Лі­так на со­ня­чних ба­та­ре­ях пе­ре­рвав нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Лі­так на со­ня­чних ба­та­ре­ях Solar Impulse 2 був зму­ше­ний здій­сни­ти по­сад­ку і за­три­ма­ти­ся на Га­вай­ських остро­вах че­рез сер­йо­зну про­бле­му, яку бу­ло ви­яв­ле­но під час п’яти­ден­но­го пе­ре­льо­ту зЯпо­нії. Ті, хто ство­рив уні­каль­ний лі­так, який для пе­ре­су­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­вує ви­клю­чно енер­гію со­ня­чних про­ме­нів, за­яви­ли, що йде­ться про про­бле­му за­ку­му­ля­то­ра­ми, до­дав­ши, що по­лом­ка має не­зво­ро­тний ха­ра­ктер, по­ві­дом­ляє пор­тал ISRAland. Якщо на усу­не­н­ня про­бле­ми пі­де ду­же ба­га­то ча­су, пі­ло­ти не змо­жуть ви­ко­ри­ста­ти роз­ра­хо­ва­не «по­го­дне ві­кно», яке не­об­хі­дне для пе­ре­ти­ну Атлан­ти­чно­го оке­а­ну. Якщо цін­ний час бу­де втра­че­но, про­дов­жи­ти по­до­рож на бор­ту Solar Impulse 2 во­ни змо­жуть ли­ше на­ве­сні на­сту­пно­го ро­ку. На­га­да­є­мо, що свою нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож Ан­дре Борш­берг і Бер­тран Пі­кар по­ча­ли у бе­ре­зні цьо­го ро­ку в Абу-Дабі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.