Хто має за­хи­ща­ти «ін­сти­тут гро­ма­дян­ства»?

Екс­перт: «Іно­зем­ний до­свід по­трі­бно за­по­зи­чу­ва­ти, але для цьо­го не обов’яз­ко­во по­ру­шу­ва­ти за­кон»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Екс­перт: «Іно­зем­ний до­свід по­трі­бно за­по­зи­чу­ва­ти, але для цьо­го не обов’яз­ко­во по­ру­шу­ва­ти за­кон»

Дер­жав­ність по­чи­на­є­ться не з кор­до­нів, а з по­ва­ги до ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­ства. Пра­кти­ка ви­да­чі па­спор­тів в одну ніч во­льо­вим рі­ше­н­ням гла­ви дер­жа­ви іно­зем­цям ого­лює суть став­ле­н­ня вла­ди до цьо­го ба­зо­во­го ін­сти­ту­ту.

Юрист-між­на­ро­дник Во­ло­ди­мир Василенко у коментарі «Дню» ви­сло­вив своє ба­че­н­ня ці­єї про­бле­ми: «Ме­ні не ві­до­мі при­кла­ди кра­їн, в яких з та­кою лег­кі­стю ви­да­ва­ло­ся б гро­ма­дян­ство, як це пра­кти- ку­є­ться у нас. Це но­ва­ція те­пе­рі­шньої укра­їн­ської вла­ди. Скрізь обов’яз­ко­во до­три­му­ю­ться пев­но­го тер­мі­ну, ви­да­є­ться по­свід­ка на про­жи­ва­н­ня, лю­ди­на пе­ре­ві­ря­є­ться що­до кри­те­рі­їв, за яки­ми во­на має від­по­від­а­ти ста­ту­су гро­ма­дя­ни­на кра­ї­ни. Про­це­ду­ри ці в рі­зних кра­ї­нах рі­зні, але в будь-яко­му ра­зі обов’яз­ко­вим є зна­н­ня мо­ви, зна­н­ня Кон­сти­ту­ції, істо­рії кра­ї­ни. Перш ні­жо­три­ма­ти гро­ма­дян­ство, ця лю­ди­на по­вин­на вже про­жи­ва­ти в кра­ї­ні пев­ний тер­мін. Це ба­зо­ві прин­ци­пи для здо­бу­т­тя гро­ма­дян­ства. У нас у За­ко­ні про гро­ма­дян­ство ви­зна­че­но умо­ви, яким ма­ють від­по­від­а­ти іно­зем­ці для то­го, щоб ста­ти гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни. Я вва­жаю, що по­спі­шна ви­да­ча гро­ма­дян­ства, ко­ли ігно­ру­є­ться до­три­ма­н­ня від­по­від­них кри­те­рі­їв, є по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства. Це ігно­ру­ва­н­ня прин­ци­пів вер­хо­вен­ства пра­ва і здо­ро­во­го глу­зду. Якщо ми пре­тен­ду­є­мо на­зи­ва­ти­ся пра­во­вою дер­жа­вою, то не мо­жна по­ру­шу­ва­ти за­кон. За­кон — це не умов­ність.

