У Гол­лан­дії по­бу­ду­ють пер­шу до­ро­гу з пла­сти­ку

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Гол­ланд­ська ком­па­нія зби­ра­є­ться по­бу­ду­ва­ти кар­ка­сну пла­сти­ко­ву до­ро­гу, яка скла­да­є­ться по­ді­бно до це­гли­нок Lego, так що в ра­зі по­шко­дже­н­ня мо­жна про­сто за­мі­ни­ти одну де­таль. Ма­те­рі­а­лом для це­глин по­слу­жать пе­ре­ро­бле­ні пла­сти­ко­ві пля­шки, по­ві­дом­ляє пор­тал «Наука і те­хні­ка». Бу­ді­вель­на фір­ма VolkerWessels пла­нує ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект під на­звою PlasticRoad (пла­сти­ко­ва до­ро­га) про­тя­гом трьох ро­ків у мі­сті Рот­тер­дам. До­ро­жня пли­тка бу­де ви­го­тов­ле­на за­зда­ле­гідь, на за­во­ді, з пе­ре­ро­бле­них пла­сти­ко­вих пля­шок. Це озна­чає більш еко­ло­гі­чну аль­тер­на­ти­ву асфаль­ту, який що­рі­чно за­бру­днює атмо­сфе­ру 1,6 тон­ною ву­гле­ки­сло­го га­зу, що ста­но­вить 2% від усіх транс­порт­них ви­ки­дів. Єди­ний мі­нус пла­сти­ко­вої до­ро­ги в то­му, що під час до­щу во­на мо­же бу­ти слизь­кою. Але її лег­ше під­три­му­ва­ти в хо­ро­шо­му ста­ні і во­на мо­же ви­три­му­ва­ти більш екс­тре­маль­ні тем­пе­ра­ту­ри: від -40 до 80 гра­ду­сів. До то­го ж, на бу­дів­ни­цтво та­ких до­ріг ви­тра­ча­ти­му­ться ти­жні, а не мі­ся­ці. Пла­сти­ко­ва до­ро­га лег­ка, що змен­шує тиск на зем­лю, і по­ро­жня, за­без­пе­чує швид­кий до­ступ до під­зем­них ко­му­ні­ка­цій. На­га­да­є­мо, в Ні­дер­лан­дах уже від­зна­чи­ли­ся бу­дів­ни­цтвом ін­но­ва­цій­них до­ріг зроз мі­ткою, що сві­ти­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.