«МIНСЬКИЙ КО­ТЕЛ» «за­гер­ме­ти­зу­ва­ли»...

Учо­ра на­ро­дні де­пу­та­ти 288-ма го­ло­са­ми під­три­ма­ли по­ста­но­ву на­пра­ви­ти до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду змі­ни до Основ­но­го За­ко­ну

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

ГВа­лен­тин ТОРБА, Дми­тро КРИВЦУН, «День» оло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман пі­сля го­ло­су­ва­н­ня за­явив: «Ми очі­ку­є­мо ви­сно­вок Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду на­при­кін­ці сер­пня. Пі­сля цьо­го мо­жна бу­де по­чи­на­ти кон­суль­та­ції що­до роз­гля­ду за­ко­но­про­е­кту».

Він не ви­клю­чив, що де­пу­та­ти мо­жуть йо­го роз­гля­ну­ти вже на­при­кін­ці сер­пня. На за­сі­дан­ні бу­ли при­су­тні го­сті — Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, іно­зем­ні пред­став­ни­ки, а са­ме за­сту­пник держ­се­кре­та­ря США по спра­вам Єв­ро­пи і Єв­ра­зії Ві­кто­рія Ну­ланд, го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський, по­сол США в Укра­ї­ні Дже­фрі Пайєт та ін­ші ди­пло­ма­ти, пред­став­ни­ки Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії.

Рі­зні дум­ки на­ра­зі існу­ють з при­во­ду за­про­по­но­ва­них змін в Основ­ний За­кон як се­ред де­пу­та­тів, так се­ред гро­мад­сько­сті. Про­те одно­зна­чно мо­жна ска­за­ти, що учо­ра­шнє рі­ше­н­ня пар­ла­мен­ту — це на­слі­док мін­сько­го фор­ма­ту і уго­ди. Це на­слі­док на­ко­пи­че­н­ня не­ви­рі­ше­них про­блем в Укра­ї­ні й ті­єї пас­тки, в яку до­зво­ли­ли за­гна­ти се­бе ни­ні­шня вла­да збо­ку Крем­ля.

Що ж, зре­штою, озна­ча­ють ці змі­ни? Пер­ше. Де­цен­тра­лі­за­ція, про яку так ба­га­то го­во­рять, на­справ­ді мо­же пе­ре­тво­ри­ти на мо­но­по­лі­за­цію вла­ди Пре­зи­ден­том (пра­во до­стро­ко­во при­зу­пи­ня­ти пов­но­ва­же­н­ня мі­сце­вих рад і їх рі­шень, пра­во звіль­ня­ти пре­фе­ктів). Дру­ге. Фа­кти­чне за­крі­пле­н­ня осо­бли­во­го ста­ту­су для окре­мих ра­йо­нів До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей — це ле­га­лі­за­ція мі­сце­вих бан­ди­тів і за­крі­пле­н­ня «хво­ро­би» зп­одаль­шим мо­жли­вим ура­же­н­ням всьо­го укра­їн­сько­го ор­га­ні­зму.

Якщо ж го­во­ри­ти про тиск За­хо­ду і йо­го до­мов­ле­но­сті зКрем­лем що­до Укра­ї­ни і за ра­ху­нок Укра­ї­ни, то це зно­ву ж та­ки ре­зуль­тат не­спро­мо­жно­сті укра­їн­ських еліт де­мон­стру­ва­ти по­зи­цію і від­сто­ю­ва­ти вла­сні ін­те­ре­си. За­хід не бу­де за­мість нас де­мон­ту­ва­ти стару си­сте­му «Ку­чми-Яну­ко­ви­ча», він не бу­де за­мість нас про­во­ди­ти ре­фор­ми. Зви­чай­но, див­ля­чись на ни­ні­шні укра­їн­ські елі­ти, за­хід бу­де пра­гну­ти за­кон­сер­ву­ва­ти цей кон­флікт і за­спо­ко­ї­ти Пу­ті­на. Хо­ча остан­нє на­вряд чи мо­жли­во.

