«Пі­сні» про за­кон за ча­сів без­за­ко­н­ня,

або Чо­му бор­ці про­ти по­пу­лі­зму не мо­жуть зна­йти жо­дних пе­ре­кон­ли­вих контр­ар­гу­мен­тів про­ти по­пу­лі­зму

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Як уже на­бри­дли ці не­скін­чен­ні ша­ман­ські за­ви­ва­н­ня на­ших про­фе­сій­них і са­мо­ді­яль­них юри­стів про за­кон­ність. Остан­нім при­во­дом ста­ло за­три­ма­н­ня двох ви­со­ко­по­став­ле­них про­ку­ро­рів за зви­ну­ва­че­н­ням у ко­ру­пції. Мов­ляв, не все там бу­ло про­це­су­аль­но без­до­ган­но при ло­ві про­ку­рор­ських ша­хра­їв за ру­ку. Са­мі за­три­ма­ні го­во­рять, що со­тні ти­сяч до­ла­рів, ді­а­ман­ти та ін­ші «атри­бу­ти» про­ку­рор­ської пра­ці їм «під­ки­ну­ли». Не іна­кше як сам ке­рів­ник опе­ра­ції Да­вид Са­ква­ре­лі­дзе осо­би­сто при­віз у про­ку­ра­ту­ру ва­лі­зу з ва­лю­тою і роз­ки­дав її по ка­бі­не­тах. До ре­чі, аби «за­кон­ни­ки» не пе­ре­жи­ва­ли: про­ку­ро­рів вже ви­пу­сти­ли під гро­шо­ву за­ста­ву, вель­ми ве­ли­ку, яка, однак, жо­дних тру­дно­щів для про­ку­ро­рів не скла­ла. У де­яких ки­їв­ських га­зе­тах вже пра­цює то­та­лі­за­тор і при­йма­ю­ться став­ки — як ско­ро про­ку­ро­ри вте­чуть із Укра­ї­ни за схе­мою Клю­є­ва, Мель­ни­ка, ре­кто­ра По­да­тко­вої ака­де­мії (не­що­дав­но пов­ні­стю ви­прав­да­но­го най­спра­ве­дли­ві­шим у сві­ті су­дом Ір­пе­ня), і по­ді­бних до них. Аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що судова, про­ку­рор­ська й мі­лі­цій­на си­сте­ми Укра­ї­ни згни­ли на пні. Їх не мо­жна ре­фор­му­ва­ти, мо­жна тіль­ки роз­га­ня­ти і бу­ду­ва­ти но­ві з ну­ля. Осо­бли­во роз­чу­лює, ко­ли «за­кон­ни­ки» ре­ко­мен­ду­ють у спір­них пи­та­н­нях по­кла­сти­ся на рі­ше­н­ня суд­дів.

Ну так, осо­бли­во якщо спо­сіб жи­т­тя суд­ді во­че­видь не від­по­від­ає йо­го ле­галь­ним до­хо­дам. У та­кій си­ту­а­ції апе­ля­ція до су­ду ви­гля­дає осо­бли­во ци­ні­чним зну­ща­н­ням. Про по­ва­гу до за­ко­ну у нас мо­жна бу­де го­во­ри­ти тіль­ки то­ді, ко­ли пе­ре­са­джа­ють суд­дів- ха­бар­ни­ків, про­ку­ро­рів-ко­ру­пціо­не­рів, мен­тів- бан­ди­тів. Ось тіль­ки то­ді... Та й існує у нас за­кон ви­клю­чно для ши­ро­ких на­ро­дних мас, які по­вин­ні йо­му слі­ду­ва­ти, вер­хів­ка в Ки­є­ві і ре­гіо­нах се­бе цим ні­скіль­ки не обме­жує.

ЗА­А­РЕ­ШТУ­ВА­ЛИ — ВИ­ПУ­СТИ­ЛИ ПІД ЗА­СТА­ВУ — ВТІК

Не мо­жна ска­за­ти, аби вла­да зов­сім вже ні­чо­го не ро­би­ла для бо­роть­би з гни­ли­зною пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми. Але за­раз схе­ма пра цює так: за ареш ту ва ли — ви пус ти ли під за ста ву — втік. Ви­со­ко­по­став­ле­ні зло­чин­ці всіх ма­стей по­вин­ні по­ста­ви­ти зо­ло­тий пам’ятник юри­ди­чно­му ге­ні є ві Яну ко ви ча Ан­дрію Пор т - но­ву і йо­го змі­нам у від­по­від­них ко­де­ксах. Зро­зумі­ло, сам Пор­тнов мо­ти­ву­вав свої пра­во­ві но­ве­ли щирим ба­жа­н­ням по­лег­ши­ти жит тя прос тих ук ра їн ців. Та щось я не чув, аби слю­сар Фе­дя вий шов із СІЗО під за ста ву трьох міль йо нів гри вень. Це вер хів ка у сво є му ко лі та ки ми су­ма­ми гра­є­ться.

