­ні на ау­кціо­ні, ми ку­пу­ва­ти­ме­мо те, що во­зи­ли і бу­де­мо во­зи­ти: лі­ки, хар­чі, ре­чі пер­шої не­об­хі­дно­сті». Але є одна ві­дмін­ність — цьо­го ра­зу во­лон­те­ри бу­дуть бра­ти за­мов­ле­н­ня окре­мо на ко­жну ди­ти­ну, щоб зна­ти її роз­мі­ри й ку­пу­ва­ти від­по­від­ні ре­чі на осінь. Та­кож обі­ця­ють до­по­ма­га­ти зби­ра­ти­ся ді­тям до шко­ли і ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня, де і як во­ни бу­дуть на­вча­ти­ся, адже на­ра­зі шко­ли у Мар’їн­ці не­має. «Над­зви­чай­но при­єм­но, що ми — те­ри­то­рія ми­сте­цтва — зно­ву при­слу­жи­ли­ся до­брим спра­вам, — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» На­та­лія За­бо­ло­тна. — І вже най­ближ­чи­ми дня­ми на­ші пре­кра­сні во­лон­те­ри На­та­ля Во­рон­ко­ва та Іри­на Со­ло­шен­ко змо­жуть зі­бра­ти ка­ра­ван їжі, лі­ків, ко­ри­сних та жит­тє­во не­об­хі­дних ре­чей для го­ло­ду­ю­чих ді­тей та жи­те­лів Мар’їн­ки, які вже кіль­ка мі­ся­ців по­спіль жи­вуть під щоденними об­стрі­ла­ми. А ще я ща­сли­ва й то­му, що один із най­зна­ко­ві­ших ло­тів бла­го­дій­но­го ау­кціо­ну — гі­гант­ський чер­во­ний олі­вець, фі­лі­гран­но впи­са­ний у не­бе­сне на­чи­н­ня три­ме­тро­во­го ящи­ка з-під «гра­ду» — від­сьо­го­дні по­пов­нив вла­сне фон­до­ве зі­бра­н­ня «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу»... Він є чу­до­вою ме­та­фо­рою до на­шо­го ве­ли­чно­го куль­тур­но­го об’єкта: ко­ли ни­щів­ну зброю за­мі­щує зброя ми­сте­цька».

ФО­ТО НА­ДА­НО «МИ­СТЕ­ЦЬКИМ АР­СЕ­НА­ЛОМ»

УСЬО­ГО НА АУ­КЦІО­НІ БУ­ЛО ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НО 42 ЯЩИ­КИ З-ПІД ЗБРОЇ, РОЗ­МА­ЛЬО­ВА­НИХ ХУ­ДО­ЖНИ­КА­МИ. СВОЮ РО­БО­ТУ — «БЕЗ НА­ЗВИ» — КСЕ­НІЯ ГНИ­ЛИ­ЦЬКА ПРИ­СВЯ­ТИ­ЛА МАЙ­ДА­НУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.