Однак, на­віть зни­ні­шньої не ду­же ви­гі­дної для нас си­ту­а­ції укра­їн­ській вла­ді по­трі­бно зро­би­ти ви­снов­ки. Тре­ба на­вчи­ти­ся гра­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня. Так, по­тра­пи­ли в па­ску, але по­трі­бно шу­ка­ти ви­хід .По­трі­бно від­мо­ви­ти­ся від по­пе­ре­дньої по­лі­ти­ки за ста­ри­ми пра­ви­ла­ми, а го­лов­не — окре­сли­ти со­бі план подаль­ших дій. І пра­цю­ва­ти. Су­спіль­ство під­три­має.

«МИ МА­ЛИ ПРО­ГО­ЛО­СУ­ВА­ТИ, ЩОБ ПРО­ДЕ­МОН­СТРУ­ВА­ТИ ЗА­ХО­ДУ ГО­ТОВ­НІСТЬ ДО МИР­НО­ГО ВИ­РІ­ШЕ­Н­НЯ КОН­ФЛІ­КТУ»

Дми­тро ТИМ­ЧУК,

на­ро­дний де­пу­тат від «На­ро­дно­го Фрон­ту»:

— Мо­ва йде про «осо­бли­вий ста­тус», який за­раз ви­кли­кає резонанс у су­спіль­стві. Змі­ни до Кон­сти­ту­ції під­га­ня­ю­ться під вже існу­ю­чий за­кон про «осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня», і в цьо­му я не ба­чу тра­ге­дії. У цьо­му за­ко­ні за­кла­де­ні ме­ха­ні­зми то­го, ко­ли він пра­цює. Умо­ва — кон­троль Укра­ї­ни над ці­єю те­ри­то­рі­єю. Зви­чай­но, мо­жуть по­ча­тись кри­ки, що ми «зли­ва­є­мо Дон­бас», але слід зро­зу­мі­ти, що мо­ва йде ли­ше про вклю­че­н­ня змін до по­ряд­ку ден­но­го зо­дно­ча­сним від­прав­ле­н­ням йо­го до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду на екс­пер­ти­зу що­до від­по­від­но­сті Кон­сти­ту­ції. На це мо­же зна­до­би­ти­ся близь­ко двох мі­ся­ців, а за цей час нам принципово не­об­хі­дно про­де­мон­стру­ва­ти, що ми йде­мо на будь-які фор­ми мир­но­го діа­ло­гу і ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб ви­рі­ши­ти кон­флікт зпоз иції кон­сен­су­су та пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Я сам є пред­став­ни­ком «пар­тії вій­ни». Зви­чай­но, ви­зна­н­ня яко­гось «осо­бли­во­го ста­ту­су» спри­йма­є­ться як не­д­опу­сти­ме, але за­раз ми ма­є­мо го­ло­су­ва­ти са­ме за це вне­се­н­ня до по­ряд­ку ден­но­го, щоб про­де­мон­стру­ва­ти За­хо­ду го­тов­ність до мир­но­го ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту. А там за­раз від­бу­ва­ю­ться жорс­ткі де­ба­ти та роз­мо­ви про те, щоб при­му­шу­ва­ти Укра­ї­ну до «мир­но­го ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми». До­ки Кон­сти­ту­цій­ний Суд бу­де роз­гля­да­ти цей про­ект кон­сти­ту­цій­них змін, не­об­хі­дно всі­ма спосо­ба­ми до­ве­сти сві­ту, що ми го­то­ві до будь-яких форм мир­но­го діа­ло­гу, а Мін­ські до­мов­ле­но­сті зри­ва­ю­ться про­ти­ле­жною сто­ро­ною. Пі­сля цьо­го ми вже роз­мов­ля­ти­ме­мо про змі­ни до Кон­сти­ту­ції.

