Укра­ї­на май­же до­мо­ви­ла­ся з кре­ди­то­ра­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на і Спе­ці­аль­ний ко­мі­тет кре­ди­то­рів до­ся­гли про­гре­су під час пря­мих пе­ре­го­во­рів у Ва­шинг­то­ні 15 ли­пня, йде­ться у спіль­но­му ре­лі­зі на сай­ті укра­їн­сько­го Мін­фі­ну в че­твер. «У пе­ре­бі­гу зу­стрі­чі у Ва­шинг­то­ні бу­ло до­ся­гну­то подаль­шо­го про­гре­су з низ­ки ва­жли­вих пи­тань. За ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся зо­се­ре­ди­ти свою ува­гу на усу­нен­ні роз­бі­жно­стей між сво­ї­ми по­зи­ці­я­ми», — за­зна­че­но в по­ві­дом­лен­ні. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, до­да­тко­ві зу­стрі­чі між дво­ма сто­ро­на­ми за­пла­но­ва­ні на на­сту­пний ти­ждень зєди­ною ме­тою — фі­на­лі­зу­ва­ти умо­ви бор­го­вої опе­ра­ції Укра­ї­ни якнай­швид­ше. Во­дно­час мі­ністр фі­нан­сів На­та­лія Яре­сько за­яви­ла, що мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня укра­їн­ським уря­дом мо­ра­то­рію на ви­пла­ту зов­ні­шніх бор­гів кра­ї­ни за­ли­ша­є­ться. «Оче­ви­дно, він (мо­ра­то­рій. — Ред.) мо­же бу­ти, те­о­ре­ти­чно це мо­же ста­ти­ся», — за­зна­чи­ла Яре­сько. Во­дно­час, за її сло­ва­ми, на­віть якщо та­кий мо­ра­то­рій і бу­де ого­ло­ше­ний, він не по­ви­нен впли­ну­ти на курс грив­ні. «На мою дум­ку, за еко­но­мі­чною ари­фме­ти­кою не має бу­ти будь-яко­го не­га­тив­но­го впли­ву на грив­ню. Якра­зі­за­ри­фме­ти­чної то­чки зо­ру, гро­ші, ва­лю­та, яка ма­ла би бу­ти ви­ко­ри­ста­на на пла­те­жі, ви­йшла б із­кра­ї­ни, а зпри­зу­пи­не­н­ням пла­те­жів во­на за­ли­ша­є­ться в кра­ї­ні, ари­фме­ти­чно це для грив­ні на­віть кра­ще», — від­зна­чи­ла Яре­сько.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.