Де­пу­та­ти хо­чуть під­ня­ти за­ку­пі­вель­ну ці­ну на мо­ло­ко

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за осно­ву про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ці­ни на мо­ло­ко та під­трим­ки се­ла», пе­ре­дає УНН. За від­по­від­не рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 227 на­ро­дних де­пу­та­тів. Від­по­від­ним за­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться збіль­ши­ти мі­ні­маль­ну за­ку­пі­вель­ну ці­ну на мо­ло­ко. Та­кож від­по­від­но до за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти ці­ну за 1 кг мо­ло­ка (без­ура­ху­ва­н­ня ПДВ) на рів­ні 4 гри­вень. На­га­да­є­мо, 15 ли­пня Вер­хов­на Ра­да не під­три­ма­ла про­е­кту За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мо­ло­ко і мо­ло­чні про­ду­кти» та ін­ших за­ко­но­дав­чих актів по­си­ле­н­ня за­хо­дів бо­роть­би зфаль­си­фі­ка­ці­єю молочних про­ду­ктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.