«ІНІ­ЦІ­А­ТИ­ВУ БУ­ЛО ВТРА­ЧЕ­НО З ТО­ГО ЧА­СУ, ЯК МИ ПРИЙНЯ­ЛИ ФОР­МАТ МІН­СЬКИХ ПЕ­РЕ­МО­ВИН»

Ві­кто­рія ПОДГОРНА,

по­лі­то­лог:

— Тіль­ки-но ди­ви­лась по ро­сій­сько­му те­ле­ба­чен­ню ви­сту­пи пред­став­ни­ків так зва­них «ДНР» і «ЛНР». Во­ни го­во­рять, що все це імі­та­ція і що во­ни не­за­до­во­ле­ні й бу­дуть ви­ма­га­ти біль­шо- го. Але агре­сії я не по­ба­чи­ла у їхньо­му ви­сту­пі. Від­вер­то­го за­пе­ре­че­н­ня з їхньо­го бо­ку не бу­ло. Про­сто за­галь­на про­па­ган­дист­ська по­зи­ція Ро­сії. Зви­чай­но, во­ни не бу­дуть офі­цій­но під­три­му­ва­ти те, що ро­бить Укра­ї­на. Але якщо по­ди­ви­тись на по­лі­ти­чну пра­кти­ку, а не ри­то­ри­ку, то все, що від­бу­лось у Вер­хов­ній Ра­ді, вхо­дить в їхні ін­те­ре­си. На жаль це не вхо­дить в ін­те­ре­си Укра­ї­ни. Моя по­зи­ція — я про­ти вне­се­н­ня будь-яких змін в існу­ю­чу Кон­сти­ту­цію. Укра­ї­ні по­трі­бна но­ва Кон­сти­ту­ція. Сам пре­це­дент змі­ню­ва­ти Кон­сти­ту­цію, яка бу­ла ство­ре­на за ча­сів Ку­чми за уча­стю Ме­двед­чу­ка і Ро­сії, не­вір­ний. Во­ни то­ді за­кла­ли бом­бу упо­віль­не­ної дії під дер­жав­ність у ви­гля­ді олі­гар­хії. Не­має сен­су про­во­ди­ти ма­ні­пу­ля­ції зці­єю Кон­сти­ту­ці­єю, а тим біль­ше ті ма­ні­пу­ля­ції, які ро­блять си­ту­а­цію ще гір­шою. Де­я­кі екс­пер­ти, які бра­ли участь в пун­ктах що­до де­цен­тра­лі­за­ції, го­во­рять, що там не­має ні­чо­го стра­шно­го. Я не вва­жаю, що ці змі­ни бу­дуть про­гре­сив­ни­ми і спри­я­ти­муть мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню. Для цьо­го є і об’єктив­ні умо­ви, то­му що ми за­раз ба­чи­мо, що від­бу­ва­є­ться на рів­ні гро­мад, які не­спро­мо­жні, лю­ди не ма­ють до­сві­ду для то­го, щоб взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. Фа­кти­чно вла­да про­сто пе­ре­йде до мі­сце­вих вла­дни­ків, і по За­кар­па­т­тю ми мо­гли пе­ре­ко­на­тись, яка си­ту­а­ція на мі­сцях. Там мі­сце­ві кла­ни опа­ну­ва­ли вла­ду і дав­но кон­тро­лю­ють гро­ма­ду. В цих умо­вах не тіль­ки ста­тус Дон­ба­су є про­бле­мою, але й про­бле­мою є де­цен­тра­лі­за­ція по Укра­ї­ні вза­га­лі. Все це мі­на, яка ви­л­лє­ться в різ­кі кро­ки, що мо­жуть при­ве­сти до де­ста­бі­лі­за­ції Укра­ї­ни. До цьо­го до­дай­те ле­га­лі­за­цію фі­нан­со­вих зо­бов’язань пе­ред те­ри­то­рі­я­ми в зо­ні АТО, тоб­то ми бе­ре­мо на се­бе обов’яз­ки від­но­ви­ти ін­фра­стру­кту­ру то­що. Це для нас не­пі­д­йом­не зав­да­н­ня, осо­бли­во в умо­вах кри­зи. От­же, ми отри­ма­є­мо ду­же су­ро­ві умо­ви для Укра­ї­ни.

