IТ – про­ти ген­дер­них сте­ре­о­ти­пів

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Не­що­дав­но дві укра­їн­ські сту­ден­тки ста­ли во­ло­дар­ка­ми що­рі­чної сти­пен­дії Google іме­ні Ані­ти Борг, яка має на ме­ті за­охо­че­н­ня жі­нок до ро­бо­ти зто­чни­ми на­у­ка­ми. Се­ред 40 ща­сли­виць ізЄв­ро­пи, Близь­ко­го Схо­ду та Афри­ки опи­ни­ли­ся сту­ден­тка че­твер­то­го кур­су На­ціо­наль­но­го авіа­цій­но­го уні­вер­си­те­ту Ан­на Ку­ри­ло та аспі­ран­тка Дні­про­пе­тров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Ксе­нія Шу­мель­чик. Дів­ча­та вже від­ві­да­ли зу­стріч пе­ре­мо­жниць у Лон­до­ні й пра­цю­ють над ре­а­лі­за­ці­єю вла­сних про­е­ктів. «День» по­спіл­ку­вав­ся зпе­ре­мо­жни­ця­ми й ді­знав­ся, як їм вда­ло­ся за­ці­ка­ви­ти між­на­ро­дних екс­пер­тів і на що во­ни ви­тра­тять свої сти­пен­дії.

ДО ПЕ­РЕ­МО­ГИ З... ПЕ­РЕ­ЛО­МОМ

Ан­на Ку­ри­ло ще в 11 кла­сі роз­гля­да­ла для се­бе зов­сім ін­ші ва­рі­ан­ти май­бу­тньої про­фе­сії. Дів­чи­на оби­ра­ла між ме­не­джмен­том і пе­ре­кла­дом з япон­ської мо­ви. Звер­ну­ти ува­гу на ІТ їй по­ра­див стар­ший брат, який пра­цює ро­зро­бни­ком в одній із ві­до­мих ком­па­ній.

«Мій дво­ю­рі­дний брат за­раз пра­цює у ком­па­нії Electronic Arts, яка за­йма­є­ться роз­роб­кою ігор, — роз­по­від­ає Ан­на. — Са­ме він по­ра­див ме­ні звер­ну­ти ува­гу на ІТ. Я нор­маль­но пра­цюю з комп’юте­ром, усе швид­ко осво­юю, то­му ви­рі­ши­ла пі­ти на про­гра­му­ва­н­ня і не по­шко­ду­ва­ла. До ре­чі, тут ча­сто до­во­ди­ться за­йма­тись і мар­ке­тин­гом, і пе­ре­кла­да­ми. За­га­лом ро­бо­та рі­зно­сто­ро­н­ня і ду­же ці­ка­ва. Ось, до при­кла­ду, за­раз я ор­га­ні­зо­вую рі­зні по­дії, пра­цюю в ко­ман­ді Hacraft. Ми ор­га­ні­зо­ву­є­мо за­хо­ди для ІТ-шни­ків. На­шим пер­шим про­е­ктом був ха­ка­тон у лю­то­му цьо­го ро­ку. Йо­го від­ві­да­ло по­над 200 лю­дей, за 24 го­ди­ни во­ни пред­ста­ви­ли 38 про­е­ктів».

Про сти­пен­дію Ан­на Ку­ри­ло впер­ше по­чу­ла ми­ну­ло­го ро­ку. У гру­дні дів­чи­на ді­зна­ла­ся про від­кри­ту зу­стріч із ми­ну­ло­рі­чною переможницею та ви­рі­ши­ла її від­ві­да­ти. Але тут на неї че­ка­ла не­при­єм­ність:

