Ла­твія і Ли­тва пла­ну­ють спіль­ну про­гра­му за­ку­пів­лі зброї

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Грибаускайте і її ла­твій­ський ко­ле­га Рай­монд Ве­йо­ніс ого­ло­си­ли про те, що кра­ї­ни спів­пра­цю­ва­ти­муть у при­дбан­ні зброї для спри­я­н­ня «роз­роб­ки спіль­них вій­сько­вих по­ту­жно­стей». Про це по­ві­дом­ляє DefenseNews. За сло­ва­ми Грибаускайте, за­ку­пів­лі вклю­ча­ють пла­но­ве при­дба­н­ня си­сте­ми ППО, а Ли­тва і Ла­твія ма­ють на­мір за­про­си­ти двох ін­ших со­ю­зни­ків по НАТО, Поль­щу і Есто­нію, при­єд­на­ти­ся до обо­рон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва. Ве­йо­ніс ска­зав, що чо­ти­ри кра­ї­ни ма­ють спів­пра­цю­ва­ти у сфе­рі за­ку­пок зброї, щоб змен­ши­ти ви­тра­ти і до­пов­ню­ва­ти свої вій­сько­ві мо­жли­во­сті. Про­ект ство­ре­н­ня спіль­ної си­сте­ми ППО се­ре­дньо­го даль­но­сті дії для трьох бал­тій­ських дер­жав був упер­ше пред­став­ле­ний пі­сля зу­стрі­чі мі­ні­стрів обо­ро­ни Ли­тви, Ла­твії та Есто­нії 28 трав­ня. Цей за­хід був ро­зро­бле­ний в ре­зуль­та­ті «збіль­ше­н­ня за­гроз» про­ти трьох кра­їн і вій­сько­вої агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.