Як від­ро­ди­ти ТБ на Дон­ба­сі?

Екс­перт «Дня» — про три основ­ні за­гро­зи ін­фор­ма­цій­ній без­пе­ці схо­ду

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня ми пи­са­ли про те, що на Лу­ган­щи­ні пла­ну­ють вста­но­ви­ти но­вий те­ле­пе­ре­да­вач і один за­мі­ни­ти на більш по­ту­жний (ма­те­рі­ал «У Ши­ро­ко­му бу­де вста­нов­ле­но до­да­тко­ві те­ле­пе­ре­да­ва­чі», «День», №118 за 2015 рік). Ме­та — роз­ши­ри­ти по­кри­т­тя ана­ло­го­во­го те­ле­ві­зій­но­го мов­ле­н­ня на те­ри­то­рі­ях цьо­го ре­гіо­ну, під­кон­троль­них Укра­ї­ні. Лу­ган­ську обла­сну дер­жав­ну те­ле­ра­діо­ком­па­нію від­ро­джу­ють із ве­сни. Го­лов­ний офіс ЛОДТРК роз­та­шо­ва­ний у Сє­ве­ро­до­не­цьку, до її стру­кту­ри вхо­дять те­ле­ка­нал «ЛОТ» і ра­діо «Пульс». Вза­га­лі, ком­па­нія по­нов­лює ро­бо­ту по­віль­ні­ше, ніж мо­гла б, бо 4,8 міль­йо­на гри­вень, які Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ви­ді­лив на До­не­цьку та Лу­ган­ську ОДТРК, до­сі не на­ді­йшли. При­ва­тні стру­кту­ри на­че ро­зу­мі­ють ва­жли­вість по­яви на Лу­ган­щи­ні мі­сце­во­го укра­їн­сько­го мов­ни­ка, але да­лі обі­ця­нок до­по­мог­ти по­ки не за­хо­дить.

На по­ча­тку ли­пня ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром Лу­ган­ської ОДТРК став Ан­дрій ША­ПО­ВА­ЛОВ. Із кін­ця бе­ре­зня він ви­ко­ну­вав обов’яз­ки ген­ди­ре­кто­ра ці­єї те­ле­ра­діо­ком­па­нії, то­му не тіль­ки до­бре зна­є­ться на про­бле­мах стру­кту­ри, а й уяв­ляє, як їх ви­рі­ши­ти. Ан­дрій Ша­по­ва­лов роз­по­вів «Дню» про спів­пра­цю з те­ле­ба­че­н­ням До­неч­чи­ни, ре­сур­си ЛОДТРК і про те, як лу­ган­ську те­ле­ра­діо­ком­па­нію ро­би­ти­муть кра­щою в Укра­ї­ні.

«ІЗ ТЕ­ХНІ­КИ НАМ ПО­ТРІ­БНО ВСЕ»

— Що зро­би­ли від по­ча­тку від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти Лу­ган­ської ОДТРК?

— 27 бе­ре­зня цьо­го ро­ку ме­не при­зна­чи­ли ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії, і 2 кві­тня ми по­ча­ли мов­ле­н­ня че­рез на­ші пе­ре­да­ва­чі. Спо­ча­тку пе­ре­да­ва­чів бу­ло де­сять, а за­раз їх дев’ять — один по­стра­ждав вна­слі­док бо­йо­вих дій. Ко­ли я при­йшов, ком­па­нію вже пе­ре­ре­є­стру­ва­ли у Сє­ве­ро­до­не­цьку, але, крім до­ку­мен­та про цю пе­ре­ре­є­стра­цію, ні­чо­го не бу­ло. 27 бе­ре­зня укла­ли уго­ду про на­да­н­ня нам при­мі­ще­н­ня. Ми вже від­ре­мон­ту­ва­ли апа­ра­тно-сту­дій­ний блок, від­но­ви­ли сайт і ро­бо­ту ра­діо, ро­би­мо новини. Ра­діо мо­жна по­слу­ха­ти в Ін­тер­не­ті або в FM-ді­а­па­зо­ні у мі­сті Ста­ро­біль­ську. Що­дня ми ство­рю­є­мо близь­ко во­сьми ви­пу­сків ори­гі­наль­них но­вин. Та­кож до ви­хі­дних го­ту­є­мо ін­фор­ма­цій­но­під­сум­ко­ві про­гра­ми і низ­ку ав­тор­ських про­грам. Те­ми пе­ре­дач рі­зні: жи­т­тя на віль­них те­ри­то­рі­ях Лу­ган­ської обла­сті, сіль­ське го­спо­дар­ство, про­ми­сло­вість, по­шу­ки ро­бо­ти, ін­фор­ма­ція для пе­ре­се­лен­ців.