« Сти пен ді ат ка ми ну ло го ро ку взим­ку про­во­ди­ла зу­стріч, щоб роз­по­ві­сти про цю про­гра­му, — роз­по­від­ає Ан­на. — Не­об­хі­дно бу­ло по­ши­ри­ти ін­фор­ма­цію, оскіль­ки з Укра­ї­ни пред­став­ле­но, як пра­ви­ло, ду­же ма­ло лю­дей. За­хід про­хо­див у Ки­їв­сько­му по­лі­те­хні­чно­му ін­сти­ту­ті. То­ді ви­па­ло ба­га­то сні­гу, але сам кор­пус я зна­йшла без про­блем, хоч і по­га­но орі­єн­ту­ю­ся. А ось бі­ля вхо­ду до бу­дів­лі я впа­ла та, як ви­я­ви­ло­ся зго­дом, зламала ру­ку. Бу­ло бо­ля­че, але це не за­ва­ди­ло ме­ні від­си­ді­ти всю зу­стріч, за­но­ту­ва­ти ін­фор­ма­цію, а по­тім під­го­ту­ва­ти за­яв­ку».

Для уча­сті у про­гра­мі пре­тен­ден­тка по­вин­на на­вча­ти­ся у ви­ші, ма­ти хо­ро­шу успі­шність, а та­кож пред­ста­ви­ти вла­сні здо­бу­тки у сфе­рі ІТ.

«На роз­гляд жу­рі я по­да­ла одну зі сво­їх кур­со­вих ро­біт, — роз­по­від­ає Ан­на. — Наш за ві ду ю чий ка фед рою ство­рив вла­сну си­сте­му чи­сле­н­ня, що на­дає мо­жли­вість здій­сню­ва­ти опе­ра­ції з біль­шою то­чні­стю, аніж ін­ші су­ча­сні про­гра­ми. На осно­ві цьо­го я роз­ро­би­ла про­гра­му, яка об­чи­слю­ва­ти­ме обер­не­ну ма­три­цю в роз­ря­дно-ло­га­ри­фмі­чній ари­фме­ти­ці».

ПРИ­РО­ДЖЕ­НИЙ МА­ТЕ­МА­ТИК

Ксе­нія Шу­мель­чик ще в ди­тин­стві ви рі ши ла, що в май бут ньо му пов’яже свою ро­бо­ту з ма­те­ма­ти­кою, але тіль­ки в уні­вер­си­те­ті зро­зумі­ла, що мо­жна зна­йти і ці­ка­ві­ше за­сто­су­ва­н­ня вла­сних знань. «Із шо­сто­го кла­су по­си­ле­но за­йма­ла­ся ма­те­ма­ти­кою, — роз­по­від­ає Ксе­нія. — Зго­дом по­тра­пи­ла в ма­те­ма­ти­чний лі­цей для обда­ро­ва­них ді­тей. Пі­сля цьо­го я всту­пи­ла у Дні­про­пе­тров­ський уні­вер­си­тет на при­кла­дну ма­те­ма­ти­ку. Там і за­хо­пи­ла­ся ІТ. Во­но при­ва­би­ло ме­не, адже у цій сфе­рі мо­жна ре­а­лі­зо­ву­ва­ти вла­сні іні­ці­а­ти­ви. Окрім цьо­го, ІТ-спе­ці­а­лі­сти — до­сить за­тре­бу­ва­ні».

Ксе­нія спів­пра­цює з ком­па­ні­єю Google про­тя­гом кіль­кох ро­ків, дів­чи­на вхо­дить до спіль­но­ти роз­ро­бни­ків за те­хно­ло­гі­я­ми Google у Дні­про­пе­тров­ську. За ре­зуль­та­та­ми ці­єї ро­бо­ти во­на дві­чі ві­дві­ду­ва­ла кон­фе­рен­цію в Сан-Фран­ци­ско, де ком­па­нія анон­сує свої роз­роб­ки за рік. На кон­кур­сі во­на пред­ста­ви­ла ро­зро­бле­ний до­да­ток на ба­зі Android, та­кож ім­пор­то­ва­ний для Google Glass і SmartWatch.

