«Ва­ша ви­став­ка – це по­дія!»

Сьо­го­дні по­чи­на­ю­ться Дні «Дня» на Че­чель­нич­чи­ні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

Оде­са, Чер­ка­си, Пол­та­ва, Луцьк, Ужго­род, Львів, Дро­го­бич — та­кий три­ва­лий і спов­не­ний щи­рих емо­цій та гли­бо­ких роз­ду­мів мар­шрут фо­то­ви­став­ки «День»-2014. Йо­го кін­це­вою то­чкою ви­па­ло ста­ти Він­нич­чи­ні, а са­ме рай­цен­тру Че­чель­ник та се­лу Оль­го­піль, які на­справ­ді ду­же ор­га­ні­чно впи­су­ю­ться у низ­ку міст, «охо­пле­них» і за­хо­пле­них най­кра­щи­ми сві­тли­на­ми між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня» ми­ну­ло­го ро­ку. Адже тут так са­мо є лю­ди, го­то­ві са­мо­стій­но ми­сли­ти і ді­я­ти, спри­йма­ти «по­си­ли» «Дня» і зба­га­чу­ва­ти ра­зом із ним укра­їн­ський про­стір. І тут є дав­ній при­я­тель на­шо­го ви­да­н­ня — Пав­ло Каленич, ди­ре­ктор агро­фір­ми «Оль­го­піль», який по­слі­дов­но де­мон­струє не­спо­жи­ва­цьке став­ле­н­ня до се­ре­до­ви­ща, в яко­му жи­ве і пра­цює. Оль­го­піль до­бре ві­до­мий чи­та­чам «Дня» зав­дя­ки не­ор­ди­нар­ним іні­ці­а­ти­вам, які вті­лює Пав­ло Єв­ге­но­вич для роз­ви­тку і від­по­чин­ку жи­те­лів сво­го краю. Тож ціл­ком при­ро­дною є і йо­го дру­жба з«Днем» та під­трим­ка на­ших іні­ці­а­тив. І цьо­го ро­ку оль­го­піль­ці та че­чель­ни­ча­ни отри­ма­ють ін­те­ле­кту­аль­ний по­да­ру­нок — 17 ли­пня о 14.00 фо­то­ви­став­ка «Дня» від­кри­є­ться у Че­чель­ни­ку (у при­мі­щен­ні ра­йон­но­го Бу­дин­ку куль­ту­ри на вул. Ге­ро­їв Май­да­ну, 29, вхід — віль­ний, з9.00 до 18.00). А вже 24 ли­пня во­на пе­ре­їде в Оль­го­піль, де три­ва­ти­ме до 28 чи­сла та­кож у Бу­дин­ку куль­ту­ри.

Вар­то ска­за­ти, зу­стріч із най­кра­щи­ми сві­тли­на­ми «Дня» для жи­те­лів Че­чель­нич­чи­ни — дов­го­ж­да­на. «Що­ра­зу, ко­ли ва­ша ви­став­ка бу­ває в нас, — це ці­ка­ва куль­тур­на по­дія, — ка­же го­ло­ва Че­чель­ни­цької ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Сер­гій ПУ­СТО­ВИЙ. — У Че­чель­ни­ку рід­ко та­кі бу­ва­ють. Че­ре­зва­ші фо­то­ви­став­ки, спіл­ку­ва­н­ня зжур­на­лі­ста­ми лю­ди глиб­ше про­ни­ка­ють у про­це­си, які від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні. Зви­чай­но, ми отри­ма­є­мо по­зи­тив­ні емо­ції. Та­кож че­ка­є­мо силь­них вра­жень від ва­ших фо­то, при­свя­че­них по­ді­ям на схо­ді. Це ду­же по­трі­бна спра­ва». «Че­ка­є­мо вас зду­же гар­ним на­стро­єм, — до­дає за­сту­пник ди­ре­кто­ра агро­фір­ми «Оль­го­піль» Ми­ко­ла КА­ЧИН­СЬКИЙ. — Зав­дя­ки сві­тли­нам «Дня» ми змо­же­мо по­ба­чи­ти, як змі­ню­є­мо­ся ми і на­ше жи­т­тя, і що на­справ­ді від­бу­ва­є­ться в кра­ї­ні». Зви­чай­но, кра­я­ни ті­ша­ться, що се­ред най­кра­щих ро­біт між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня» — і сві­тли­ни їхніх зем­ля­ків Оле­га Нича та Бо­ри­са Корпусенка.

За­ра­зна Він­нич­чи­ні — жни­ва, га­ря­ча по­ра, але час для ін­те­ле­кту­аль­но­го від­по­чин­ку зна­йде­ться, пе­ре­ко­нує Ми­ко­ла Фран­цо­вич. Окрім від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки, зав­тра від­бу­де­ться й акція «По­да­руй бі­бліо­те­ку «Дня» рі­дній шко­лі». На­га­да­є­мо, що від­ві­ду­ва­чі виставки та­кож мо­жуть від­да­ти свій го­лос за най­ці­ка­ві­шу, на їхній по­гляд, сві­тли­ну. За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня бу­де ого­ло­ше­но во­ло­да­рів ти­ту­лу гля­да­цьких сим­па­тій від Че­чель­ни­ка та Оль­го­по­ля. Ро­бо­ти, що осо­бли­во спо­до­ба­ю­ться, мо­жна при­дба­ти в ре­да­кції «Дня».

ФО­ТО ОЛЕ­ГА НИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.