Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин: «Ми го­то­ві ку­пу­ва­ти газ у Ка­зах­ста­ні»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на за­ці­кав­ле­на в за­ку­пів­лях га­зу в Ка­зах­ста­ну і має на­мір про­пра­цю­ва­ти це пи­та­н­ня. «Ми го­то­ві ку­пу­ва­ти газв Ка­зах­ста­ні. Не­об­хі­дно по­вер­ну­ти­ся до цьо­го пи­та­н­ня. Є скла­дно­щі з тран­зи­том, але по­трі­бно пи­та­н­ням за­йма­ти­ся», — ска­зав мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин на 12-му за­сі­дан­ні Між­дер­жав­ної укра­їн­сько-ка­зах­ської ко­мі­сії з пи­тань еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва в Ки­є­ві. За сло­ва­ми мі­ні­стра, Укра­ї­на та­кож го­то­ва за­ку­по­ву­ва­ти газв Тур­кме­ні­ста­ні, але не­об­хі­дно про­пра­цю­ва­ти пи­та­н­ня про йо­го тран­зит че­рез те­ри­то­рію Ка­зах­ста­ну. Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин за­зна­чив, що го­то­вий звер­ну­ти­ся до Єв­ро­ко­мі­сії за спри­я­н­ням у пе­ре­го­во­рах ізРо­сі­єю, че­рез­те­ри­то­рію якої мо­жли­вий тран­зит цен­траль­но­а­зі­ат­сько­го га­зу. Мі­ністр до­дав, що до­ки не­має кон­тра­ктів або на­віть про­то­ко­лів про на­мі­ри по­ста­чань га­зу з Ка­зах­ста­ну, а «роз­мо­ви про від­мо­ву РФ транс­пор­ту­ва­ти цей газв Укра­ї­ну — тіль­ки роз­мо­ви».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.