На жаль при­їзд Ну­ланд свід­чить про те, що це по­зи­ція, яка сан­кціо­но­ва­на в то­му чи­слі За­хо­дом. Це по­зи­ція, ко­ли ми на­ма­га­є­мось за­спо­ко­ї­ти агре­со­ра в на­дії, що про­бле­ма якось ви­рі­ши­ться зго­дом. Але на­віть за­яви пред­став­ни­ків «ДНР і «ЛНР» го­во­рять про те, що во­ни ду­же до­бре ро­зу­мі­ють та­ку ло­гі­ку по­ве­дін­ки укра­їн­ської вла­ди. Це пас­тка. Тре­ба бу­ло шу­ка­ти ін­ші стра­те­гі­чні рі­ше­н­ня, але на жаль я не ба­чу стра­те­гі­чної іні­ці­а­ти­ви збо­ку укра­їн­ської вла­ди. Ця іні­ці­а­ти­ва бу­ла втра­че­на зто­го ча­су, як ми прийня­ли фор­мат Мін­ських пе­ре­мо­вин. Ми ма­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі мо­жли­ві ва­рі­ан­ти для то­го, щоб оми­ну­ти та­ку пас­тку. Зре­штою ми по­го­ди­лись на те, що ви­ма­гав Пу­тін, і це більш йо­го по­зи­ція, ніж укра­їн­ської сто­ро­ни.

«НА­СПРАВ­ДІ ЗА­РАЗ РЕ­А­ЛІ­ЗУ­Є­ТЬСЯ ПУ­ТІН­СЬКИЙ СЦЕ­НА­РІЙ»

Сер­гій ТА­РУ­ТА,

по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат:

— У ме­не не­га­тив­не став­ле­н­ня до за­про­по­но­ва­них змін до Кон­сти- ту­ції — до неї не мо­жна впи­су­ва­ти « осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня » . Те, що цей пункт ви­явив­ся в ті­лі Кон­сти­ту­ції, а не в пе­ре­хі­дних по­ло­же­н­нях, — справ­жні­сінь­ка ма­ні­пу­ля­ція. Зокре­ма в ре­зуль­та­ті ти­ску За­хо­ду і Ро­сії. Нас справ­ді « зли­ва­ють » — по- ін­шо­му на­зва­ти це не мо­жна. Але в да­но­му ра­зі по­ви­нен го­ло­су­ва­ти і ви­рі­шу­ва­ти пар­ла­мент, як по­тім спра­цює Кон­сти­ту­цій­ний Суд — він по­ка­же се­бе ін­стру­мен­том у ру­ках вла­ди або не­за­ле­жною гіл­кою вла­ди. Цим рі­ше­н­ням ми мо­же­мо ле­гі­ти­мі­зу­ва­ти кон­сти­ту­цій­ну нор­му, та­ким чи­ном за­крі­пив­ши від­ді­ле­н­ня Дон­ба­су.

Моє ро­зу­мі­н­ня та­ке, що по­си­ле­н­ня об­стрі­лів на схо­ді — спро­ба на­ти­сну­ти на нас в ухва­лен­ні цьо­го рі­ше­н­ня. І те, що ми за­раз ро­би­мо в пар­ла­мен­ті, — на­справ­ді ре­а­лі­зу­є­мо пу­тін­ський сце­на­рій, але де­пу­та­ти це до кін­ця не ро­зу­мі­ють.

Крім то­го, від­по­від­ає дій­сно­сті й те, що Пре­зи­ден­то­ві хо­чуть роз­ши­ри­ти пов­но­ва­же­н­ня. Ми не здій­сню­є­мо де­цен­тра­лі­за­цію — ми ли­ше змі­ню­є­мо на­зву, а фун­кції і пов­но­ва­же­н­ня за­ли­ша­ю­ться.

На жаль, у нас у кра­ї­ні тра­ди­ція — спу­ска­ти вно­чі зАдмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та не­об­хі­дні рі­ше­н­ня, а вран­ці ти­сну­ти на го­лів фра­кцій, а ті, у свою чер­гу, ти­снуть на де­пу­та­тів — та­ким чи­ном ґвал­ту­є­ться пар­ла­мент.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.