Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - «Ін­тер­факс-Укра­ї­на»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

У про­е­кті не­має ні­яко­го на­тя­ку на фе­де­ра­лі­за­цію. Укра­ї­на бу­ла, є і бу­де уні тар ною дер жа вою. І про­ект Кон­сти­ту­ції не пе­ред ба чає і не мо же пе - ре­дба­ча­ти жо­дно­го осо­бли­во­го ста­ту­су Дон­ба­су, там йо­го про­сто не­має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.