Ін­сти­тут гро­ма­дян­ства ха­ра­кте­ри­зує дер­жав­ність Укра­ї­ни. Фун­кціо­наль­не гро­ма­дян­ство спри­яє змі­цнен­ню дер­жав­но­сті. Вва­жаю, що в Укра­ї­ні до­сить ква­лі­фі­ко­ва­них про­фе­сіо­на­лів, і ме­ні не зро­зумі­ло, чо­му цих про­фе­сіо­на­лів не за­лу­ча­ють до дер­жав­но­го ке­рів­ни­цтва. Є лю­ди, які не бу­ли при вла­ді, не бра­ли уча­сті в сум­нів­них спра­вах, при цьо­му ма­ють до­свід, ре­пу­та­цію і ав­то­ри­тет у су­спіль­стві. Їх ігно­ру­ють і при цьо­му за­про­шу­ють на ро­бо­ту іно­зем­ців. Якщо в ото­чен­ні Пре­зи­ден­та і прем’єра не­має по­ря­дних, про­фе­сій­них лю­дей... Без­умов­но, іно­зем­ний до­свід по­трі­бно за­по­зи­чу­ва­ти. Але для цьо­го мо­жна зна­йти від­по­від­ну фор­му­лу. На­при­клад, во­ни мо­жуть бу­ти ра­дни­ка­ми мі­ні­стрів чи Пре­зи­ден­та з ши­ро­ким ко­лом пов­но­ва­жень. Але їм для цьо­го не обов’яз­ко­во ста­ва­ти гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни і обі­йма­ти дер­жав­ні по­са­ди. Іна­кше під­ри­ва­є­ться ав­то­ри­тет Укра­ї­ни, не­має са­мо­по­ва­ги і гор­до­сті. А ми спо­сте­рі­га­є­мо, як ба­га­то хто з іно­зем­ців, яких за­про­ше­но у вла­ду, не зна­ють на­віть укра­їн­ської мо­ви. Пе­ре­ко­на­ний, що це спо­сіб ру­си­фі­ка­ції Укра­ї­ни».

Одні­єю з по­дій, яка схви­лю­ва­ла гро­мад­ськість, ста­ло чер­го­ве ка­дро­ве рі­ше­н­ня Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, а са­ме при­зна­че­н­ня за­сту­пни­ком гла­ви Оде­ської ОДА донь­ки по­кій­но­го ро­сій­сько­го ре­фор­ма­то­ра Єго­ра Гай­да­ра — Ма­рії Гай­дар. Це при­зна­че­н­ня сприйня­ли не­о­дно­зна­чно. За­ли­ша­є­ться від­кри­тою те­ма нав­ми­сно­го не­ви­ко­ри­ста­н­ня вну­трі­шньо­го ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу кра­ї­ни. Факт за­про­ше­н­ня на по­мі­тні по­са­ди в Укра­ї­ні іно­зем­них гро­ма­дян із впі­зна­ва­ни­ми іме­на­ми на­тя­кає на ко­сме­ти­чність та­ких кро­ків. А при­зна­че­н­ня, на­при­клад, ку­ра­то­ром за­кар­пат­ської по­лі­ції ко­ли­шньо­го жур­на­лі­ста і ни­ні­шньо­го де­пу­та­та Му­ста­фи На­є­ма ні­би акцен­тує на то­му, що пре­зи­дент­ська вер­ти­каль не впу­скає у свою стру­кту­ру аль­тер­на­тив­них фа­хів­ців. Жур­на­ліст, що за­йма­є­ться по­лі­ці­єю, чи­нов­ник, який бе­ре участь у пі­ар- ком­па­ні­ях та іно­зе­мець з по­двій­ним гро­ма­дян­ством на по­са­ді в дер­жа­ві, де за­бо­ро­не­но по­двій­не гро­ма­дян­ство — три­во­жні озна­ки для кра­ї­ни. Справ­ді, ми не ба­чи­мо при вла­ді лю­дей, спро­мо­жних ве­сти са­мо­стій­ну від Пре­зи­ден­та по­лі­ти­ку.

