Дні­про­пе­тров­ці роз­ро­би­ли ви­три­ва­лі еле­ктро­ве­ло­си­пе­ди

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

На від­мі­ну від по­ши­ре­них ки­тай­ських по­бра­ти­мів, еле­ктро­ве­ло­си­пе­ди, які ви­на­йшли в Дні­про­пе­тров­ську, мо­жуть за­ря­джа­ти­ся на хо­ду і про­їжджа­ти до 100 км. Кру­ти­ти пе­да­лі ба­жа­но, але зов­сім не обов’яз­ко­во, по­ві­дом­ляє пор­тал gogetnews.info. По­пу­ля­ри­за­ція транс­порт­но­го за­со­бу дасть по­штовх но­во­му ви­ду ту­ри­зму, адже ве­ло­си­пед зеле­ктри­чним при­во­дом до­зво­ляє еко­но­ми­ти си­ли і, в той же час, пе­ре­су­ва­ти­ся вла­сни­ми екс­кур­сій­ни­ми мар­шру­та­ми, а не по тра­сах, за­зна­чив SMM-ме­не­джер про­е­кту Де­нис Бе­ло­зер. Еле­ктро­ве­ло­си­пе­ди є вже до­сить по­ши­ре­ним ви­дом транс­пор­ту по всьо­му сві­ту, про­те, за сло­ва­ми ав­то­рів про­е­кту, в Укра­ї­ні їх не ви­ро­бля­ють. При­ва­бли­вість ви­на­хо­ду — в то­му, що на від­мі­ну від ки­тай­сько­го ана­ло­га, всі сер­ві­сні по­слу­ги мо­жуть бу­ти на­да­ні в рі­дно­му мі­сті. Хло­пці не про­сто за­мов­ля­ють де­та­лі і зби­ра­ють дво­но­го­го «за­лі­зно­го ко­ня» — во­ни «до­ве­ли до ума» ра­му ве­ло­си­пе­да, щоб і ви­гля­дав гі­дно, і ви­три­му­вав зна­чне на­ван­та­же­н­ня. Так, ве­ло­си­пед мо­же до­ла­ти 70 — 100 км пі­сля підза­ряд­ки. За­пас хо­ду по шо­се за швид­ко­сті 30 км/год. — 100 км. Ма­кси­маль­на швид­кість 65 км/год. Ма­кси­маль­на по­ту­жність двигуна — 10 кВт, кру­тний мо­мент — 150 Нм. У ра­зі роз­ряд­ки ве­ло­си­пе­ду, йо­го мо­жна за­ря­ди­ти від ро­зе­тки — за під­ра­хун­ка­ми до­сить 30 — 60 хви­лин. Крім то­го, еле­ктро­ве­ло­си­пед за­ря­джа­є­ться са­мо­стій­но під час спу­ску зго­ри або на по­во­ро­тах. В екс­тре­но­му ви­пад­ку при­ве­сти транс­порт «до тя­ми» мо­жна, під­на­ти­снув­ши на пе­да­лі, адже при зви­чай­ній їзді їх кру­ти­ти не обов’яз­ко­во. По су­ті, це мо­то­ро­лер у ви­гля­ді ве­ло­си­пе­да, але лег­ший і ком­па­ктні­ший.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.