Моя вер­сія про­сті­ша: на схи­лі ре­жи­му ре­гіо­на­лів най­ро­зум­ні­ші з них усві­до­ми­ли, що вла­ду мо жуть втра ти ти. Зна чить, тре­ба бу­ло під­стра­ху­ва­ти­ся, як во ни під стра ху ва ли ся за ча сів По ма ран че вої ре во лю ції, змі - нив ши Кон с ти ту цію. Ось із ці­єю ме тою бу ло вне се но по - прав ки, а де що пов ніс тю пе ре - пи са но, аби в ра зі про ва лу від - ве­сти лю­дей Яну­ко­ви­ча від від­по­від­аль­но­сті. Си­сте­ма Пор­тно­ва і ни­ні пра цює пре­кра­сно і ро­бить бо­роть­бу з ви­со­ко­по­став­ле­ною зло­чин­ні­стю ду­же не­е­фек - тив­ною.

Крім то­го, свій вне­сок до за­галь но го без за кон ня вно сять суд­ді вла­сним сва­ві­л­лям, осла­бля ю чи пра во вим ха о сом і не - спра вед ли віс тю Укра ї ну зсе ре - ди­ни. У нас ба­га­то го­во­ри­ли про ви пад ки зра ди з бо ку мі лі ції, СБУ, ар­мії на Дон­ба­сі і в Кри­му. Але мов чать про ма со ву зра ду суд дів у цих ре гі о нах. Май же всі кримсь кі суд ді, зра див ши при­ся­гу, ухва­лю­ють ни­ні ви­ро - ки ім’ ям Ро сійсь кої Фе де ра - ції... Ці­ка­во, се­ред пред­став­ни­ків суд­дів­сько­го кор­пу­су Укра­ї­ни чи ба га то знай деть ся ук ра - їн­ських па­трі­о­тів? Між ін­шим, на те ле ка на лі « Ес­пре со- tv » на­род ний де пу тат Ігор Мо сій чук за­явив, що на Дні­про­пе­тров­щи­ні пра­цює су­д­дя, який очо­лю­вав апе ля цій ний суд Ав­то ном ної Рес пуб лі ки Крим і за кли кав мі­сце­вих суд­дів зра­ди­ти Украї- ну. Мо­сій­чук по­ста­вив ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня: чо­му цю лю­ди­ну до цьо­го ча­су не при­тя­гну­то до від­по­від­аль­но­сті?

Ба га то те ле ка на лів да ли ін - фор ма цію ук рай не при єм ної вла­сти­во­сті. Як ви­яви­лось, дер­жав­на мі­гра­цій­на слу­жба Украї ни зби ра єть ся де пор ту ва ти до Ро­сії тих ро­сій­ських гро­ма­дян, які у скла ді доб ро воль чих ба - таль­йо­нів во­ю­ва­ли за Укра­ї­ну в До нець кій і Лу гансь кій об лас - тях. Ко ли в Ро сії вста но­вить ся скіль­ки-не­будь при­стой­ний ре­жим, нам цей га неб ний факт при га да ють, не По ро шен ку, а нам усім, ук ра їн цям, при га да - ють. Тут не прос то опо зи ці о не - ри, а лю ди, які зі збро­єю в ру - ках за хи ща ли на шу кра ї ну. Будь- яка нор маль на дер жа ва та ким лю дям не гай но на да ла б своє гро­ма­дян­ство.

Те ле ка на ли по ка за ли і доб - ро­воль­ця ба­таль­йо­ну «Ай­дар», крим­сько­го та­та­ри­на, яко­го судять за штам­по­ва­ни­ми зви­ну­ва­чен ня ми у « зло чи нах про ти мир­них дон­ба­сів­ських те­ро­ри­стів». І по­при осо­би­сте про­ха­н­ня нар де па і рад ни ка Пре зи ден та Мус та фи Дже мі льо ва бій ця на по­ру­ки не від­пу­сти­ли. А на­ві­що від пус ка ти? Він же не Клю єв і не про­ку­рор-ко­ру­пціо­нер... Він всьо го ли ше про ли вав свою кров за віль­ний Крим у віль­ній Укра­ї­ні, зокре­ма віль­ній від та­ких суд дів, та ких про ку ро рів, та ких мі лі ці о не рів й ін шої шуш ва лі, яка вже чверть сто - лі­т­тя про­ду­кує убо­гість в об’єктив­но ба­га­тій кра­ї­ні, без­прав’я на зем­лі з древ­ні­ми де­мо­кра­ти­чни­ми тра­ди­ці­я­ми.

