До Вір­ме­нії по­ста­ча­ти­муть 26 ви­дів ві­тчи­зня­ної про­ду­кції тва­рин­ни­цтва

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Вір­ме­нія до­зво­ли­ла 26 укра­їн­ським під­при­єм­ствам вве­зе­н­ня про­ду­кції тва­рин­ни­цтва, що від­по­від­ає ви­мо­гам і вір­мен­ської сто­ро­ни, і Ми­тно­го со­ю­зу, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства. «Від­кри­т­тя рин­ку Вір­ме­нії — це по­зи­тив­ний си­гнал для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків мо­ло­ка і м’яса. Ми ру­ха­є­мо­ся не ли­ше в на­прям­ку Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, а й ди­вер­си­фі­ку­є­мо збут про­ду­кції тва­рин­ни­цтва. Крім Вір­ме­нії, Укра­ї­на про­во­дить пе­ре­го­во­ри зКаз ах­ста­ном що­до екс­пор­ту пле­мін­них тва­рин, мо­ло­чної та ін­шої про­ду­кції», — ска­за­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки Вла­ди­сла­ва Ру­ти­цька. Прес-слу­жба Мі­на­гро­про­ду та­кож по­ві­до­ми­ла, що укра­їн­ська сто­ро­на на­ді­сла­ла Вір­ме­нії спи­сок із65 під­при­ємств, які го­то­ві по­ста­ча­ти про­ду­кцію, і пе­ре­го­во­ри про по­ста­ча­н­ня 39 під­при­єм­ства­ми ще три­ва­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.