«Спра­ва Сав­чен­ко – го­лов­ний про­цес ро­ку»

Адво­кат Іл­ля НОВИКОВ по­яснює, чо­му Крем­лю не ви­гі­дний суд над На­ді­єю в Мо­скві

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ігор САМОКИШ, «День»

Укра­їн­ська льо­тчи­ця На­дія Сав­чен­ко звер­ну­ла­ся до ген­се­ка ООН, глав ПАРЄ і Єв­ро­пар­ла­мен­ту зпро­ха­н­ням впли­ну­ти на Кремль і пе­ре­не­сти суд ізро­сій­сько­го мі­ста До­не­цька (Ро­стов­ська область) до Мо­скви. Про це по­ві­до­мив один ізїї адво­ка­тів Марк Фей­гін, який опу­блі­ку­вав у Twitter сві­тли­ну ли­ста укра­їн­ки.

Своє про­ха­н­ня На­дія по­яснює тим, що її се­стра Ві­ра, яку во­на вва­жає «го­лов­ним свід­ком за­хи­сту» та її ма­ма Ма­рія, « пе­ре­бу­ва­ти­муть у без­по­се­ре­дній не­без­пе­ці для їхньо­го жи­т­тя».

«Про­шу вас звер­ну­ти­ся до ке­рів­ни­цтва Ро­сії зна­по­ле­гли­вим про­ха­н­ням про за­без­пе­че­н­ня нор­маль­них і без­пе­чних умов су­до­во­го роз­гля­ду, у то­му чи­слі про пе­ре­не­се­н­ня роз­гля­ду до су­ду в Мо­скві», — йде­ться у звер­нен­ні Сав­чен­ко.

У той же час, мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін та­кож звер­нув­ся до між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства зпро­ха­н­ням від­пра­ви­ти сво­їх пред­став­ни­ків на за­сі­да­н­ня у спра­ві На­дії Сав­чен­ко та Оле­га Сен­цо­ва. Про це за­яви­ла прес-се­кре­тар МЗС Укра­ї­ни Мар’яна Беца. За її сло­ва­ми, це не­об­хі­дно «для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го мо­ні­то­рин­гу су­до­вих про­це­сів » над Сав­чен­ко і Сен­цо­вим.

На­га­да­є­мо, укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра і акти­ві­ста Єв­ро­май­да­ну Оле­га Сен­цо­ва бу­ло за­три­ма­но ФСБ в Кри­му в трав­ні 2014 ро­ку. У Ро­сії йо­го зви­ну­ва­чу­ють у ство­рен­ні те­ро­ри­сти­чно­го угру­по­ва­н­ня, за що йо­му мо­жуть да­ти 20 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі.

На­дію Сав­чен­ко взя­ли в по­лон ми­ну­ло­го лі­та на Дон­ба­сі і по­тім її ви­ве­зли на те­ри­то­рію Ро­сії. Їй ін­кри­мі­ну­ють убив­ство двох ро­сійсь- ких жур­на­лі­стів. Пі­зні­ше ще до­да­ло­ся зви­ну­ва­че­н­ня в не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні ро­сій­сько­го кор­до­ну. Дня­ми Слід­чий ко­мі­тет Ро­сії за­явив, що укра­їн­ці за­гро­жує 25 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі.

« День » звер­нув­ся до одно­го з адво­ка­тів На­дії Сав­чен­ко Іл­лі НОВИКОВА і по­про­хав йо­го про­ко­мен­ту­ва­ти ухва­лу про­ве­сти суд у мі­сті До­не­цьку Ро­стов­ської обла­сті:

— До­нецьк — це ба­за те­ро­ри­стів, цим мі­стом хо­дять лю­би­те­лі « рус- ско­го ми­ра». Про­во­ди­ти суд у та­кій атмо­сфе­рі, вра­хо­ву­ю­чи те, що з До­не­цьком цей про­цес вза­га­лі ні­чо­го не зв’язує — див­но. До то­го ж, я не знаю, як суд за­без­пе­чу­ва­ти­ме без­пе­ку.

Зви­ну­ва­че­н­ня за­яви­ло, що ви­кли­ку до су­ду під­ля­гає 50 свід­ків. Це лю­ди, які ме­шка­ють у Мо­скві, Во­ро­не­жі, Лу­ган­ську. Але кон­кре­тно зДо­не­цька там не­має жо­дної лю­ди­ни. Обов’яз­ко­вих па­ра­ме­трів у за­ко­ні, за яки­ми цей суд має про­во­ди­ти­ся в До­не­цьку, — не існує.

За вер­сі­єю слід­ства, основ­ний зло­чин, в яко­му зви­ну­ва­чу­ють На­дію, від­бу­вав­ся на укра­їн­ській те­ри­то­рії. Ви­хо­дя­чи зцьо­го, якщо Ро­сія ви­рі­ши­ла про­во­ди­ти цей суд у се­бе, то один ізд­опу­сти­мих ва­рі­ан­тів — за мі­сцем пе­ре­бу­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті уча­сни­ків про­це­су. А це — Мо­сква. Але якщо прийня­ти сто­ро­ну свід­ків, то це мав би бу­ти Во­ро­неж.