— Де мо­жна по­ба­чи­ти те­ле­ка­нал «ЛОТ»?

— Ми єі в ана­ло­го­во­му, і у ци­фро­во­му мов­лен­ні. Та­кож те­ле­ка­нал пред­став­ле­но в усіх ка­бель­них ме­ре­жах, які є на віль­них укра­їн­ських те­ри­то­рі­ях. За­га­лом, охо­плю­є­мо май­же всю північ обла­сті. Якщо вста­но­ви­мо більш по­ту­жні пе­ре­да­ва­чі у Ста­ро­біль­ську та Ши­ро­ко­му, як пла­ну­є­мо, це до­зво­лить мо­ви­ти на­віть на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. Крім цьо­го, ми охо­пи­мо те­ле- і ра­діо­мов­ле­н­ням Ста­ни­цю Лу­ган­ську, мі­сто Ща­стя і Но­во­ай­дар­ський ра­йон обла­сті. За­раз узго­джу­є­мо у Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни до­ку­мен­ти з отри­ма­н­ня FM-ча­сто­ти у Ли­си­чан­ську, що до­зво­лить охо­пи­ти дер­жав­ним ра­діо Ли­си­чанськ, Ста­ро­більськ, Ру­бі­жне, Кре­мін­ну, Но­во­ай­дар. Але, на­при­клад, на при­дба­н­ня пе­ре­да­ва­ча у Ши­ро­ко­му по­трі­бно більш ніж один міль­йон гри­вень. Отри­ма­н­ня цих гро­шей — ва­жли­ве пи­та­н­ня, у Мі­ні­стер­стві ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки обі­ця­ють до­по­мог­ти йо­го ви­рі­ши­ти.

— Хто вза­га­лі до­по­ма­гає ком­па­нії ре­сур­са­ми?

— По­ки ні­хто. Не­що­дав­но обі­цяв ви­ді­ли­ти гро­ші Пре­зи­дент Укра­ї­ни. Че­ка­є­мо. Ко­шти від Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів ще не отри­ма­ли. Біль­ше то­го, це — ці­льо­ві гро­ші, пе­ред­ба­че­ні для за­ку­пів­лі ка­мер і апа­ра­тно-сту­дій­них бло­ків. Про­цес осво­є­н­ня їх до­во­лі три­ва­лий — тре­ба про­во­ди­ти тен­де­ри на при­дба­н­ня апа­ра­ту­ри, це мо­же за­тя­гну­ти­ся на три мі­ся­ці чи пів­ро­ку. Вла­сним ко­штом ми при­дба­ли мі­ні­маль­но не­об­хі­дну те­хні­ку: комп’юте­ри, кіль­ка ка­мер. Але цьо­го за­ма­ло.

— Як при­ва­тні іні­ці­а­ти­ви до­по­ма­га­ють ва­шій ор­га­ні­за­ції?

— Да­лі роз­мов спра­ва не ру­ха­є­ться. Ба­га­то хто чо­го обі­цяє, але ні­чо­го кон­кре­тно­го не ро­блять. Дня­ми взяв кон­та­кти кіль­кох бла­го­дій­них фон­дів і во­лон­тер­ських цен­трів. Ми про­си­мо до­по­мо­ги в усіх, але ча­сто все за­кін­чу­є­ться роз­мо­ва­ми. Всі ро­зу­мі­ють, як ва­жли­во від­но­ви­ти те­ле­ба­че­н­ня у Лу­ган­ській обла­сті, але кон­кре­ти­ки ма­ло.