Те ле ка на ли по ка за ли і див - не слід ст во у спра ві ні би то вбивць ві до мо го ук ра ї но не на - вис ни ка па на Бу зи ни. Обид ва обви­ну­ва­че­них — теж пред­став­ни ки доб ро воль чих ба таль йо - нів. У вла­ди По­ро­шен­ка до них осо­бли­ве (у не­га­тив­но­му сен­сі!) став лен ня. Обид ва ствер д жу - ють, що в день смер ті Бу зи ни во ни пе ре бу ва ли в зо ні АТО. Зда­ва­ло­ся б, чо­го про­сті­ше? Пе­ре­вір­те, а якщо дій­сно так, то це сто від сот ко ве алі бі. Але хлоп - ців три­ма­ють у СІЗО, «гу­ман­ні» но ве ли Пор т но ва на них не по - ши­рю­ю­ться.

ICTV ВДАВ­СЯ ДО ЖОВ­ТИ­ЗНИ

Ка нал ICTV рап том вдав ся до жов­ти­зни і буль­вар­но­сті, по­ка­зав­ши в про­гра­мі «Ін­сай­дер» ін тим не жит тя по лі ти ків, нар - де­пів, пре­зи­ден­тів. Ве­ду­ча бу­ла ду­же за­сму­че­на тим, що вся ця пуб лі ка не ве де ас ке тич но го спо со бу жит тя за при кла дом древ ніх пе черсь ких стар ців. Ну, як­би во­ни пе­ре­ста­ли об­кра­да­ти Укра­ї­ну і хоч щось для неї ро­би­ли, то не­хай би за­йма­ли­ся яким за вгод но сек сом ( окрім кри мі наль но пе ре слі ду ва но го, на зра зок пе до фі лії). Ми б їм про ба чи ли. Пам’ ятаю, як у пе - рі од скан да лу у Ва шин г то ні з Мо ні кою Ле вінсь ки, ук ра їн ці жар ту ва ли, що як би в Укра ї ні спра­ви йшли так са­мо до­бре, як у США Бі­ла Клін­то­на, то во­ни б про ба чи ли Куч мі й де сять Мо - нік...

Пе ре ка зу ва ти сю же ти «Ін­сай­де­ра» не бу­ду, це швид­ше для еро тич но го жур на лу. Але звер­нув на се­бе ува­гу ви­слів лі­де­ра крим­ських ко­му­ні­стів Ле­о­ні­да Гра­ча про осо­би­сте жи­т­тя йо го ген се ка. Про мо ло ду дру - жи­ну Си­мо­нен­ка Грач з обра­зою ска зав: « Окса на ке ру ва ла пар - ті­єю як хо­ті­ла». Так, то­ва­ри­ші ко­му­ні­сти, до­ко­ти­ли­ся ви, ста - ли під каб луч ни ка ми дру жи ни во­ждя. Ко­ли та­ке бу­ло? На дру­жи ну Ле ні на ніх то не звер тав ува­ги, оскіль­ки по­ро­жнє мі­сце, у Ста­лі­на з де­яких пір дру­жи­ни з ві­до­мих при­чин не ста­ло, а про іс ну ван ня Вік то рії Бреж нє вої біль­шість ра­дян­ських лю­дей не пі до зрю ва ли. Ні на Пет рів на Хру­що­ва теж ні в що не втру­ча­ла­ся, зна­ю­чи буй­ну вда­чу сво­го чо­ло­ві­ка. От­же у Си­мо­нен­ка си­ту а ція біль ше схо жа на ро дин - ну си­ту­а­цію ві­до­мо­го ре­ві­зіо­ні­ста і ре­не­га­та Ми­хай­ла Гор­ба­чо - ва та йо го Ра ї су Мак си мів ну. Втім, во­на ке­ру­ва­ла не пар­ті­єю, а сво їм чо ло ві ком, а вже чо ло - вік пар­ті­єю.

ЖО­ДНИХ ЗРО­ЗУМІ­ЛИХ ВІД­ПО­ВІД­ЕЙ

У про гра мі ТСН « 1+ 1 » у зв’ яз ку з річ ни цею звіль нен ня Слов’ янсь ка на ма га ли ся ро зі - бра­ти­ся, чо­му ро­сійсь ко­му кон­до­тьє­ру зі спец­служб РФ Гір­кі­ну-Стрєл­ко­ву так лег­ко вда­ло­ся за хо пи ти міс то. За на яв нос ті ефек тив ної, рі шу чої і смі ли вої вла­ди в Ки­є­ві те­ро­ри­сти­чну тва­рю­ку мо­жна бу­ло за­да­ви­ти у за - род ку. Як ска за ли в те ле ефі рі мі­сце­ві укра­їн­ські па­трі­о­ти, ще за два ти­жні во­ни по­ві­дом­ля­ли в СБУ, МВС, пи са ли до Ки є ва про під го тов ку за хоп лен ня Слов’ янсь ка. Два- три уда ри і бан ди тів бу ло б зни ще но. Але ре­а­кції на по­пе­ре­дже­н­ня не бу­ло жо­дної.

