Ви­вчи­ти по­верх­ню Мар­са мо­жна бу­де за до­по­мо­гою он­лайн-ма­пи

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Аме­ри­кан­ське на­ціо­наль­не ае­ро­ко­смі­чне агент­ство NASA за­пу­сти­ло он­лайн- ма­пу Mars Trek. Її на­зва пе­ре­гу­ку­є­ться з куль­то­вим фан­та­сти­чним се­рі­а­лом « Зо­ря­ний шлях » ( Star Trek), а са­ма ма­па на­га­дує Google Earth, тіль­ки на Чер­во­ній пла­не­ті, пе­ре­дає « Но­вое вре­мя » . От­же, за до­по­мо­гою но­во­го сер­ві­су мо­жна та­кож пе­ре­клю­ча­ти мас­шта­би і збіль­шу­ва­ти зо­бра­же­н­ня аж до дрі­бних кра­те­рів. Крім то­го, ко­ри­сту­ва­чі мо­жуть пе­ре­ми­ка­ти­ся між 2D і 3D ре­жи­ма­ми. На Mars Trek по­зна­че­ні всі най­ва­жли­ві­ші мі­сця пла­не­ти, зокре­ма й мі­сця по­са­док мар­со­хо­дів НАСА Sojourner, Spirit, Opportunity і Curiosity. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що ін­же­не­ри NASA роз­ро­бля­ють про­то­тип пла­не­ра- без­пі­ло­тни­ка, який змо­же опу­ска­ти­ся на по­верх­ню пла­не­ти для по­шу­ку опти­маль­них місць по­сад­ки ко­смі­чно­го ко­ра­бля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.