Трид­цять фа­ктів

Із пер­шо­го ро­ку жи­т­тя про­гра­ми роз­слі­ду­вань «Схе­ми. Ко­ру­пція в де­та­лях»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Та­та ПЕ­КЛУН, На­тал­ка СЕДЛЕЦЬКА

Рів­но рік то­му в ефір ви­йшов пер­ший ви­пуск про­гра­ми ан­ти­ко­ру­пцій­них роз­слі­ду­вань «Схе­ми. Ко­ру­пція в де­та­лях». Це спіль­ний про­ект «Ра­діо Сво­бо­да» та Пер­шо­го су­спіль­но­го те­ле­ка­на­лу. Сьо­го­дні ре­да­кція ви­пу­скає юві­лей­ний 50-й ви­пуск. Ав­то­ри стат­ті під­го­ту­ва­ли 30 ці­ка­вих фа­ктів із жи­т­тя про­гра­ми.

1. « Ра­діо Сво­бо­да » — пер­ше ра­діо в Укра­ї­ні з вла­сною те­ле­ві­зій­ною про­гра­мою ан­ти­ко­ру­пцій­них роз­слі­ду­вань.

2. Що­ти­жня про­гра­му го­ту­ють п’ять жур­на­лі­стів, одна ве­ду­ча, один го­лов­ред, два опе­ра­то­ри, ди­зай­нер, ре­жи­сер та зву­ко­ре­жи­сер.

3. Дол­лі — пов­но­цін­ний член ре­да­кції — ма­лень­кий при­стрій, за до­по­мо­гою яко­го ка­ме­ра йде услід за жур­на­лі­стом, і гля­дач від­чу­ває пов­ний ефект при­су­тно­сті.

4. 120 роз­слі­ду­вань під­го­тов­ле­но ре­да­кці­єю за рік, всі ма­те­рі­а­ли ви­йшли в ефі­рі Пер­шо­го су­спіль­но­го.

5. На цей час на адре­су ре­да­кції на­ді­йшло три скар­ги із ви­мо­гою при­бра­ти ма­те­рі­ал з Ін­тер­не­ту.

6. Два ра­зи жур­на­лі­сти ре­да­кції по­ми­ли­ли­ся у ви­кла­ден­ні фа­ктів і бу­ли зму­ше­ні ви­ба­ча­ти­ся.

7. 10 ра­зів жур­на­лі­стам бу­ли за­про­по­но­ва­ні гро­ші за ви­ро­бни­цтво ма­те­рі­а­лу.

8. Один із екс-мі­ні­стрів Яну­ко­ви­ча про­по­ну­вав жур­на­лі­стам гро­ші ли­ше за те, щоб ті роз­кри­ли так зва­но­го «за­мов­ни­ка» роз­слі­ду­ва­н­ня йо­го ро­дин­но­го гні­зда.

9. 15 не­цен­зур­них слів на свою адре­су по­чув Сер­гій Ан­дру­шко від екс- гу­бер­на­то­ра Дні­про­пе­тров­ської обла­сті у від­по­відь на про­сте пи­та­н­ня: « Що ви з озбро­є­ною охо­ро­ною ро­би­те вно­чі в офі­сі дер­жав­ної ком­па­нії?» Пи­сьмо­ву до­га­ну і від­став­ку отри­мав за свій па­саж чи­нов­ник від Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

10. Ба­тько екс-нар­де­па Іго­ра Ка­ле­тни­ка Гри­го­рій при­го­щав жур­на­ліс­тку Оле­ну Ло­гі­но­ву кон­сер­во­ва­ною ло­ся­ти­ною бі­ло­ру­сько­го по­хо­дже­н­ня, ко­ли та на­ма­га­ла­ся з’ясу­ва­ти, як дер­жав­на де­пу­тат­ська квар­ти­ра ста­ла при­ва­тною.

11. Уче­тве­ро бу­ло змен­ше­но стра­хо­вий пла­тіж із ко­жно­го кви­тка на по­тяг пі­сля роз­слі­ду­ва­н­ня Оле­ксан­дра Чор­но­ва­ло­ва про не­спра­ве­дли­вий кон­курс на ви­бір Укр­за­лі­зни­цею стра­хо­во­го агент­ства для об­слу­го­ву­ва­н­ня па­са­жи­рів.

12. Жур­на­лі­сти про­гра­ми під­ра­ху­ва­ли, що на ко­жно­го суд­дю Вер­хов­но­го Су­ду при­па­дає май­же два елі­тних ав­то­мо­бі­ля, які утри­му­ю­ться за ра­ху­нок укра­їн­ських пла­тни­ків по­да­тків.

13. На­стя Іван­цо­ва пер­шою з ки­ян по­мі­ти­ла та роз­по­ві­ла про на­дбу­до­ву не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня на бу­дин­ку Проф­спі­лок, зго­рі­ло­го під час штур­му Май­да­ну, і до­ве­ла схе­му рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня сим­во­лу Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті за спри­я­н­ня но­вої вла­ди.

14. Ма­ксим Сав­чук по­зна­йо­мив су­спіль­ство зі сло­вом «лю­не­ти» пі­сля опри­лю­дне­н­ня пер­шо­го за­до­ку­мен­то­ва­но­го до­ка­зу при­че­тно­сті укра­їн­сько­го Пре­зи­ден­та до обо­руд­ки з оформ­ле­н­ням зем­лі для вла­сно­го ко­ри­сту­ва­н­ня в істо­ри­чній мі­сце­во­сті Ки­є­ва.