— Яке за­раз те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня Лу­ган­ської ОДТРК?

— Із те­хні­ки нам по­трі­бно все. За­раз ма­є­мо п’ять комп’юте­рів, дві ка­ме­ри і хто що з до­му при­ніс. Три­ма­є­мо­ся на ен­ту­зі­а­змі лю­дей. На­скіль­ки ви­ста­чить цьо­го ен­ту­зі­а­зму — ве­ли­ке пи­та­н­ня.

«ДО­НЕ­ЦЬКА І ЛУ­ГАН­СЬКА ТЕ­ЛЕ­РА­ДІО­КОМ­ПА­НІЇ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ЯК ОДНЕ ЦІ­ЛЕ»

— Хто ста­но­вить ко­ле­ктив ва­шої ком­па­нії?

— За­га­лом у нас пра­цює тро­хи біль­ше ніж 50 лю­дей — ра­зом із те­хні­чним пер­со­на­лом. Нам ду­же не ви­ста­чає ке­рів­ної лан­ки, топ-ме­не­дже­рів. Не ви­ста­чає опе­ра­то­рів і жур­на­лі­стів. Оскіль­ки ком­па­нія рік не пра­цю­ва­ла, ба­га­то лю­дей роз’їха­ли­ся, зна­йшли ро­бо­ту в ін­ших мі­стах і по­вер­та­ти­ся у при­фрон­то­ву зо­ну не бу­дуть. До­ве­ло­ся бра­ти ба­га­то мо­ло­ді, а це по­тре­бує до­да­тко­во­го ча­су, щоб ви­вчи­ти, ви­ро­сти­ти до­брих жур­на­лі­стів. За­раз цим за­йма­є­мо­ся. Во­дно­час у нас пра­цю­ють жур­на­лі­сти з до­сві­дом, зокре­ма ті, які ра­ні­ше пра­цю­ва­ли в Лу­ган­ській ОДТРК.

— В яких мі­стах є кор­пун­кти лу­ган­сько­го те­ле­ба­че­н­ня?

— Є один у мі­сті Сва­то­ве. Та­кож є стрин­ге­ри, які пра­цю­ють на лі­нії фрон­ту, але існу­ють тру­дно­щі з фа­хо­вою пі­дго­тов­кою цих лю­дей. Са­мо­го ба­жа­н­ня і па­трі­о­ти­зму не зав­жди ви­ста­чає, щоб зро­би­ти про­фе­сій­ний те­ле­ві­зій­ний кон­тент.

— Як ком­па­нія вза­є­мо­діє з До­не­цькою ОДТРК, яка за­раз пра­цює у по­ді­бних скла­дних умо­вах?

— До­не­цька і Лу­ган­ська обла­сні дер­жав­ні те­ле­ра­діо­ком­па­нії за­раз пра­цю­ють, так би мо­ви­ти, «уні­тар­но», як одне ці­ле. Ми — дві окре­мі го­спо­дар­чі стру­кту­ри. Але сьо­го­дні кон­тент для До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей ро­би­ться в одній апа­ра­тній, яка роз­та­шо­ва­на у Ки­є­ві. Адже ми не ма­є­мо вла­сних апа­ра­тних та ефір­них і не мо­же­мо те­хні­чно ви­хо­ди­ти в ефір. Нам по­трі­бно обла­дна­н­ня — сер­ве­ра, які ко­шту­ють со­тні ти­сяч гри­вень і які ще не за­ку­пи­ли. Зав­дя­ки Держ­ком­те­ле­ра­діо та­ке обла­дна­н­ня взя­ли в орен­ду в Ки­є­ві. У тій апа­ра­тній пра­цю­ють ін­же­не­ри ефі­ру, про­грам­ні ди­ре­кто­ри, які «зши­ва­ють» кон­тент із ма­те­рі­а­лів усіх ОДТРК Укра­ї­ни. По­тім цей про­дукт пе­ре­да­ють на До­не­цьку і Лу­ган­ську обла­сті за до­по­мо­гою ра­діо­ре­лей­них цен­трів Кон­цер­ну ра­діо­мов­ле­н­ня, ра­діозв’яз­ку і те­ле­ба­че­н­ня. Ми ство­рю­є­мо вла­сні новини і про­гра­ми, мон­ту­є­мо їх і пе­ре­да­є­мо в Ки­їв, ро­би­мо вклю­че­н­ня у кон­тент, який ство­рю­є­ться у сто­ли­ці.

