«Хор­ти­ця і бе­ре­ги Дні­пра»

Но­вий ло­го­тип За­по­ріж­жя ста­не мі­ською ту­ри­сти­чною сим­во­лі­кою

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - ФАКТ І КОМЕНТАР Ві­та­лій АНДРОНІК, За­по­ріж­жя

Про­е­кти но­вої сим­во­лі­ки мі­ста при­йма­ли­ся про­тя­гом двох мі­ся­ців. За цей час бу­ло по­да­но та роз­гля­ну­то чо­ти­ри ло­го­ти­пи. В середу, 15 ли­пня, в За­по­ріж­жі ого­ло­си­ли пе­ре­мож­ця — ди­зай­не­ра Ан­дрія Ма­твє­є­ва. За сло­ва­ми хло­пця, ло­го­тип від­тво­рює укра­їн­ський ор­на­мент, сим­во­лі­зує Хор­ти­цю та об’ єд­на­ні бе­ре­ги Дні­пра, лю­бов до за­по­різь­кої зем­лі. Крім то­го, Ан­дрій від­зна­чає, що ло­го­тип про­стий, зро­зумі­лий та швид­ко за­пам’ято­ву­є­ться. Ан­дрій — один із­ке­рів­ни­ків Ци­фро­во­го мар­ке­тин­го­во­го аген­ства SMMstudio, ми­ну­ло­го ро­ку пра­цю­вав ке­рів­ни­ком про­е­кту зі ство­ре­н­ня ло­го­ти­пу мі­ста в ін­шо­му ре­клам­но­му агент­стві. 24-рі­чний фа­хі­вець за­кін- чив фа­куль­тет со­ціо­ло­гії та управ­лі­н­ня За­по­різь­ко­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, за­хо­плю­є­ться ре­кла­мою, лю­бить чи­та­ти ки­тай­ську фі­ло­со­фію, за­йма­є­ться спор­том.

«В ло­го­ти­пі ви­ко­ри­ста­но ко­льо­ри, які є на офі­цій­ній сим­во­лі­ці мі­ста. Фор­ма ви­пли­ває із­кон­це­пції, яка ба­зу­є­ться на про­сто­ті, зро­зумі­ло­сті та по­вто­рю­ва­но­сті. В ло­го­ти­пі відображено пер­шу лі­те­ра на­зви мі­ста. Та­кож вмі­ще­но й пев­не сми­сло­ве на­ван­та­же­н­ня. Я спро­бу­вав по­єд­на­ти обра­зХор­ти­ці, бе­ре­ги Дніп- ра й укра­їн­ську при­на­ле­жність мі­ста. Слоган «енер­гія по­ко­лінь» від­обра­жає ве­ли­ку істо­рію мі­ста, ко­за­цьку до­бу», — роз­по­вів пе­ре­мо­жець.

Вар­то від­зна­чи­ти, що про­ект Ан­дрія хо­ті­ли прийня­ти як офі­цій­ну ту­ри­сти­чну сим­во­лі­ку ще рік то­му, про­те це пи­та­н­ня від­кла­ли до про­ве­де­н­ня кон­кур­су. «Ме­тою кон­кур­су бу­ло ство­ре­н­ня уні­каль­но­го ту­ри­сти­чно­го ло­го­ти­пу, який би асо­ці­ю­вав­ся ізЗа­по­ріж­жям. Пі­сля за­твер­дже­н­ня де­пу­та­та­ми ло­го­тип ста­не мі­ською ту­ри­сти­чною сим­во- лі­кою і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться для фор­му­ва­н­ня ту­ри­сти­чно­го імі­джу. Ми­ну­ло­го ро­ку цей ло­го­тип хо­ті­ли ви­не­сти на роз­гляд се­сії, щоб йо­го обго­во­ри­ли де­пу­та­ти, але бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня, що по­трі­бно про­ве­сти кон­курс для всіх охо­чих. В ре­зуль­та­ті ця ро­бо­та ви­яви­ла­ся най­кра­щою із­про­по­но­ва­них», — роз­по­ві­ла ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту осві­ти За­по­різь­кої мі­ськра­ди Ра­ї­са Чу­храй.

Ство­ре­н­ня ло­го­ти­пу є одним із пун­ктів «Про­гра­ми роз­ви­тку ту­ри­зму мі­ста За­по­ріж­жя», який та­кож пе­ред­ба­чає й про­ве­де­н­ня у За­по­ріж­жі низ­ки фе­сти­ва­лів се­ред яких все­укра­їн­ський рок-фе­сти­валь «Zа-по­ріG», фе­сти­валь во­гня­них ми­стецтв «Хор­ти­ця — острів во­гнів», джаз­фе­сти­валь «За­по­різь­кий Джем», а та­кож роз­ви­ток ін­ду­стрі­аль­но­го ту­ри­зму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.