«...Не менш ва­жли­во, ніж ма­те­рі­аль­на під­трим­ка»

Во­лон­те­ри при­ве­зли до зо­ни АТО укра­їн­ську пі­сню та книж­ки «Дня»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Цьо­го ти­жня до при­фрон­то­вих Ар­те­мів­ська та Ку­ра­хо­во­го за­ві­тав гурт «Тінь сон­ця» та ви­ко­на­вець Сер­гій Фай­фу­ра. Му­зи­кан­ти да­ли кон­цер­ти для вій­сько­вих, гро­мад­ських акти­ві­стів і мир­них жи­те­лів. За­про­си­ли їх са­мі вій­сько­ві, роз­по­від­ає один із ор­га­ні­за­то­рів ту­ру за­сту­пник ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Аква­сер­віс» Оле­ксандр Юр­ков.

«До нас звер­ну­ли­ся на­ші дру­зі з ба­таль­йо­ну «Ки­їв-12» і по­про­си­ли вла­шту­ва­ти їм своє­рі­дну куль­тур­ну про­гра­му. Лю­ди на вій­ні втом­лю­ю­ться і фі­зи­чно, й пси­хо­ло­гі­чно. Їм по­трі­бна роз­ряд­ка. На­віть ко­ли вій­сько­ві по­вер­та­ю­ться до­до­му, їхнє на­пру­же­н­ня не спа­дає. Ізбо­йо­вих дій во­ни при­їжджа­ють у ін­ший світ та не мо­жуть се­бе зна­йти. Ко­ли бій­ці зна­ють, що в цей час їхні дру­зі во­ю­ють та за­зна­ють по­ра­нень, во­ни не мо­жуть роз­сла­би­ти­ся. Кон­церт у зо­ні бо­йо­вих дій на хло­пців впли­ває зна­чно кра­ще. Він по­ка­зує, що про них не за­бу­ли та по­ва­жа­ють їхній вне­сок. Це на­віть ва­жли­ві­ше, ніж ма­те­рі­аль­на під­трим­ка».

12 ли­пня во­лон­те­ри вла­шту­ва­ли кон­церт для бій­ців на військовій ба­зі в Ар­те­мів­ську, а 13 ли­пня укра­їн­ська пі­сня лу­на­ла на цен­траль­ній пло­щі Ку­ра­хо­во­го. За сло­ва­ми па­на Оле­ксан­дра, мі­сце­ві жи­те­лі зці­ка­ві­стю по­ста­ви­ли­ся до за­хо­ду. Хо­ча Ку­ра­хо­ве пе­рі­о­ди­чно об­стрі­лю­є­ться, пу­блі­чна по­дія зі­бра­ла ве­ли­ку ау­ди­то­рію. Що­прав­да, при­йти на за­хід із сим­во­лі­кою на­ва­жи­ли­ся оди­ни­ці:

«Біль­шість на­се­ле­н­ня по­ки в очі­ку­ван­ні. — роз­по­від­ає Оле­ксандр Юр­ков. — Во­ни не зна­ють, яка вла­да до них при­йде. Ли­ше оди­ни­ці на­ва­жу­ю­ться від­кри­то по­ка­за­ти свою по­зи­цію. Бу­ти па­трі­о­том і но­си­ти стрі­чку в то­му ж Ку­ра­хо­во­му та в Ки­є­ві — не одне й те ж. Щоб за­яви­ти про свої по­гля­ди в зо­ні АТО, тре­ба бу­ти справ­жнім ге­ро­єм. Утім, лю­ди зі­зна­ва­ли­ся, що та­кі кон­цер­ти в них не ча­сті. Остан­ній був аж 2012 ро­ку, під час рі­чни­ці мі­сце­вої ТЕС. На куль­тур­не жи­т­тя цих міст ні­хто не звер­тав ува­ги. Мо­же, то­му во­ни шу­ка­ють чо­гось ін­шо­го? Вза­га­лі ме­не ди­вує, що па­трі­о­ти­чні фе­сти­ва­лі від­бу­ва­ю­ться ли­ше в За­хі­дній та Цен­траль­ній Укра­ї­ні. Ось, при­мі­ром, я ді­зна­ю­ся, що має бу­ти фе­сти­валь па­трі­о­ти­чної пі­сні в Тер­но­по­лі. Зві­сно, це по­трі­бно, але хі­ба за­ра­здля Тер­но­по­ля цей фе­сти­валь ва­жли­ві­ший, ніж для Ар­те­мів­ська?»

Крім пі­сні, во­лон­те­ри при­ве­зли вій­сько­вим їжу, одяг, спор­тив­ний ін­вен­тар, а та­кож книж­ки та пе­рі­о­ди­чні ви­да­н­ня від «Дня».

«Ми дав­но спів­пра­цю­є­мо згаз етою «День», — роз­по­від­ає пан Оле­ксандр. — Се­ред ви­дань, що є в Укра­ї­ні, ця га­зе­та, ма­буть, най­більш до­стой­на то­го, щоб на­зи­ва­ти­ся са­ме укра­їн­ською, оскіль­ки від­по­від­ає ін­те­ре­сам на­шої на­ції. Хло­пці, які за­раз во­ю­ють на схо­ді, на­ла­што­ва­ні патріотично, ми­слять у пра­виль­но­му ру­слі що­до роз­бу­до­ви дер­жа­ви. Ча­сто їм бра­кує фа­кто­ло­гі­чно­го під­грун­тя, а ва­ші книж­ки та га­зе­ти да­ють їм це».

ФО­ТО НА­ДА­НО МИ­КО­ЛОЮ ГРИ­ЦЕН­КОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.