Бі­знес ви­ма­гає від­кла­сти вве­де­н­ня ПДВ-ра­хун­ків

Екс­перт: Iна­кше най­ближ­чим ча­сом зу­пи­ни­ти­ся мо­жуть до 60% під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Учо­ра під Вер­хов­ною Ра­дою зно­ву мі­тин­гу­ва­ли пред­став­ни­ки бі­зне­су. Ви­ма­га­ли за­ко­но­дав­чо від­тер­мі­ну­ва­ти вве­де­н­ня еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. « Сьо­го­дні тут при­су­тні під­при­єм­ці, бух­гал­те­ри, ау­ди­то­ри. Що­до ПДВ-ра­хун­ків. Із1 ли­пня всту­пи­ла нор­ма си­сте­ми еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість і сьо­го­дні­шня акція при­свя­че­на ви­мо­зі прийня­т­тя Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­но­про­е­кту № 2960 про від­стро­чку ці­єї нор­ми до 1 сі­чня » , — по­яснив ко­ор­ди­на­тор акцій Сер­гій До­ро­тич.

В чо­му про­бле­ма? Прийня­ті змі­ни озна­ча­ють, що як тіль­ки під­при­єм­ство від­ван­та­жи­ло про­ду­кцію, то ав­то­ма­ти­чно во­но має спла­ти­ти 20% ПДВ на ра­ху­нок ка­зна­чей­ства. Тоб­то, по фа­кту, гро­шей за то­вар під­при­є­мець не отри­мав, але від­да­ти п’яту ча­сти­ну при­бу­тку він вже має! Іна­кше — ко­ло­саль­ні штра­фи.

«Весь світ ди­ву­є­ться, чо­му Укра­ї­на вби­ває се­бе та­ки­ми пра­ви­ла­ми. До ре­чі, ця нор­ма не пов’яза­на з ви­мо­га­ми МВФ. Це су­то «ви­твір» уря­ду. Це ве­ли­че­зна обо­руд­ка і аван­тю­ра, бо вла­да сво­ї­ми ру­ка­ми вби­ває еко­но­мі­ку. Дій­сно, по­да­тко­вих ям при ПДВра­ху­ках не бу­де, бо зу­пи­ни­ться ле­во­ва час­тка еко­но­мі­ки. Ін­ши­ми сло­ва­ми, дія ці­єї нор­ми за­ко­ну озна­чає ко­лапс по­ста­вок то­ва­рів, бо у бі­зне­су не­має гро­шей спла­чу­ва­ти на пе­ред. А от­же, ви­ро­сте курс, від­бу­де­ться різ­ке зро­ста­н­ня цін на то­ва­ри і ду­же сер­йо­зне зни­же­н­ня зар­пла­ти, без­ро- бі­т­тя», — роз­по­від­ає «Дню» на­ро­дний де­пу­тат, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту зпи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Оле­ксандр Кірш.

Учо­ра у пар­ла­мен­ті ма­ли роз­гля­ну­ти три за­ко­но­про­е­кти, які змі­ню­ють по­ря­док адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. Пер­ший — уря­до­вий: про­по­нує від­кла­сти йо­го вве­де­н­ня на три мі­ся­ці, але в обмін на зня­т­тя спе­цре­жи­му спла­ти ПДВ для агра­рі­їв з2016 ро­ку (в Ко­а­лі­цій­ній уго­ді за­пи­са­но 1 сі­чня 2018 ро­ку). Дру­гий — ав­тор­ства кіль­кох на­ро­дних де­пу­та­тів, які про­по­ну­ють від­кла­сти на 3 мі­ся­ці, але без­ска­су­ва­н­ня спе­цре­жи­му для АПК. І тре­тій — схва­лив пар­ла­мент­ський ко­мі­тет зпи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки, ав­то­ром яко­го ви­сту­пає на­ро­дний де­пу­тат Окса­на Про­дан. «Ко­мі­тет біль­ші­стю го­ло­сів під­три­мав про­ект Про­дан: у су­мі він отри­мав біль­ше го­ло­сів, аніж по­пе­ре­дні два ра­зом взя­ті. На жаль, у по­ряд­ку ден­но­му він сто­їть остан­нім», — по­яснює Кірш. На мо­мент зда­чі га­зе­ти у друк де­пу­та­ти не про­го­ло­су­ва­ли за­ко­но­про­ект. Якщо до кін­ця дня во­ни не під­три­ма­ють жо­ден ізва­рі­ан­тів, го­во­рить Кірш, то це озна­чає швид­ку зу­пин­ку ба­га­тьох під­при­ємств. Нар­деп на­га­дав, що за ре­зуль­та­та­ми опи­ту­ва­н­ня УСПП, 60% про­те­сто­ва­них під­при­ємств ска­за­ли, що зу­пи­ня­ться в ра­зі не­змі­ни правил адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ.

ФО­ТО АРТЕМА СЛIПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.