Їхня «лю­бов» не спа­се

Як за один день гро­мад­ські акти­ві­сти зір­ва­ли май­бу­тній проросійський кон­церт у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Ще й ти­жня не по­ви­сі­ли афі­ші на пі­до­зрі­лий кон­церт «Лю­бов спа­сає світ», який ні­би­то мав бу­ти за « лю­бов і мир » , а на­справ­ді пред­став­ляв ці­лу пле­я­ду «рус­ско­ми­ров­ских» му­зи­кан­тів ( « День » пи­сав про це у стат­ті «Мен­ше ніж за 30 срі­бня­ків», №123 від 15 ли­пня 2015 ро­ку), як гру­пи по­ча­ли від­мов­ля­ти­ся від уча­сті у цьо­му за­хо­ді.

Пер­ши­ми за­яви­ли про свій на­мір мол­дав­ський рок-гурт Zdob si zdub. Один із лі­де­рів укра­їн­сько­го фольк-рок- гур­ту Kozak System Іван Ле­ньо на­пи­сав на сво­їй facebook-сто­рін­ці: «Здо­би» від­мо­ви­лись від кон­цер­ту. Їх вве­ли в ома­ну». Ін­фор­ма­ція про те, що Zdob si zdub не бра­ти­муть уча­сті у кон­цер­ті «Лю­бов спа­сає світ » , від­обра­же­на і на їхньо­му офі­цій­но­му сай­ті. За мол­да­ва­на­ми «про­ки­нув­ся» й укра­їн­ський гурт « Та­бу­ла Ра­са » . Му­зи­кан­ти роз­мі­сти­ли на сво­їй « фейсбук » - сто­рін­ці офі­цій­ну за­яву. « Гру­па «Та­бу­ла Ра­са» відмовляється від уча­сті у кон­цер­тно­му за­хо­ді під на­звою « Лю­бов спа­сає свiт » , який від­бу­де­ться 28 ли­пня 2015 ро­ку у Па­ла­ці спор­ту. Як і всі лю­ди в Укра­ї­ні, ми ду­же го­стро пе­ре­жи­ва­є­мо по­дії, що від­бу­ва­ю­ться. І пре­кра­сно ро­зу­мі­є­мо, що всі хо­чуть ми­ру і гар­мо­нії. Це ду­же бо­ля­че, що між лю­дьми від­бу­ва­є­ться те, що від­бу­ва­є­ться. Ро­зі­брав­шись у всіх де­та­лях, ню­ан­сах та ін­фор­ма­ції, якої спо­ча­тку не ма­ли або не до кін­ця ро­зумі­ли, ми при­йшли до одно­зна­чно­го рі­ше­н­ня, що участь гру­пи «Та­бу­ла Ра­са» у цьо­му за­хо­ді не­прийня­тна!» — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. У той же день Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри Укра­ї­ни звер­ну­ло­ся до МВС та СБУ з про­по­зи­ці­єю за­бо­ро­ни­ти Емі­ру Ку­сту­рі­ці, відомому сво­ї­ми ан­ти­укра­їн­ськи­ми ви­слов­лю­ва­н­ня­ми, в’ їзд в Укра­ї­ну. « За­для по­пе­ре­дже­н­ня ри­зи­ків ма­со­вих по­ру­шень гро­мад­сько­го по­ряд­ку, акцій про­те­сту, зри­ву за­хо­дів що­до вша­ну­ва­н­ня 1000-ї рі­чни­ці упо­ко­є­н­ня кня­зя Ки­їв­сько­го Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го 28 ли­пня бу­ло б до­ціль­но, як­би Емір Ку­сту­рі­ца утри­мав­ся від уча­сті у кон­цер­ті 28 ли­пня у Ки­є­ві » , — по­ві­дом­ля­ють на офі­цій­но­му сай­ті Мін­куль­ту. У мі­ні­стер­стві пред­ста­ви­ли своє рі­ше­н­ня як «ре­а­кцію на чи­слен­ні звер­не­н­ня гро­мад­ських акти­ві­стів та ді­я­чів куль­ту­ри».