На­ше зав­да­н­ня під­кре­сли­ти, що це бу­де не суд, а пев­ний фарс: ви­йде лю­ди­на в ман­тії, яка про­ди­ктує на­пи­са­ний за­зда­ле­гідь ви­рок. До­ля Сав­чен­ко ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться не­за­ле­жно від цьо­го. Ми не во­ю­є­мо за те, яка бу­де ци­фра у ви­ро­ку. Ми ви­сту­па­є­мо за те, щоб цей суд не спри­ймав­ся ні­де.

— Як ще мо­же і по­ви­нен ді­я­ти За­хід, щоб на­ти­сну­ти на Ро­сію?

— Ва­жли­во, щоб на ро­сій­ський суд бу­ло вчи­не­но тиск са­мим фа­ктом: єв­ро­пей­ські ін­стан­ції звер­та­ю­ться зпро­ха­н­ням до МЗС РФ да­ти до­звіл єв­ро­де­пу­та­там по­бу­ва­ти на су­ді. Якщо МЗС ви­сло­вить про­ку­ра­ту­рі, що До­нецьк — не кра­ще мі­сце для та­ко­го су­ду, то чом би не ви­ко­ри­ста­ти цей шанс?

До­нецьк ви­бра­но для то­го, щоб зро­би­ти цей про­цес важ­ко­до­сту­пним для пре­си і «при­глу­ши­ти» си­ту­а­цію. У Мо­скві на про­цес при­йшло б ба­га­то жур­на­лі­стів. До До­не­цька во­ни не до­їдуть, іно­зем­ців — не пу­стять. А тим, ко­го пу­стять — ска­жуть, що в за­лі ма­ло мі­сця.

Мі­ський суд До­не­цька — ма­лень­кий і аб­со­лю­тно не па­сує для цьо­го. Спра­ва Сав­чен­ко — го­лов­ний про­цес ро­ку. Ва­жли­ві­шо­го кри­мі­наль­но­го су­ду в Ро­сії цьо­го ро­ку не бу­ло і не пла­ну­є­ться. То­му суд у До­не­цьку — са­бо­таж гла­сно­сті. Про­те їхня ло­гі­ка — чим гір­ше, тим кра­ще.

У той же час, ро­сій­ський МЗС зло­вив за­раз За­хід на йо­го ви­хо­ва­но­сті. У за­хі­дних по­лі­ти­ків є ре­флекс: ко­ли їм ка­жуть, що ці­єю спра­вою за­йма­є­ться суд, то во­ни від­по­від­а­ють, що по­че­ка­ють на ухва­лу. За­хід на­ра­зі прийняв цю по­зи­цію.

Щой­но ми­не суд, то ці ви­мо­ги різ­ко по­си­ля­ться. Якщо про­тя­гом ти­жнів або мі­ся­ців На­дія не опи­ни­ться в Укра­ї­ні, то ці лю­ди отри­ма­ють по­ту­жні­ший ін­стру­мент, аніж «Бо­їнг». З «Бо­їн­гом» мо­жна на­ма­га­ти­ся від­би­ва­ти­ся, а си­ту­а­ція зСав­чен­ко — всі, хто хо­че ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її як при­від для но­во­го на­сту­пу на Ро­сію, — отри­ма­ють про­сто роз­кі­шний «ко­зир».

— Ко­ли мо­же від­бу­ти­ся суд над На­ді­єю?

— То­чна да­та на­ра­зі не­ві­до­ма. По­за­вчо­ра спра­ву по­ве­зли до Ро­стов­ської обла­сті. Це озна­чає, що за ти­ждень-два ми ді­зна­є­мо­ся да­ту по­пе­ре­дньо­го слу­ха­н­ня. На ньо­му ми ста­ви­ти­ме­мо пи­та­н­ня про змі­ну під­су­дно­сті. Ми мо­же­мо не ли­ше цьо­го про­ха­ти, але й у су­до­во­му по­ряд­ку ви­рі­шу­ва­ти це пи­та­н­ня. Про­те ра­ні­ше сер­пня основ­не слу­ха­н­ня не роз­по­чне­ться. Але ско­рі­ше це бу­де в де­ся­тих чи­слах сер­пня.

— Дня­ми Кон­сти­ту­цій­ний суд РФ прийняв по­ста­но­ву, що Ро­сія мо­же ігно­ру­ва­ти ухва­лу Єв­ро­пей­сько­го су­ду зправ лю­ди­ни.

— У пев­них ви­пад­ках, ізв­ра­ху­ва­н­ням по­зи­ції КС, во­ни мо­жуть не ви­ко­ну­ва­ти­ся в пов­но­му об­ся­зі. До спра­ви Сав­чен­ко це пра­кти­чно не сто­су­є­ться. Ще ра­ні­ше, ніж ЄСПЛ змо­же прийня­ти будь-яку ухва­лу у спра­ві Сав­чен­ко, її пи­та­н­ня бу­де ви­рі­ше­не по­лі­ти­чно. — Як за­раз по­чу­ває се­бе На­дія? — Нор­маль­но. У неї ба­дьо­рий і бо­йо­вий на­стрій. Во­на го­ту­є­ться на­о­чно по­ка­за­ти, що во­на ду­має про цей про­цес, суд і про Ро­сію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ПО­ПРИ ТЕ, ЩО НА­ДІЯ САВ­ЧЕН­КО БІЛЬ­ШЕ РО­КУ ПЕ­РЕ­БУ­ВАЄ В РО­СІЙ­СЬКО­МУ ПОЛОНІ, ВО­НА НЕ ВТРА­ЧАЄ ВИ­ТРИМ­КИ ТА СИ­ЛИ ДУ­ХУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.