«Со­ня­чний па­пір» до­по­мо­же підза­ря­ди­ти смар­тфон

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Чи­казь­ка ком­па­нія YOLK (США) зби­рає ко­шти на «со­ня­чний па­пір», який за дві з по­ло­ви­ною го­ди­ни пов­ні­стю за­ря­джає ба­та­реї iPhone. Гну­чка со­ня­чна ба­та­рея кон­стру­кто­рів за два дні ста­ла хі­том Kickstarter, по­ві­дом­ляє пор­тал imena.ua. Solar Paper — це ду­же тон­ка со­ня­чна ба­та­рея, яка лег­ко по­мі­ща­є­ться між сто­рін­ка­ми бло­кно­та або зо­ши­та. Не­зва­жа­ю­чи на свою тон­кість, пор­та­тив­ний за­ря­дний при­стрій зда­тний ге­не­ру­ва­ти до 10 Вт енер­гії. Якщо гар­на со­ня­чна по­го­да, Solar Paper за­ря­джає iPhone 6 за дві з по­ло­ви­ною го­ди­ни, що рів­но­зна­чно ме­ре­же­во­му за­ря­дно­му при­строю на 5V-2A. При­стрій при­да­тний для за­ряд­ки будь-яко­го га­дже­та че­рез­USB-ка­бель. Роз­мі­ри «лис­тка» ста­нов­лять 9x19x1,1 см, а ва­га — 120 гра­мів. Тов­щи­на па­не­лі до­рів­нює всьо­го 1,5 мм. Solar Paper ви­ко­ри­сто­вує мо­дуль­ні па­не­лі, що з’єд­ну­ю­ться за до­по­мо­гою вбу­до­ва­них ма­гні­тів. Йо­го мо­жна під­клю­чи­ти до чо­ти­рьох па­не­лей по­ту­жні­стю 2,5 Вт ко­жна. Чо­ти­ри па­не­лі за­без­пе­чать смар­тфон до 10 Вт енер­гії че­рез­USB-під­клю­че­н­ня. Пер­ша пар­тія со­ня­чних за­ря­дних при­стро­їв на­ді­йде вла­сни­кам уже у ве­ре­сні 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.