Си­ту­а­ція на­га­дує ві­до­му лі­чил­ку «Де­сять не­гре­нят» з одно­ймен­но­го ро­ма­ну Ага­ти Крі­сті. Про­те на­віть якщо ро­сі­я­ни Оле­ксій Ро­ма­нов із гру­пи «Во­скре­се­ние» і Пе­тро Ма­мо­нов не при­їдуть в Укра­ї­ну «спа­са­ти світ лю­бов’ю», то са­мі «Бра­ти Ка­ра­ма­зо­ви» на сце­ні не за­ли­ша­ться. Ра­зом із ни­ми спів­а­ти­муть укра­їн­ські псаль­ми фоль­клор­ний гурт «Бо­жи­чі», які вла­сно­ру­чно роз­пи­са­ли­ся у сво­їй без­прин­ци­пно­сті, за­явив­ши ще ра­ні­ше в коментарі «Дню», що для них не ва­жли­во, з ким ви­сту­па­ти, го­лов­не — ау­ди­то­рія. І що мо­жли­вість ви­сту­пи­ти пе­ред ве­ли­ким ста­діо­ном во­ни не пропу­стять. Та чи бу­де у цьо­го за­хо­ду ау­ди­то­рія — це ще під пи­та­н­ням. На цей мо­мент агент­ство «Ка­ра­бас», яке здій­сню­ва­ло про­даж кви­тків на кон­церт, за­кри­ли йо­го. У «Ка­ра­ба­сі» по­ясни­ли «Дню», що за­раз «очі­ку­ють на офі­цій­ний лист від ор­га­ні­за­то­рів», щоб ті роз’ясни­ли си­ту­а­цію з про­ве­де­н­ням за­хо­ду.

Це — хо­ро­ший при­клад, як гро­мад­ська дум­ка впли­ває на те, що від­бу­ва­є­ться в мі­сті або кра­ї­ні. По­га­но ли­ше, що та­кі по­дії все ще ви­ни­ка­ють, і про­ти них по­трі­бно ко­мусь бо­ро­ти­ся, за­мість то­го, щоб ске­ру­ва­ти свою енер­гію в ін­ше ру­сло. Що­прав­да, не тіль­ки «чи­слен­ни­ми звер­не­н­ня­ми» зби­ра­ли­ся ре­а­гу­ва­ти на цей за­хід укра­їн­ці. Як зав­жди, з’яви­ла­ся ра­ди­каль­на гру­па, що про­по­ну­ва­ла «за­ки­да­ти яй­ця­ми і по­мі­до­ра­ми». На що укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця Окса­на За­буж­ко слу­шно від­ре­а­гу­ва­ла: «...від ці­єї ім­пре­зи за сто миль смер­дить ге­бе­шною «під­ста­вою», ія б за­раз, нав­па­ки, кри­ком за­кли­ка­ла всіх «лю­би­те­лів ха­ляв­ної му­зи­чки» в жо­дно­му ра­зі не на­бли­жа­ти­ся 28-го до Па­ла­цу спор­ту, бо бу­дуть про­во­ка­ції... А нам за­раз вар­то не на «ма­хнов­щи­ну» ве­стись — а дру­жно за­ва­ли­ти Мін­культ і КМДА ла­ви­ною обу­ре­них ли­стів, ви­ма­га­ю­чи не­гай­но за­бо­ро­ни­ти цю бі­сів­щи­ну і по­ка­ра­ти тих, хто до­зво­лив. Ду­маю, є ще шанс від­вер­ну­ти ми­ром». І шанс, без­пе­ре­чно, є. Вар­то ли­ше ним ро­зум­но ско­ри­ста­ти­ся.

P.S. По­ки вер­став­ся но­мер, ста­ло ві­до­мо, що кон­церт «Лю­бов спа­сає світ» ска­со­ва­но. Про це по­ві­до­ми­ла на сво­їй офі­цій­ній сто­рін­ці адмі­ні­стра­ція ДП «Па­лац спор­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.