ЖІ­НО­ЧА ПРО­ФЕ­СІЯ

Ксе­нія та Ан­на бу­ли зна­йо­мі ще до уча­сті у про­гра­мі, адже обоє вхо­дять до укра­їн­сько­го під­роз­ді­лу все­сві­тньої спіль­но­ти Women Techmakers, яка спря­мо­ва­на на те, щоб до­по­мог­ти жін­кам та дів­ча­там ре­а­лі­зу­ва­ти­ся у сфе­рі ІТ. «Ця спіль­но­та дає дів­ча­там ре­сур­си для роз­ви­тку, які до­по­мо­жуть їм впев­не­ні­ше по­чу­ва­ти­ся в цій сфе­рі, — роз­по­від­ає Ан­на. — До неї мо­жуть всту­па­ти не ли­ше про­гра­міс­тки, а й ди­зай­нер­ки, про­грам­ні ме­не­дже­ри. Їм на­да­ють ін­фор­ма­цій­ні ре­сур­си, та­кож ми ра­зом ство­рю­є­мо рі­зно­ма­ні­тні осві­тні за­хо­ди. Зокре­ма, в бе­ре­зні цьо­го ро­ку про­го­ло­си­ли Між­на­ро­дний жі­но­чий мі­сяць, упро­довж яко­го на­ші уча­сни­ці хо­ди­ли шко­ла­ми і роз­по­від­а­ли дів­ча­там про жі­нок, які ві­ді­гра­ли зна­чну роль у сфе­рі ІТ. Ми на­ма­га­ли­ся за­ці­ка­ви­ти шко­ля­рок і спо­ну­ка­ти їх до ви­бо­ру ІТ-про­фе­сії».

Дів­ча­та від­зна­ча­ють, що у сфе­рі ІТ не­має жо­дних упе­ре­джень і ро­бо­то­дав­ці го­то­ві бра­ти на ро­бо­ту будь-ко­го, не­за­ле­жно від ста­ті, єди­на ви­мо­га — спе­ці­а­ліст має бу­ти справ­ді ква­лі­фі­ко­ва­ний. Са­ме то­му кіль­кість жі­нок у цій сфе­рі актив­но зро­стає. «За остан­ні три ро­ки від­со­ток жі­нок у сфе­рі ІТ збіль­шив­ся май­же удві­чі, — роз­по­від­ає Ксе­нія, — з 11% до 20%. Я вва­жаю, що жі­нок вар­то за­лу­ча­ти й на­да­лі, оскіль­ки во­ни ма­ють по­тен­ці­ал, крім то­го, змі­ша­ні ко­ман­ди пра­цю­ють кра­ще. Будь-яке роз­ма­ї­т­тя спри­яє твор­чо­сті. Є ба­га­то гран­тів, спря­мо­ва­них на те, щоб за­лу­чи­ти до ІТ са­ме жі­нок, бо вва­жа­є­ться: що біль­ше рі­зних ген­дер­них чи на­ціо­наль­них груп пра­цює над про­е­ктом, то до­ско­на­лі­шим він ви­йде. Та­кі лю­ди по-рі­зно­му див­ля­ться на про­дукт і мо­жуть удо­ско­на­ли­ти йо­го рі­зни­ми спосо­ба­ми. У сфе­рі ІТ я не зі­ткну­ла­ся з яки­мись сте­ре­о­ти­па­ми, адже тут ва­жить те, що ти вмі­єш, а не якої ти ста­ті. На­то­мість ви­ни­ка­ли не­при­єм­ні си­ту­а­ції з лю­дьми не з ці­єї сфе­ри, які га­да­ють, що ли­ше чо­ло­ві­ки мо­жуть щось ство­рю­ва­ти. Про­сто су­спіль­ство до пов­ної то­ле­ран­тно­сті ще не «до­зрі­ло». Про­те до всьо­го тре­ба ста­ви­ти­ся спо­кій­но, ро­би­ти свою ро­бо­ту і не звер­та­ти ува­ги на суб’єкти­візм».

ПО­ПИТ ТА ПРО­ПО­ЗИ­ЦІЯ

Хо­ча ІТ в Укра­ї­ні остан­нім ча­сом роз ви ва єть ся швид ки ми тем па ми, освіта спе­ці­а­лі­стів ці­єї сфе­ри по­ки що сто­їть на мі­сці. Сту­ден­ти опа­но­ву­ють про­фе­сію май­же са­мо­стій­но, адже ма­те­рі­ал, який ви­кла­да­ють в уні­вер­си­те­тах, уже дав­но за­ста­рів.