По­тім ти­ся­чі те­ро­ри­стів ви­йшли із Слов’ян­ська й пі­шли до До­не­цька. Во­ни йшли де­кіль­ка го­дин, не за­знав­ши на­па­дів або об­стрі­лів. Ду­же схо­же на те, що їм да ли пі ти й узя ти під кон т - роль До­нецьк.

Жо­дних зро­зумі­лих від­по­від­ей на всі не­при­єм­ні за­пи­та­н­ня вла­да не дає. Ві­до­мий во­лон­тер Юрій Ка сья нов вва жає, що це - ре мо ні аль ний марш Гір кі на­Стрєл­ко­ва із Слов’ян­ська на До­нецьк є на слід ком дер жав ної зра­ди. Бо­роть­ба з цим най­не­без­пе­чні­шим яви­щем ве­де­ться украй сла­бо, без по­мі­тно­го ен­ту­зі - аз му і з яв но не до стат ні ми ре - зуль­та­та­ми.

У про­гра­мі Ан­дрія Ку­ли­ко­ва «Сво­бо­да сло­ва» на ICTV «ге­не­раль­ний лю­стра­тор» Єгор Со­бо­лєв ви­сту­пив з кри­ти­кою но­во­го ше фа СБУ Ва си ля Гри ца ка, за­явив­ши, що Грицак — яв­ний йо го клі єнт у сен сі люс т ра ції (20 ро­ків слу­жби в СБУ, во­ло­діє роз кіш ним ав то пар ком то що). На жаль, зно ву у Єго ра су то фор маль ні пре тен зії, що час то на бу ває чи не ка ри ка тур но го ха­ра­кте­ру. А що він по су­ті ви­су­нув ге­не­ра­ло­ві Гри­ца­ку? А по су­ті — ні­чо­го. Ме­не ж ці­ка­вить, чи ін­тен­си­фі­ку­є­ться ро­бо­та під ке­рів­ни­цтвом СБУ но­во­го ке­рів­ни ка чи ні? Чи бу де бло ко ва но ( а в іде а лі лік ві до ва но) шпи - гунсь ку й ди вер сій но- те ро рис - тич ну, під рив ну ме ре жу Ро - сійсь кої Фе де ра ції в Укра ї ні? Прав­да, Со­бо­лєв при­га­дав Гри­ца­ко­ві й де­я­кі про­ва­ли в про­ти­сто ян ні ро сійсь ким спец служ - бам і кон­тра­бан­ду в зо­ні АТО.

Кра ще б Со бо лєв роз по вів, чо му люс т ра ція ви яви ла ся на - стіль ки не ефек тив ною. По тім по­ча­ла­ся «бу­ря»: у сту­дії з’яви­ла­ся Юлія Ти­мо­шен­ко. Во­на одра­зу ж ого­ло­си­ла, що в Укра­ї­ні па нує « ме га ко руп ція » , яка «кри­шу­є­ться» на са­мо­му вер­ху і під три му єть ся мов чаз ним ру - хом вла ди в за хист ко руп ції. Не має по лі тич ної во лі прав ля - чої вер хів ки пе ре мог ти це зло. Най страш ні ша ко руп цій на ди - вер сія про ти Укра ї ни — це шту­чне опу­ска­н­ня кур­су грив­ні втри­чі. Якщо ра­ні­ше де­ше­ва ро­бо­ча си­ла бу­ла в Ки­таї, то ни­ні ук ра ї нець на за во ді от ри мує в чо ти ри ра зи мен ше, ніж ки та - єць. У вар­то­сті то­ва­рів в Укра­ї­ні людсь ка пра ця скла дає 6— 7%, у сві ті — не мен ше 50%. Ку­ли­ков на­ма­гав­ся за­кри­ти Ти­мо­шен­ко ро­та і ми­мо­хідь зви­ну­ва ти ти у бан ківсь ких ви тів ках Ющен ка і го ло ву Нац бан ку Стель­ма­ха. Ни­ні­шня на­ша кри­за, на дум­ку Ти­мо­шен­ко, ор­га­ні зо ва на штуч но, на ко ристь зба га чен ня вузь ко го ша ру на - бли же них до вла ди лю дей. «Бор­ці про­ти по­пу­лі­зму», при­су­тні в сту­дії, жо­дних пе­ре­кон - ли вих контр ар гу мен тів про ти « по пу ліз му » Ти мо шен ко знай - ти не змо­гли і ви­гля­да­ли до­сить жа­лю­гі­дно.

Ігор ЛОСЄВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.