«Від Ле­сі до Па­ко»

Про­ект «Їздець» — аль­тер­на­ти­ва екс­кур­сій для тих, ко­му до впо­до­би не ли­ше ар­хі­те­ктур­ні, а й лі­те­ра­тур­ні акцен­ти

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, уча­сни­ця Лі­тної шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»

«Їздець» роз­по­чи­нав­ся з ідеї ство­ре­н­ня лі­те­ра­тур­но­го пу­тів­ни­ка Укра­ї­ною. Але, пра­цю­ю­чи над дру­ко­ва­ним ви­да­н­ням, ор­га­ні­за­то­ри зро­зумі­ли, що текст ма­ло чо­го вар­тий без пра­кти­чно­го вті­ле­н­ня, то­му ви­рі­ши­ли та­кож са­мі про­во­ди­ти ще й екс­кур­сії. «Наш книж­ко­вий про­ект — це, з одно­го бо­ку, збір­ник ко­ро­ткої, пе­ре­ва­жно по­до­ро­жньої про­зи, а з дру­го­го — пов­но­цін­ний пу­тів­ник. В ньо­му роз­мі­ще­на ко­ри­сна до­від­ко­ва ін­фор­ма­ція: ма­пи, ілю­стра­ції, мі­сця, де мо­жна по­їсти і зу­пи­ни­ти­ся на но­чів­лю, по­ві­дом­ле­н­ня про від­ста­ні то­що. Але во­дно­час ідея по­ля­гає в то­му, щоб пи­сьмен­ни­ки на­пи­са­ли опо­віда­н­ня про ці­ка­ві ло­ка­ції Укра­ї­ни » , — роз­по­від­ає спів­ор­га­ні­за­тор Га­ли­на Та­най.

Іні­ці­а­ти­ву вті­ли­ли в жи­т­тя від­но­сно не­що­дав­но, са­ма ідея ви­ни­кла ли­ше во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на це, «їзд­ці» вже всти­гли по­бу­ва­ти в Іва­но-Фран­ків­ську та Ко­ло­миї. Екскур­со­во­да­ми на тих те­ре­нах бу­ли пи­сьмен­ни­ки Та­рас Про­ха­сько і Ва­силь Карп’юк. У най­ближ­чих пла­нах — Він­ни­ця і Львів. По­до­ро­жі до цих міст уже ро­зро­бле­ні й че­ка­ють на ту­ри­стів. У пла­нах — ще кіль­ка міст, однак які са­ме — на­ра­зі не­ві­до­мо. «Кар­ти» і «ма­пи» від­кри­ва­ти­му­ться по­сту­по­во. Під час по­ді­бних екс­кур­сій ма­єш чу­до­ву мо­жли­вість по­зна­йо­ми­ти­ся з най­рі­зно­ма­ні­тні­ши­ми лю­дьми, з яки­ми однак то­чно ма­єш де­що спіль­не — лі­те- ра­ту­ру. «Їздець — це той, хто їздить. До то­го ж та­ка на­зва швид­ко за­пам’ято­ву­є­ться», — по­ясню­ють свій ви­бір ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту.

Не­що­дав­но екс­кур­сія в рам­ках про­е­кту від­бу­ла­ся та­кож у Ки­є­ві. Хтось ве­чір ви­хі­дно­го дня (су­бо­ти) про­во­дить у ко­лі близь­ких, хтось уса­мі­тню­є­ться, ін­ші від­ві­ду­ють за­пла­но­ва­ні ім­пре­зи або ж ру­ша­ють за мі­сто у по­шу­ках спо­кою — ва­рі­ан­тів без­ліч. «День» же за­для від­по­чин­ку фі­зи­чно­го і на­си­че­н­ня ін­те­ле­кту­аль­но­го та мо­раль­но­го ви­ру­шив... на Бай­ко­ве кла­до­ви­ще. У рам­ках екс­кур­сії «Від Ле­сі до Па­ко» ком­па­нію нам скла­ли та­кі ж пал­кі до пі­зна­н­ня но­вих істо­рій ки­я­ни.

Екс­кур­сія Бай­ко­вим апрі­о­рі не мо­же бу­ти не­ці­ка­вою, а ко­ли екскурсоводом є зна­ний укра­їн­ський лі­те­ра­ту­ро­зна­вець Ро­сти­слав Сем­ків, тим па­че. Біль­ше двох го­дин не­ба­наль­ної, пі­зна­валь­ної роз­по­віді про Він­гра­нов­сько­го, Сту­са, Свер­стю­ка, По­каль­чу­ка, Тю­тюн­ни­ка, Сві­тли­чно­го та ін­ших зна­ко­вих та зна­них укра­їн­ців, чиї текс­ти чи­та­ють і ци­ту­ють впро­довж де­ся­ти­літь, а по­де­ку­ди й сто­літь.

На­ра­зі з ін­фор­ма­ці­єю про про­ект «Їздець» мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на офі­цій­ній сто­рін­ці в ме­ре­жі Facebook. Ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють, що вже най­ближ­чим ча­сом у них за­пра­цює пов­но­цін­ний сайт.

ФО­ТО НА­ТА­ЛІЇ КО­ВАЛЬ

ПРО ВІ­ДО­МИХ ПИ­СЬМЕН­НИ­КІВ, ЯКІ СПО­ЧИ­ВА­ЮТЬ НА БАЙ­КО­ВО­МУ, РОЗ­ПО­ВІВ ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РО­ЗНА­ВЕЦЬ РО­СТИ­СЛАВ СЕМ­КІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.