Якщо з по­ста­т­тю Са­а­ка­шві­лі укра­їн­ці зна­йо­мі (хо­ча до­сі три­ває су­пе­ре­чка що­до йо­го ро­лі в гру­зин­ських ре­фор­мах на тлі ві­до­мо­го Ка­хи Бе­ну­кі­дзе), то з Ма­рі­єю Гай­дар укра­їн­ській гро­мад­сько­сті ще на­ле­жить по­зна­йо­ми­ти­ся. Гай­дар до­ру­че­но фонд ро­бо­ти, пов’яза­ний із со­ці­аль­ною сфе­рою і без­по­се­ре­дньо з про­бле­мою пе­ре­се­лен­ців. Її пер­ша прес- кон­фе­рен­ція озна­ме­ну­ва­ла­ся ка­зу­сом, ко­ли один з жур­на­лі­стів по­ста­вив їй пря­ме за­пи­та­н­ня що­до то­го, з ким во­ює Укра­ї­на. Ма­рія Гай­дар не зна­йшла, що від­по­ві­сти, але вже на на­сту­пній зу­стрі­чі з пре­сою ви­пра­ви­ла­ся. Вій­на на схо­ді на­шої кра­ї­ни, на її дум­ку, справ­ді три­ває між­Ро­сі­єю і Укра­ї­ною. На пре­скон­фе­рен­ції у по­не­ді­лок у Ки­є­ві Ма­рія Гай­дар уто­чни­ла, що вій­на три­ває не ли­ше зброй­на, а й цін­ні­сна — між­де­мо­кра­ті­єю і но­мен­кла­тур­но-олі­гар­хі­чним бан­ди­ти­змом. Вра­хо­ву­ю­чи те, що укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство не пе­ред­ба­чає по­двій­но­го гро­ма­дян­ства, Гай­дар ви­знає, що від ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства їй, всу­пе­реч ба­жан­ню, до­ве­де­ться від­мо­ви­ти­ся. Ба біль­ше, Ма­рія по­обі­ця­ла упро­довж­кіль­кох мі­ся­ців ви­вчи­ти укра­їн­ську мо­ву. Та­кі ню­ан­си, як не­зна­н­ня дер­жав­ної мо­ви і плу­та­ни­на у від­по­від­ях що­до сво­єї опо­зи­цій­но­сті до Пу­ті­на, да­ли при­від для го­строї ре­а­кції жур- на­лі­стів. Свої, зокре­ма й ан­ти­гру­зин­ські ви­слов­лю­ва­н­ня 2008 ро­ку, во­на по­я­сни­ла впли­вом на неї крем­лів­ської про­па­ган­ди. Так чи іна­кше на бо­лю­че за­пи­та­н­ня що­до то­го, «чий Крим», Гай­дар ви­сло­ви­ла чі­тку по­зи­цію, яка за­спо­ко­ї­ла при­су­тніх на прес-кон­фе­рен­ції.

Во­дно­час Оде­ську ОДА в по­не­ді­лок пі­ке­ту­ва­ли во­лон­те­ри, до­рі­ка­ю­чи Са­а­ка­шві­лі у від­су­тно­сті кон­кур­су на дер­жав­ні по­са­ди. За­сту­пник го­ло­ви Оде­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Юлія Ма­ру­шев­ська, у свою чер­гу, за­сум­ні­ва­ла­ся в то­му, що ОДА пі­ке­ту­ють справ­жні во­лон­те­ри, а це не мо­гло не обу­ри­ти остан­ніх. Цей факт свід­чить про під­ґрун­тя для роз­ви­тку кон­флі­кту між­а­дмі­ні­стра­ці­єю і во­лон­тер­ським ру­хом.

Про ре­зуль­та­ти при­зна­че­н­ня Ма­рії Гай­дар ми ді­зна­є­мо­ся з ча­сом. За­раз за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня кри­зи ка­дро­вої по­лі­ти­ки вла­дної ко­ман­ди. Чи зміг Май­дан на­ро­ди­ти сві­жу хви­лю про­фе­сіо­на­лів, чи жу­сі до­ся­гне­н­ня в цьо­му пла­ні пов’ яза­ні з ло­яль­ни­ми до Пре­зи­ден­та ка­дра­ми?

Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ, не­за­ле­жний жур­на­ліст, м. Мо­сква:

— У Ма­рії Гай­дар не­має осо­бли­во­го по­лі­ти­чно­го до­сві­ду. У неї є ім’я, й ім’я біль­шою мі­рою успад­ко­ва­не. До Єго­ра Гай­да­ра в Ро­сії став­ля­ться по-рі­зно­му, але це лю­ди­на, яка в будь-яко­му ра­зі зі­гра­ла над­зви­чай­но ва­жли­ву роль у ста­нов­лен­ні рин­ко­вої еко­но­мі­ки і зна­чною мі­рою вря­ту­ва­ла Ро­сію від го­ло­ду. Ма­рія Гай­дар ма­ла пев­ний управ­лін­ський до­свід у ко­ман­ді гу­бер­на­то­ра Перм­ської обла­сті Микити Бі­лих, де во­на пра­цю­ва­ла ві­це-гу­бер­на­то­ром і від­по­від­а­ла за со­ці­аль­ний блок. Від­гу­ки про її ро­бо­ту, рад­ше, бу­ли по­зи­тив­ни­ми. Що­до її по­лі­ти­чної по­зи­ції, то не мо­жна ска­за­ти, що во­на бу­ла радикальним опозиціонером, хо­ча й, по­за сум­ні­вом, сим­па­ти­зу­ва­ла лі­бе­раль­ним си­лам. Зви­чай­но, не мо­жна її на­зва­ти опо­зи­цій­ним по­лі­ти­ком ні пер­шо­го, ні на­віть дру­го­го ря­ду. Гай­дар не бу­ла по­лі­ти­ком, який уосо­блює лі­бе­раль­ний та­бір. За­раз не вар­то ве­сти мо­ву про її управ­лін­ські на­ви­чки і опо­зи­цій­ність. За­раз принципово ва­жли­во про­сте­жи­ти за тим, як во­на ви­ко­ну­ва­ти­ме свої фун­кціо­наль­ні обов’яз­ки. У да­но­му ра­зі її по­лі­ти­чні по­гля­ди, так са­мо, як і той факт, що її при­зна­чив Ми­ха­їл Са­а­ка­шві­лі, є вто­рин­ним що­до то­го, на­скіль­ки які­сно во­на ви­ко­ну­ва­ти­ме ро­бо­ту, яку їй до­ру­че­но.

Ма­рія IЗОСИМОВА, во­лон­тер:

— Ні­хто не ди­ви­ться на на­ціо­наль­ність лю­ди­ни, яка мо­же пра­цю­ва­ти в ОДА. Го­лов­не, аби ця лю­ди­на бу­ла про­фе­сіо­на­лом і ма­ла ба­жа­н­ня змі­ню­ва­ти мі­сто, область і кра­ї­ну за­га­лом. Ми про­ти не­про­фе­сіо­на­лі­зму в ОДА. При­зна­че­н­ням Ма­рії Гай­дар в Оде­сі пра­ва во­лон­те­рів бу­ло ущем­ле­но. Цим Са­а­ка­шві­лі обра­зив усіх тих, хто пра­цює з во­ї­на­ми АТО, хто пра­цює у шпи­та­лях, хто пра­цює з пе­ре­се­лен­ця­ми. За­ява па­ні Гай­дар про те, що пе­ре­се­лен­ця­ми в Оде­сі ні­хто не за­ймав­ся, спри­чи­ни­ла хви­лю обу­ре­н­ня. У нас во­лон­те­ри чу­до­во зна­ють, хто са­ме за­йма­є­ться пе­ре­се­лен­ця­ми, скіль­ки їх і які у них на­галь­ні про­бле­ми. Ми за­йма­є­мо­ся не ли­ше пе­ре­се­лен­ця­ми, а й до­по­мо­гою ро­ди­нам уча­сни­ків АТО. Ко­ли я по­про­си­ла в па­на Бо­ро­ви­ка на­зва­ти ім’я хоч одно­го во­лон­те­ра, з яки­ми він пра­цює, то він не зміг на­зва­ти. Се­ред на­ших хло­пців є лю­ди з чу­до­вою осві­тою, зокре­ма здо­бу­тою за кор­до­ном, во­ни па­трі­о­ти. Чо­му Оде­ська ОДА їх не ви­ко­ри­сто­вує? В Оде­сі ду­же при­хиль­но зу­стрі­ли іно­зем­них фа­хів­ців. Але за­раз ми ба­чи­мо, що ка­дро­ва по­лі­ти­ка в ОДА роз­ра­хо­ва­на на пі­ар, на «хо­ді­н­ня в на­род». Дру­гий мо­мент — що озна­чає те, що Ма­рія Гай­дар отри­має гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни? І це на тлі лю­дей, яким у Ро­сії ре­аль­но за­гро­жує не­без­пе­ка, але во­ни не хо­ва­ю­ться в Укра­ї­ні.

