Агре­со­ра пе­ре­мо­же... сміх

Іван ПЄТУХОВ: «Укра­їн­ці вто­ми­ли­ся від не­га­ти­ву...»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ма­рія ГЕНИК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Твор чий кон курс « Пе ре - мо­гли гі­тле­ра — здо­ла­є­мо й пут ле ра » , що при - уро­че­ний до 70-річ­чя за­вер шен ня Дру гої сві то - вої вій­ни та Дня Пе­ре­мо­ги над на циз мом у Єв­ро пі, пе рей шов у актив­ну фа­зу. Як уже пи­сав « День » , мис тець кі зма ган ня про­во­дя­ться у ше­сти но­мі­на­ці­ях: по етич ний твір, гу мо рис - ти­чне опо­віда­н­ня, пі­сня, ка­ри­ка­ту­ра, фо­то­гра­фія та ві­део­ро­лик. Ор­га ні за то ри за хо ду — ре дак ція жур на лу « Ка муф - ляж » ра зом із На ці о наль ною Асам б ле­єю Укра ї ни, Все ук ра - їн­ською гро­мад­ською пла­тфор­мою « Укра ї на — це Я » , гро - мадсь кою спіл кою « Сла ва Укра ї ні! » та за під трим ки Мі - ніс тер ст ва куль ту ри Укра ї - ни — ма­ють на ме­ті за до­по­мо­гою та ла но ви тих лю дей ство - ри ти справ ж ній об раз Укра ї - ни, по ка за ти ге ро їзм та ви на - хід ли вість на ших гро ма дян у бо­роть­бі з пу­тін­ським та ін­ши­ми то­та­лі­тар­ни­ми ре­жи­ма­ми.

« Спо чат ку ми пла ну ва ли ство ри ти ви ключ но ка ри ка - тур­ний кон­курс, — роз­по­від­ає го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту кон­кур­су і го ло ва жу рі Іван Пє ту хов. — Але пі­зні­ше ви­рі­ши­ли до­да­ти і вір­ші, й пі­сні, й ві­део — це, на мою дум ку, пра виль но та ви - гля дає більш при род но. Адже ми хо че мо по ка за ти, що цін - нос ті, які зво ру шив Май дан, ми по ши рю є мо і на да лі. Нам не мож на пра цю ва ти ли ше на не­га­ти­ві, лю­ди й так від ньо­го вто­ми­ли­ся, то­му тре­ба ство­рю­ва­ти ось та­кі про­е­кти».

На прик лад, на од ній із по - да них на кон курс ка ри ка тур зоб ра же но Пу ті на у га мів ній со роч ці, на ру ка вах якої — пра­по­ри ЄС та США. Це ро­бо­та ук ра їнсь ко го ка ри ка ту рис та Во ло ди ми ра Ка за невсь ко го. Чи вда­сться сві­то­вій спіль­но­ті втри ма ти ро сійсь ко го лі де ра, чиї зв’ яз ки з ре аль ніс тю ко - лись уже ста­ви­ли під сум­нів?

Ро бо ти прий ма ють ся до 10 жов­тня 2015 ро­ку. Твор­чий до ро бок мож на над си ла ти на адре­су: 01001, Ки­їв-1, а/с 175 та на e- mail: tvk@ inet. ua. Роз­мір фай лу не має пе ре ви - щу­ва­ти 3 Мб.

До ре­чі, ор­га­ні­за­то­ри не ро­би ли жод них ві ко вих або ін - ших об ме жень для учас ни ків кон кур су. Го лов не — щоб ро - бо ти сто су ва ли ся ро сійсь кої агре­сії в Укра­ї­ні та бу­ли ство - ре­ні у 2014—2015 ро­ках.

КА­РИ­КА­ТУ­РА ВІ­КТО­РА ГО­ЛУ­БА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.