Пар­ла­мент роз­гля­не за­кон про зни­же­н­ня рен­ти на ви­до­бу­ток га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект, згі­дно зя­ким про­по­ну­є­ться з1 жов­тня 2015 ро­ку зни­зи­ти рен­тні став­ки на ви­до­бу­ток га­зу з 55% і 28% до 29% та 14% від­по­від­но. Про це у «Фейс­бу­ці» по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­на Ма­ке­є­ва, пе­ре­дає «Укрінформ». «Уря­до­вий за­ко­но­про­ект про рен­ту про­йшов за­сі­да­н­ня Ка­бмі­ну і вже за­ре­є­стро­ва­ний у ВРУ за № 2352а. Ро­зро­бле­ний Мін­фі­ном про­ект за­ко­ну про­по­нує ско­ро­ти­ти рен­тні став­ки з55% для ро­до­вищ, гли­би­на яких мен­ша за 5000 м, та 28% для ро­до­вищ, гли­би­на яких біль­ша за 5000 м, до 29% та 14% від­по­від­но, і за­про­ва­ди­ти ці став­ки уже з1 жов­тня 2015 ро­ку», — на­пи­са­ла во­на. Крім то­го, за сло­ва­ми Ма­ке­є­вої, для роз­роб­ки но­вих га­зо­вих ро­до­вищ із 1 сі­чня 2016 ро­ку про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти рен­тні став­ки на рів­ні 20% і 10% від­по­від­но. Та­кож пла­ну­є­ться збе­ре­же­н­ня чин­ної став­ки по­да­тку на при­бу­ток і до­да­тко­вої на­дбав­ки до по­да­тку на при­бу­ток у роз­мі­рі 30%. «Як ві­до­мо, до­да­тко­вий по­да­ток (на­дбав­ка) на при­бу­ток за­сто­со­ву­є­ться в Да­нії, Ні­меч­чи­ні, Угор­щи­ні, Іта­лії, Ні­дер­лан­дах, Ве­ли­ко­бри­та­нії та ін­ших кра­ї­нах сві­ту. При цьо­му в біль­шо­сті кра­їн за­сто­со­ву­є­ться са­ме ди­фе­рен­ці­йо­ва­на став­ка рен­ти», — до­да­ла за­сту­пник мі­ні­стра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.