Афі­ни по­го­ди­ли­ся на ре­фор­ми — гре­ки ви­йшли на про­тест

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У ніч на че­твер гре­цький пар­ла­мент прийняв па­кет ре­форм, за­про­по­но­ва­ний Брюс­се­лем в обмін на фі­нан­со­ву до­по­мо­гу. Тим ча­сом, не­вдо­во­ле­ні го­ло­су­ва­н­ням гре­ки ви­йшли на ву­ли­ці і, як по­ві­дом­ляє Euronews, пе­ре­тво­ри­ли мі­сто на по­ле бою. По­лі­ції до­ве­ло­ся за­сто­су­ва­ти сльо­зо­гін­ний газ і сві­тло­шу­мо­ві гра­на­ти. За­три­ма­но близь­ко 50 осіб. Вна­слі­док за­во­ру­шень по­стра­жда­ли че­тве­ро по­лі­цей­ських і два фран­цузь­кі фо­то­гра­фи. Се­ред па­ке­ту ре­форм — умо­ви збіль­ши­ти ПДВ, пен­сій­ний вік та за­про­ва­ди­ти но­ві по­да­тки. В обмін на прийня­ті обме­жу­валь­ні за­хо­ди Гре­ція отри­має 86 млрд єв­ро но­вих по­зик. Це до­по­мо­же від­вер­ну­ти кра­ї­ну від де­фол­ту. Пе­ред го­ло­су­ва­н­ням прем’єр-мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас у сво­їй про­мо­ві за­явив, що і сам не ві­рить в ефе­ктив­ність ре­форм. Але ре­а­лі­за­ція «ір­ра­ціо­наль­них » про­по­зи­цій до­зво­лить уни­кну­ти ко­ла­псу гре­цьких бан­ків. «Гре­цький на­род у здо­ро­во­му глу­зді і ро­зу­міє рі­зни­цю між ти­ми, хто бо­ре­ться, хоч і в не­спра­ве­дли­во­му бою, і ти­ми, хто скла­дає з брою», — за­явив Ци­прас.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.