Бі­ля Лі­вії вря­ту­ва­ли 2700 не­ле­га­лів

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У по­ря­тун­ку 2700 не­ле­галь­них мі­гран­тів взя­ли участь бе­ре­го­ва охо­ро­на ВМФ Іта­лії, су­дно ор­га­ні­за­ції «Лі­ка­рі без кор­до­нів» і ко­ра­бель ні­ме­цьких ВМФ. Лю­ди на­ма­га­ли­ся пе­ре­тну­ти Се­ред­зем­не мо­ре на 13 чов­нах. Ря­ту­валь­на опе­ра­ція від­бу­ла­ся за 55 км від бе­ре­гів Лі­вії. На­га­да­є­мо, близь­ко 150 тис. мі­гран­тів не­ле­галь­ним спосо­бом по­тра­пи­ли до Єв­ро­пи у 2015 ро­ці. По­ло­ви­на зних при­бу­ла до Іта­лії. Та­кож не­ле­га­ли ви­са­джу­ю­ться в Гре­ції. Не­що­дав­но аген­ція ООН з пи­тань бі­жен­ців за­яви­ла, що гре­кам тер­мі­но­во не­об­хі­дна до­по­мо­га, адже ко­жно­го дня до неї при­бу­ва­ють близь­ко ти­ся­чі бі­жен­ців. Між тим, в ор­га­ні­за­ції та­кож по­ві­до­ми­ли, що біль­ше 1900 мі­гран­тів по­то­ну­ли в Се­ред­зем­но­му мо­рі. Це у два ра­зи біль­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. Біль­шість лю­дей ті­ка­ють від зли­днів та вій­ни в Афри­ці і на Се­ре­дньо­му Схо­ді.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.