Як тіль­ки у нас бу­дуть вла­сні апа­ра­тні та ефір­ні, змо­же­мо вклю­ча­ти­ся в ефір са­мі. За­раз го­стро сто­їть пи­та­н­ня за­ку­пів­лі обла­дна­н­ня, без яко­го зро­би­ти це не­мо­жли­во. А по­ки пра­цю­є­мо з До­не­цькою ОДТРК як одна ком­па­нія — своє­рі­дне «дон­ба­ське обла­сне те­ле­ба­че­н­ня». Втім, акцен­тую, ко­жна ком­па­нія ро­бить свої вклю­че­н­ня. У нас є ви­пу­ски но­вин, про­гра­ми « Лу­ган­щи­на звіль­не­на » , « Здо­ров’я ва­жли­ві­ше», «Ко­жне жи­т­тя — на­дія», ще кіль­ка про­е­ктів у роз­роб­ці. Три­ває ди­на­мі­чний роз­ви­ток і ста­нов­ле­н­ня ком­па­нії, але ду­же галь­мує від­су­тність те­хні­чних мо­жли­во­стей.

— Яка за­раз роль ре­гіо­наль­них ме­діа схо­ду Укра­ї­ни?

— Ве­ли­че­зна. Біль­ше і не­має чо­го до­да­ти. Лю­дям по­трі­бна ін­фор­ма­ція са­ме мі­сце­вих те­ле­ка­на­лів. Уза­га­лі, лю­ди по­тре­бу­ють ма­кси­маль­но об’єктив­ної, че­сної ін­фор­ма­ції.

— На­скіль­ки за­без­пе­че­ні та­кою ін­фор­ма­ці­єю ме­шкан­ці Лу­ган­ської обла­сті?

— По­га­но за­без­пе­че­ні. Не ви­ста­чає ін­фор­ма­ції з укра­їн­ських дже­рел, укра­їн­ських га­зет, те­ле­ба­че­н­ня, ра­діо. По всіх фрон­тах ми про­гра­є­мо ін­фор­ма­цій­ну вій­ну. Це ви­дно на­віть на при­кла­ді на­шої ком­па­нії. Те, що мо­жна бу­ло зро­би­ти за мі­сяць, ми ро­би­мо три мі­ся­ці, й кін­ця цьо­му не ви­дно. Дефіцит ін­фор­ма­ції — ве­ли­кий.

На те­ри­то­рі­ях, при­кор­дон­них із Ро­сі­єю, є зо­ни, не­по­кри­ті укра­їн­ськи­ми ра­діо й те­ле­ба­че­н­ням. Але будь-який ва­ку­ум швид­ко за­пов­ню­є­ться. Якщо існує по­ро­жне­ча укра­їн­ських ка­на­лів, во­на одра­зу за­пов­ню­є­ться ро­сій­ськи­ми. Си­гнал на­шої те­ле­ра­діо­ком­па­нії йшов з Лу­ган­ська на ін­ші те­ри­то­рії обла­сті, і так все й за­ли­ши­ло­ся. Там, де зруй­но­ва­ні укра­їн­ські пе­ре­да­ва­чі, транс­лю­ю­ться ка­на­ли Ро­сії та «ЛНР». І щоб ви­гра­ти цю ін­фор­ма­цій­ну вій­ну, тре­ба за­йма­ти­ся те­хно­ло­гі­чним осна­ще­н­ням.

ФО­ТО РЕЙТЕР

АН­ДРІЙ ША­ПО­ВА­ЛОВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.