Го­ло­ва НБУ: «Пла­ті­жний ба­ланс бу­де вре­гу­льо­ва­но гро­ши­ма МВФ»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ра­ху­нок по­то­чних опе­ра­цій Укра­ї­ни бу­де зба­лан­со­ва­ним за кур­су 21 — 22,7 грн/дол. Про це в середу вве­че­рі під час за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди зпи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті за­яви­ла гла­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва, пе­ре­дає «РБК-Укра­ї­на». «Якщо ви зав­тра ухва­ли­те ві­сім за­ко­нів і у нас 31 ли­пня від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня МВФ, не тіль­ки на­ді­йде дру­гий транш, ай у пов­но­му об­ся­зі — всі про­гра­ми, що в нас роз­пи­са­ні. От якщо все це у нас бу­де зро­бле­но, то ми ма­ти­ме­мо пов­ні­стю зба­лан­со­ва­ний пла­ті­жний ба­ланс у кра­ї­ні. А на кур­сі, який ми ба­чи­мо на сьо­го­дні, на кур­сі 21 і на кур­сі, що є в про­гра­мі — від 21 до 22,70 — на цьо­му кур­сі пов­ні­стю зба­лан­со­ва­ний наш ра­ху­нок по­то­чних опе­ра­цій. Це озна­чає, що нам ви­ста­чає на­віть на ку­пів­лю га­зу», — за­яви­ла Гон­та­рє­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.