«Ма­те­ма­ти­чну ба­зу уні­вер­си­тет дає, а ось ін­ші пре­дме­ти — як по­ща­стить, — ка­же Ан­на Ку­ри­ло. — Бу­ва­ють ду­же ці­ка­ві кур­си, але їх не так ба­га­то, як хо­ті­ло­ся б. Тим не менш, у нас є ви­кла­да­чі, які да­ють до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію, ре­ко­мен­ду­ють лі­те­ра­ту­ру. Якщо по­ди­ви­ти­ся на на­зви на­ших на­вчаль­них кур­сів і не ці­ка­ви­ти­ся змі­стом ди­сци­плі­ни, то все ви­гля­дає до­сить на­си­че­но. Але на ба­га­тьох пре­дме­тах ми опа­но­ву­є­мо вже за­ста­рі­лу ін­фор­ма­цію. На­вчаль­на про­гра­ма востан­нє пе­ре­гля­да­ла­ся по­над де­сять ро­ків то­му. Фа­кти­чно, ти при­хо­диш на па­ри і вчиш те­о­рію за­мість пра­кти­ки. Но­ві про­гра­ми тре­ба опа­но­ву­ва­ти са­мо­стій­но, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи здо­бу­ті зна­н­ня».

Не­зва­жа­ю­чи на якість під­го­тов­ки уні­вер­си­те­ту, ви­со­кий рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму укра­їн­ських ІТ-шни­ків не став­лять під сум­нів на­віть між­на­ро­дні ком­па­нії. Во­ни охо­че при­йма­ють ві­тчи­зня­них спе­ці­а­лі­стів. Але щоб отри­ма­ти ро­бо­ту, тре­ба то­чно зна­ти, що ва­жли­во для то­го чи ін­шо­го ро­бо­то­дав­ця. «У ком­па­нії Google під­хід до ви­бо­ру спе­ці­а­лі­стів від­рі­зня­є­ться від ін­ших, — ка­же Ксе­нія. — Во­ни звер­та­ють ува­гу біль­ше на те, як лю­ди­на мо­же ду­ма­ти, зна­хо­ди­ти рі­ше­н­ня до зав­дань, до яких за­зда­ле­гідь йо­го не знає. Ін­ші ве­ли­кі ком­па­нії за­пи­ту­ють осно­ви те­о­рії і на­ма­га­ю­ться з’ясу­ва­ти, як швид­ко та які­сно ви мо­же­те опа­но­ву­ва­ти но­вий ма­те­рі­ал. На це вар­то зва­жа­ти на спів­бе­сі­ді».

За до­по­мо­гою сти­пен­дії Ан­на та Ксе­нія пла­ну­ють роз­ви­ва­ти ІТ-осві­ту в Укра­ї­ні, зокре­ма, на­да­лі за­йма­ти­ся за­лу­че­н­ням жі­нок до ці­єї про­фе­сії. Оби­дві дів­чи­ни вже ма­ють про­по­зи­ції від іно­зем­них ро­бо­то­дав­ців, але май­бу­тню кар’єру пов’язу­ють ли­ше з Укра­ї­ною. За сло­ва­ми сту­ден­ток, ві­тчи­зня­ний ІТ-ри­нок май­же не осво­є­ний, зав­дя­ки чо­му во­ни ма­ти­муть змо­гу ма­кси­маль­но се­бе ре­а­лі­зу­ва­ти.

Укра­їн­ські про­гра­міс­тки роз­по­ві­ли «Дню» про про­бле­ми осві­ти у сфе­рі про­гра­му­ва­н­ня, за­лу­че­н­ня жі­нок до ро­бо­ти, а та­кож вла­сні здо­бу­тки у га­лу­зі

АН­НА КУ­РИ­ЛО

КСЕ­НІЯ ШУ­МЕЛЬ­ЧИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.