«День» став пер­шим на­шим ін­фор­ма­цій­ним спон­со­ром

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - З по­ва­гою ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту в Шве­ції На­та­ля ПА­СІ­ЧНИК, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ана­ста­сія КЛЬОНОВА

Зав­дя­ки вам су­спіль­ство ді­зна­ло­ся про ство­ре­н­ня та ді­яль­ність єди­но­го в Єв­ро­пі Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту

Вель­ми­ша­нов­на Ла­ри­со Оле­ксі­їв­но!

Укра­їн­ський ін­сти­тут у Шве­ції ви­слов­лює Вам як го­лов­но­му ре­да­кто­ру все­укра­їн­ської га­зе­ти «День» та у Ва­шій осо­бі всьо­му ко­ле­кти­ву гли­бо­ку по­ва­гу і вдя­чність за ви­сві­тле­н­ня від­кри­т­тя й ді­яль­но­сті ін­сти­ту­ту. Вар­то за­зна­чи­ти, що са­ме га­зе­та «День» ста­ла пер­шим ін­фор­ма­цій­ним спон­со­ром на­шої ді­яль­но­сті, й са­ме зав­дя­ки їй укра­їн­ське су­спіль­ство ді­зна­ло­ся про ство­ре­н­ня та ді­яль­ність єди­но­го в Єв­ро­пі Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту.

Хо­че­мо про­ін­фор­му­ва­ти, що на сьо­го­дні­шній день Укра­їн­ський ін­сти­тут у Шве­ції — єди­на укра­їн­ська куль­тур­на ін­сти­ту­ція, яка пред­став­ляє Укра­їн­ську дер­жа­ву в EUNIC (Єв­ро- пей­ська спів­дру­жність куль­тур­них ін­сти­ту­цій).

Се­ред ре­зо­нан­сних за­хо­дів, ор­га­ні­зо­ва­них Укра­їн­ським ін­сти­ту­том, бу­ли та­кі: Фе­сти­валь укра­їн­сько­го кі­но, се­рія кон­цер­тів укра­їн­ської кла­си­чної му­зи­ки, пред­став­ле­н­ня пер­шої книж­ки про істо­рію Укра­ї­ни, на­пи­са­ної швед­ською мо­вою швед­ським пи­сьмен­ни­ком Пі­те­ром Йон­со­ном, участь у книж­ко­во­му яр­мар­ку в Ге­те­бор­гу то­що.

При­кро кон­ста­ту­ва­ти, що в Шве­ції ба­га­то дру­ко­ва­них ви­дань ви­сві­тлю­ва­ли ді­яль­ність ін­сти­ту­ту, а в Укра­ї­ні се­ред та­ких ви­дань бу­ла ли­ше га­зе­та «День». Це свід­чить про ви­со­кий рі­вень ва­шо­го ви­да­н­ня. Щи­ро ві­ри­мо і спо­ді­ва­є­мо­ся на подаль­шу спів­пра­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.