Про Цер­кву і... кон­вер­ген­тні ме­діа

Уча­сни­ки Лі­тньої шко­ли «Дня» зу­стрі­ли­ся з ре­лі­гій­ною жур­на­ліс­ткою Юлі­а­ною Лавриш

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іри­на СТЕЛЬ­МАХ, Оле­на ЛИТВИНОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Істо­рія зна­йом­ства та спів­пра­ці на­шо­го сьо­го­дні­шньо­го ле­кто­ра Юлі­а­ни Лавриш ізгаз етою « День » роз­по­ча­лась ще 2009 ро­ку. То­ді во­на при­йшла як «шко­ляр­ка», а вже че­рез­чо­ти­ри ро­ки ста­ла ку­ра­то­ром XI Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки. За­ра­зЮлі­а­на Лавриш має вла­сну ко­лон­ку під на­звою « Ме­діа і ре­лі­гія » у га­зе­ті «День». «Це те­ма, яка на­пов­нює по­стій­но, роз­ви­ває ду­хов­ний рі­вень та дає на­сна­гу жи­ти » , — роз­по­ві­ла Юлі­а­на про те, що спо­ну­ка­ло її зайня­тись ре­лі­гій­ною жур­на­лі­сти­кою.

Про­те не тіль­ки пи­та­н­ня ві­ри і мо­ра­лі хви­лю­ють жур­на­ліс­тку. Юлі­а­на Лавриш пред­ста­ви­ла кон­вер­ген­тність ме­діа на при­кла­ді «Дня», пре­зен­та­ція бу­ла два ро­ки то­му. «Га­зе­та «День» роз­ви­ва­є­ться в ри­тмі кон­вер­ген­тної жур­на­лі­сти­ки, і це по­мі­тно. На сьо­го­дні ми мо­же­мо по­ба­чи­ти, який роз­кі­шний сайт, у «Дня», де на­бу­ва­ють роз­ши­ре­н­ня сми­слу ме­діа. Якщо на сай­ті «Дня» є якась но­ви­на, то в га­зе­ті — роз­ши­ре­на ана­лі­ти­ка. Змі­ню­є­ться якість текс­ту, з’яв­ля­є­ться по­ле для роз­ду­мів і до­слі­джень, і, зви­чай­но, роз­ши­рю­є­ться коло про­е­ктів», — за­зна­чи­ла Юлі­а­на Лавриш.

Про те, чо­му ре­лі­гій­ний жур­на­ліст має бу­ти ди­пло­ма­том, як Цер­ква зда­тна ефе­ктив­но ви­слов­лю­ва­тись і ді­я­ти, бу­ти жи­вою стру­кту­рою, а не па­сив­ною спіль­но­тою лю­дей, та про те, чо­му кре­дит до­ві­ри до Цер­кви та її імідж змі­нив­ся під час остан­ніх двох ро­ків чи­тай­те у на­сту­пних но­ме­рах «Дня».

Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка:

— По­при те що ле­кто­ром бу­ла ви­кла­да­чка змо­го фа­куль­те­ту, атмо­сфе­ра під час обго­во­ре­н­ня зов­сім не на­га­ду­ва­ла уні­вер­си­тет­ську. Спри­я­ла цьо­му і те­ма кру­гло­го сто­лу і те, що від­бу­ва­ло­ся обго­во­ре­н­ня у сті­нах ре­да­кції га­зе­ти «День». По­дії, які спі­тка­ли на­шу кра­ї­ну за остан­ні два ро­ки, по­с­при­я­ли роз­він­чан­ню де­яких сте­ре­о­ти­пів, зокре­ма й про Цер­кву. Ре­лі­гій­на жур­на­лі­сти­ка — це зна­чно скла­дні­ший та важ­чий роз­діл жур­на­ліст­сько­го ре­ме­сла, ніж це зда­є­ться біль­шо­сті. Для при­кла­ду, взя­ти хо­ча б си­ту­а­цію зукра­їн­ським кня­зем Во­ло­ди­мир Ве­ли­ким, істо­ри­чне зна­че­н­ня яко­го Мо­ско­вія на­ма­га­є­ться при­сво­ї­ти со­бі. Від­сто­я­ти прав­ду в кон­текс­ті кня­зя, який за­клав витоки хри­сти­ян­ства на Ру­сі, — це не тіль­ки зав­да­н­ня істо­ри­ків, а і ре­лі­гій­ної жур­на­лі­сти­ки, як на цьо­му на­го­ло­шує Юлі­а­на Лавриш.

Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, Київський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Т.Шев­чен­ка:

— Вза­є­мо­від­но­си­ни Цер­ков і ме­діа до­сить скла­дні. Не всі жур­на­лі­сти ро­зу­мі­ють, як пра­виль­но тре­ба ви­сві­тлю­ва­ти ре­лі­гій­ні аспе­кти су­спіль­но­го жи­т­тя. До­бре, що є та­кі лю­ди, як Юлі­а­на Лавриш, які ґрун- тов­но ви­вча­ють цю про­бле­ма­ти­ку. Ці­ка­во бу­ло озна­йо­ми­ти­ся з її до­сві­дом, ба­че­н­ням зв’ яз­ків між ре­лі­гі­єю і ме­діа та по­зи­ці­єю в де­яких пи­та­н­нях, до­ти­чних до ці­єї те­ми.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЮЛІ­А­НА У СТА­ТУ­СІ ЛЕ­КТО­РА ОТРИ­МА­ЛА В ПО­ДА­РУ­НОК УЖЕ ТРЕ­ТІЙ СВІЙ ЗНА­ЧОК, НО­ВУ «ДНІВ­СЬКУ» ФУТ­БОЛ­КУ ТА СИМ­ВО­ЛІ­ЧНИЙ ДИ­ПЛОМ (НА ФО­ТО — СО­НЯ­ШНИ­КИ, БІЛЬ­ШІСТЬ З ЯКИХ — З ОДНО­ГО БО­КУ ПАР­КА­НУ, А ОДИН — З ДРУ­ГО­ГО): «НА­ПЕВ­НО, ЛЕ­КТОР — ЦЕ ТА ЛЮ­ДИ­НА, ЯКА ВИ­РІ­ЗНЯ­Є­ТЬСЯ ІЗ ЗА­ГАЛЬ­НО­ГО МЕЙН­СТРІ­МУ, ЦЕЙ ОДИ­НО­КИЙ СО­НЯ­ШНИК, ЩО ЙДЕ ПРО­ТИ ТЕ­ЧІЇ. ЦЕ ЛЮ­ДИ­НА ПО­ЗИ­ЦІЇ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.