«Жо­ден агент з не­ру­хо­мо­сті не звер­нув­ся в по­лі­цію»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

«UA: Пер­ший» по­ка­же роз­слі­ду­ва­н­ня бри­тан­сько­го Channel 4 «Із Ро­сії з го­тів­кою» з На­тал­кою Се­дле­цькою в го­лов­ній­ро­лі

Сьо­го­дні на ка­на­лі « UA: Пер­ший » о 21.45 ви­йде в ефір фільм-роз­слі­ду­ва­н­ня бри­тан­сько­го Channel 4 «From Russia With Cash» («Із Ро­сії з го­тів­кою») — про ро­сій­сько­го ко­ру­пціо­не­ра, який від­кри­то про­по­нує про­від­ним бри­тан­ським агент­ствам не­ру­хо­мо­сті роз­ра­ху­ва­ти­ся з ни­ми «від­ми­ти­ми» гро­ши­ма. Зня­те ре­жи­се­ром Де­ном Рі­дом роз­слі­ду­ва­н­ня 8 ли­пня вже ви­йшло в ефір на Channel 4 і від­ра­зу спри­чи­ни­ло у мі­сце­вій пре­сі скан­дал. Ці­ка­во, що одну з го­лов­них ро­лей у стрі­чці зі­гра­ла ав­тор і ве­ду­ча спіль­ної про­гра­ми «Ра­діо Сво­бо­да» і те­ле­ка­на­ла «UA: Пер­ший» «Схе­ми. Ко­ру­пція в де­та­лях» На­тал­ка Седлецька.

За ле­ген­дою, го­лов­ний ге­рой Бо­рис при­їхав із Ро­сії, щоб ку­пи­ти елі­тну квар­ти­ру в Лон­до­ні за... вкра­де­ні з бю­дже­ту гро­ші. Під час жур­на­ліст­сько­го екс­пе­ри­мен­ту йо­го лю­ди зу­стрі­ли­ся з п’ятьма рі­єл­те­ра­ми, і всі во­ни по­го­ди­ли­ся до­по­мог­ти ре­а­лі­зу­ва­ти зло­чин­ну схе­му. Роль Бо­ри­са зі­грав Ро­ман Бо­ри­со­вич — член на­гля­до­вої ра­ди ро­сій­сько­го Фон­ду бо­роть­би з ко­ру­пці­єю Оле­ксія На­валь­но­го. А На­тал­ка Седлецька бу­ла йо­го дів­чи­ною.

«На За­хо­ді та­ко­го рів­ня роз­слі­ду­ва­н­ня го­ту­ю­ться пів­ро­ку-рік. Для нас в Укра­ї­ні це по­ки не­д­ося­жно — у на­ших ЗМІ обме­же­ні фі­нан­со­ві ре­сур­си та ду­же сти­слі тер­мі­ни зда­чі го­то­во­го ма­те­рі­а­лу, — про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» На­тал­ка Седлецька. — У Лон­до­ні цей фільм го­ту­ва- ли рік — від мо­мен­ту ви­ни­кне­н­ня ідеї і по­ча­тку ор­га­ні­за­ції зйо­мок — до узго­дже­н­ня сце­на­рію з юри­ди­чним де­пар­та­мен­том те­ле­ка­на­ла Channel 4 та ви­хо­дом в ефір. Ми при­їха­ли на клю­чо­вий зні­маль­ний пе­рі­од, який три­вав два ти­жні. Ми ви­ко­ну­ва­ли роль жур­на­лі­стів під при­кри­т­тям, що пе­ре­вті­ли­лись у по­трі­бний образ — ко­ру­пціо­не­ра з Ро­сії, йо­го дів­чи­ни та на­шо­го фі­нан­со­во­го кон­суль­тан­та (Ан­дрій Шу­ран). Окре­му роль ті­ло­охо­рон­ця зі­грав сам ре­жи­сер Ден Рід — що да­ло йо­му змо­гу бу­ти зав­жди на зні­маль­но­му май­дан­чи­ку — в йо­го сум­ці бу­ла ще одна при­хо­ва­на ка­ме­ра, а ще три — на ко­жно­му з нас, плюс кіль­ка ка­мер з ву­ли­ці. Ми зу­стрі­ча­лись з най­кра­щи­ми аген­та­ми з не­ру­хо­мо­сті на пе­ре­гля­ді елі­тної квар­ти­ри й роз­по­від­а­ли ле­ген­ду — що на­ші гро­ші вкра­де­ні з бю­дже­ту Ро­сії, і на них ми хо­че­мо ку­пи­ти жи­тло в Лон­до­ні. Жо­ден з них не звер­нув­ся по­тім у по­лі­цію як то­го ви­ма­гає за­кон — а нав­па­ки ви­сло­вив го­тов­ність офор­ми­ти про­даж у пов­ній се­кре­тно­сті. Так у Бри­та­нії від­ми­ва­ю­ться мі­льяр­ди фун­тів що­рі­чно, і один з най­біль­ших по­то­ків бру­дних гро­шей йде з пост­ра­дян­ських кра­їн — зокре­ма, Ро­сії і Укра­ї­ни. За­раз пі­сля ре­зо­нан­су, що спри­чи­нив фільм — у Лон­до­ні по­чи­на­є­ться рух за та­ку за­ко­но­дав­чу змі­ну: слід для по­ча­тку як мі­ні­мум за­бо­ро­ни­ти про­да­ва­ти бри­тан­ську не­ру­хо­мість на ім’я офшор­них ком­па­ній без за­зна­че­н­ня ре­аль­но­го кін­це­во­го вла­сни­ка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.