15. У Ге­не­раль­ну про­ку­ра­ту­ру офі­цій­но за­бо­ро­ни­ли при­но­си­ти по­да­рун­ки пі­сля то­го, як Сер­гій Ан­дру­шко за­фі­ксу­вав ма­со­вий та по­стій­ний по­тік ту­ди «хо­до­ків».

16. У сю­же­ті про­гра­ми лю­стро­ва­ний прес-се­кре­тар Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри за­про­шу­вав ми­рян до мо­ли­тви у при­ва­тній про­ку­рор­ській цер­кві в одно­му з ка­бі­не­тів.

17. Жур­на­лі­сти роз­кри­ли фе­но­мен суд­дів­сько­го «фар­ту» — один із мо­жли­вих спосо­бів ле­га­лі­за­ції ха­ба­рів су­д­дя­ми, які впи­су­ють їх у свої де­кла­ра­ції у яко­сті при­зів та ви­гра­шів у ло­те­рею.

18. Оле­на Ло­гі­но­ва під­ра­ху­ва­ла, що дер­жа­ва за рік по­вер­ну­ла 0,000001% ко­ру­пцій­них гро­шей, вкра­де­них по­пе­ре­дни­ка­ми.

19. 12 го­дин ми­ну­ло з мо­мен­ту пу­блі­ка­ції до від­став­ки пі­сля роз­слі­ду­ва­н­ня На­тал­ки Се­дле­цької та Сер­гія Ан­дру­шка про роз­кі­шне жи­т­тя чи­нов­ни­ка — го­ло­ви ДАІ Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Єр­шо­ва.

20. Опе­ра­то­ри про­гра­ми Бо­рис та Ки­ри­ло ча­сто ви­ру­ча­ють хво­рих жур­на­лі­стів та на­чи­ту­ють сю­же­ти за­мість них.

21. Щоб по­ка­за­ти гро­ма­дя­нам ши­кар­ні ма­є­тки чи­нов­ни­ків, які ого­ро­дже­но ви­со­ки­ми пар­ка­на­ми, опе­ра­то­ри про­гра­ми при­зви­ча­ї­ли­ся до ква­дро­ко­пте­ру — вер­то­льо­ти­ку з ка­ме­рою.

22. Один вер­то­льо­тик «упав смер­тю хо­ро­брих» під час зйо­мок жа­хли­вої по­же­жі на на­фто­ба­зі під Ки­є­вом.

23. Дві­чі вда­ло­ся від­но­ви­ти ви­пад­ко­во за­тер­тий із фле­шки ексклюзивний ма­те­рі­ал жур­на­лі­ста, а один раз — ні.

24. 12 хви­лин слу­ха­ли те­ле­гля­да­чі вір­ші Оста­па Ви­шні за­мість про­гра­ми «Схе­ми», бо жур­на­лі­сти за­три­ма­ли вча­сний ви­хід в ефір, го­ту­ю­чи ексклюзивний ма­те­рі­ал про про­даж акти­вів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

25. Рів­но за ти­ждень пі­сля то­го, як жур­на­лі­сти за­бра­ли свою ка­ме­ру спо­сте­ре­же­н­ня з Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції, ві­кна яко­го ви­хо­дять на Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та, до акти­ві­стів за­ві­та­ли спів­ро­бі­тни­ки СБУ з пи­та­н­ням: «А що ви тут зні­ма­ли?»

26. Що­най­мен­ше 20 кри­мі­наль­них про­ва­джень по­ру­ше­но за ре­зуль­та­та­ми жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань про­гра­ми.

27. Сер­гій Ан­дру­шко отри­мав на­го­ро­ду та по­сів пер­ше мі­сце на поль­сько­укра­їн­сько­му кон­кур­сі Асо­ці­а­ції поль­ських жур­на­лі­стів за ні­чний ре­пор­таж- чер­гу­ва­н­ня під Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та.

28. Бор­цям із не­за­кон­ною ви­руб­кою лі­су від­дав свою пре­мію Оле­ксандр Чор­но­ва­лов пі­сля пе­ре­мо­ги в кон­кур­сі роз­слі­ду­вань про де­ри­бан укра­їн­ських лі­сів.

29. Оби­дві та єди­ні у жур­на­ліст­ській ко­ман­ді дів­чин­ки-роз­слі­ду­ва­чки здобули пе­ре­мо­гу, фо­то­апа­рат, план­шет, та по­їзд­ку у США у кон­кур­сі На­ціо­наль­ної що­рі­чної пре­мії жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань та спе­ці­аль­них ре­пор­та­жів «Укра­їн­ської прав­ди» та Kyiv Post.

B Усьо­го за 1,5 до­би ре­да­кція про­гра­ми пе­ре­кла­ла 77 сто­рі­нок та пе­ре­о­зву­чи­ла для укра­їн­сько­го гля­да­ча бри­тан­ський до­ку­мен­таль­ний фільм-роз­слі­ду­ва­н­ня про те, як ко­ру­пціо­не­ри з кра­їн СНД лег­ко від­ми­ва­ють вкра­де­ні гро­ші, ку­пу­ю­чи не­ру­хо­мість у Лон­до­ні; одну з го­лов­них ро­лей в яко­сті жур­на­лі­ста під при­кри­т­тям зі­гра­ла ав­тор­ка та ве­ду­ча про­гра­ми На­тал­ка Седлецька.

Да­лі бу­де.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.