НАТО про­ве­де най­біль­ші за 13 ро­ків на­вча­н­ня

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У на­вча­н­нях Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су, які від­бу­ду­ться во­се­ни 2015 ро­ку, ві­зьмуть участь 36 тис. сол­да­тів, мо­ря­ків та льо­тчи­ків збіль­ше, ніж 30 кра­їн. Най­біль­ші з2002 ро­ку тре­ну­ва­н­ня від­бу­ду­ться у жов­тні-ли­сто­па­ді в Іта­лії, Іспа­нії та Пор­ту­га­лії та у при­ле­глих во­дах і в по­ві­тря­но­му про­сто­рі. Альянс пла­ну­вав мас­шта­бні тре­ну­ва­н­ня Trident Juncture про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків. Однак у них до­ве­ло­ся вне­сти сер­йо­зні ко­ре­кти­ви, які спря­мо­ва­ні на те, щоб про­те­сту­ва­ти го­тов­ність НАТО та від­по­ві­сти на но­ві за­гро­зи без­пе­ці. Ва­жли­вість про­ве­де­н­ня та­ких за­хо­дів про­де­мон­стру­ва­ла ане­ксія Кри­му Ро­сі­єю і вплив на Близь­ко­му Схо­ді і в Пів­ні­чній Афри­ці та­ких ра­ди­каль­них угру­пу­вань як « Іслам­ська дер­жа­ва » , по­ві­дом­ляє Бі-Бі- Сі. На­га­да­є­мо, 7 ли­пня кораблі НАТО по­ча­ли на­вча­н­ня Breeze-2015 у Чор­но­му мо­рі. У них бе­руть участь кораблі ВМС Бол­га­рії, Румунії, США, Гре­ції та Ту­реч­чи­ни.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.