Оле­ксандр СО­ЛОН­ТАЙ,

екс­перт Iн­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти:

— Ми­хай­ло Са­а­ка­шві­лі хо­тів по­пі­а­ри­тись на при­зна­чен­ні Ма­рії Гай­дар з ві­до­мим прі­зви­щем, але ви­йшло не зов­сім як очі­ку­ва­лось. У Са­а­ка­шві­лі є схиль­ність фор­му­ва­ти ко­ман­ду з мо­ло­дих і та­ла­но­ви­тих лю­дей. Тут про­бле­ма не в то­му, що за­про­ше­на лю­ди­на із-за кор­до­ну, адже в йо­го ко­ман­ді пра­цю­ють і укра­їн­ці. Ін­ша спра­ва, що Ма­рія ви­яви­лась по­ки що не го­то­ва до ре­а­лій укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му і нар­ва­лась на не­о­дно­зна­чну су­спіль­ну ре­а­кцію що­до та­ко­го при­зна­че­н­ня. Зокре­ма, во­на так і не змо­гла від­по­ві­сти на пи­та­н­ня що­до сво­їх ви­сло­вів про­ти Са­а­ка­шві­лі. Сам Са­а­ка­шві­лі де­мон­струє, що він не є чи­нов­ни­ком, а є по­лі­ти­ком. Йо­го ло­гі­ка фор­му­ва­н­ня ко­ман­ди в Оде­сі — це ви­клю­чно по­лі­ти­чна ло­гі­ка. Так са­ме йо­го ви­ступ в Чер­ні­го­ві те­жмо­ти­во­ва­ний по­лі­ти­кою. Ви­дно, що Са­а­ка­шві­лі пра­гне про­дов­же­н­ня в Укра­ї­ні вла­сної по­лі­ти­чної ді­яль­но­сті. Все, що він ро­бить в одеському ре­гіо­ні є трампліном для пе­ре­хо­ду до ве­ли­кої укра­їн­ської по­лі­ти­ки.

Пра­кти­ка ви­да­чі па­спор­тів іно­зем­цям по­ка­зує, що нам тре­ба ре­фор­му­ва­ти ін­сти­тут гро­ма­дян­ства. У нас заборонене по­двій­не гро­ма­дян­ство, але жми ба­чи­мо, що ба­га­то лю­дей не зда­ють свій дру­гий па­спорт і та­ким чи­ном по­ру­шу­ють за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни. Є ба­га­то пре­це­ден­тів, ко­ли гро­ма­дя­ни отри­му­ють па­спор­ти ін­ших кра­їн для то­го, щоб ви­рі­ши­ти свої ма­те­рі­аль­ні про­бле­ми. Умо­ви і пра­ви­ла згі­дно з яки­ми лю­ди ма­ють отри­му­ва­ти укра­їн­ське гро­ма­дян­ство не є зов­сім аде­ква­тни­ми. Ми ма­ли при­кла­ди, ко­ли той чи ін­ший чи­нов­ник ті­кав з кра­ї­ни ма­ю­чи па­спорт ін­шої кра­ї­ни, а на­ше за­ко­но­дав­ство це ні­як не ре­гу­лю­ва­ло.

*** По-пер­ше, пре­це­дент по­ру­ше­н­ня за­ко­ну спри­чи­няє лан­цю­жок ігно­ру­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства. Ви­да­ча гро­ма­дян­ства в об­хід офі­цій­ної про­це­ду­ри є са­ме та­ким по­ру­ше­н­ням. По-дру­ге, за­про­ше­н­ня на дер­жав­ні по­сти гро­ма­дян без кон­кур­сно­го від­бо­ру, по­ро­джує не­прийня­т­тя се­ред по­ко­лі­н­ня укра­їн­ських гро­ма­дян, го­то­вих до актив­них і твор­чих дій. До да­ної те­ми ми по­вер­не­мо­ся в на­сту­пних ста­т­тях.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КОСАРЄВА

ФО­ТО З САЙ­ТА DUMSKAYA.NET

17 ЛИ­ПНЯ ГО­ЛО­ВА ОДЕ­СЬКОЇ ОДА МИ­ХА­ЇЛ СА­А­КА­ШВІ­ЛІ ПРЕД­СТА­ВИВ СВОЮ НО­ВУ ЗА­СТУ­ПНИ­ЦЮ МА­РІЮ ГАЙ­ДАР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.