«Від­чу­ва­є­мо се­бе ча­стин­кою істо­рії»

Щоб по­ба­чи­ти най­кра­щі сві­тли­ни XVI Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня», у Че­чель­ник при­їжджа­ють із су­сі­дніх сіл та ра­йо­нів

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

На Він­нич­чи­ні — не ли­ше жни­ва, а й Дні « Дня » . Із ми­ну­лої п’ ятни­ці у ра­йон­но­му цен­трі Че­чель­ник екс­по­ну­ю­ться най­кра­щі сві­тли­ни XVI Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти. Від­кри­ли фо­то­ви­став­ку ди­ре­ктор від­ді­лу мар­ке­тин­гу на­шої га­зе­ти Яро­сла­ва Ятчен­ко (на жаль, наш го­лов­ний ре­да­ктор че­рез украй на­пру­же­ний гра­фік ро­бо­ти не змо­гла цьо­го ро­ку при­їха­ти осо­би­сто), го­ло­ва Че­чель­ни­цької рай­держ­адмі­ні­стра­ції Сер­гій Пу­сто­вий та ди­ре­ктор СТОВ АФ «Оль­го­піль» Пав­ло Каленич. Са­ме зав­дя­ки Павлові Єв­ге­но­ви­чу че­чель­ни­ча­ни й оль­го­піль­ці уже вп’яте отри­му­ють та­кий ін­те­ле­кту­аль­ний по­да­ру­нок. По­над те — цьо­го ро­ку 20 шкіл Че­чель­ни­цько­го ра­йо­ну отри­ма­ли на­бо­ри кни­жок з Бі­бліо­те­ки «Дня», се­ред яких «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра», «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка» то­що, — та­кож­ко­штом Пав­ла Ка­ле­ни­ча.

До сло­ва, цей під­при­є­мець не ли­ше дбає, щоб у йо­го зем­ля­ків бу­ли ро­бо­чі мі­сця і зар­пла­та, а зем­ля що­ро­ку да­ва­ла ви­со­кий вро­жай. Він та­кож вла­што­вує у сво­є­му краї низ­ку спор­тив­них та куль­тур­них по­дій — так, цьо­го ро­ку ві­дбу­ли­ся тра­ди­цій­ні кін­но-спор­тив­ні зма­га­н­ня на приз агро­фір­ми «Оль­го­піль», а 12 ли­пня — уже п’ята Петропавлівська ре­га­та — від­кри­тий чем­піо­нат Він­ни­цької обла­сті з гре­блі на бай­дар­ках і ка­ное те­жна приз агро­фір­ми. Зма­га­н­ня зі­бра­ли близь­ко 100 уча­сни­ків, роз­по­вів Пав­ло Єв­ге­но­вич. А на­ро­дний хо­ро­вий ко­ле­ктив агро­фір­ми не­що­дав­но при­віз ди­плом пер­шо­го сту­пе­ня і ку­бок пе­ре­мож­ців з фе­сти­ва­лю у Хер­со­ні.

Ціл­ком ло­гі­чно, що Пав­ло Каленич отри­мав ін­ди­ві­ду­аль­ну по­дя­ку від га­зе­ти «День» та на­шу но­ву фір­мо­ву фут­бол­ку. «Ко­ман­да «Дня» — на­ші дру­зі, які сьо­го­дні прив­но­сять в ін­фор­ма­цій­ний про­стір куль­ту­ру, за­йма­ю­ться про­сві­тни­цтвом, — го­во­рить Пав­ло Єв­ге­но­вич. — Ме­ні при­єм­но, що з 2007 ро­ку га­зе­та «День» пе­рі­о­ди­чно про­во­дить у нас, у Че­чель­ни­цько­му ра­йо­ні, свою фо­то­ви­став­ку, «га­ле­рею на ко­ле­сах». Ще з пер­шої виставки ме­ні за­пам’ята­ли­ся сло­ва го­лов­но­го ре­да­кто­ра га­зе­ти «День» Ла­ри­си Ів­ши­ної про те, що гли­бин­ка — по­ня­т­тя не те­ри­то­рі­аль­не, а мен­таль­не. У нас жи­вуть пре­кра­сні, твор­чі, ду­хов­ні лю­ди, які роз­ви­ва­ють куль­ту­ру і спорт, бу­ду­ють до­ро­ги... Ми ро­би­мо рі­зні спра­ви для то­го, щоб Укра­ї­на жи­ла, фор­му­ва­ла­ся як не­за­ле­жна дер­жа­ва. І до­бре, що у цьо­му нас під­три­мує га­зе­та справ­ді укра­їн­ська, яка спо­ну­кає роз­ви­ва­ти ду­хов­ність. Ба­жа­є­мо Ла­ри­сі Оле­ксі­їв­ні Ів­ши­ній, яка май­же 20 ро­ків очо­лює га­зе­ту, що сфор­му­ва­ла з неї куль­тур­ний центр, — до­бра, ми­ру і здо­ров’я. Ду­маю, спра­ва, яку ми ра­зом ро­би­мо, по­трі­бна лю­дям».

Те­пер — слово пер­шим від­ві­ду­ва­чам фо­то­ви­став­ки.

● «ОСО­БЛИ­ВО ГЛИ­БО­КА ВІЙ­СЬКО­ВО-ПА­ТРІ­О­ТИ­ЧНА ТЕ­МА»

Оль­га БЕ­СЕ­ДА, за­сту­пник го­ло­ви Че­чель­ни­цької рай­держ­адмі­ні­стра­ції з гу­ма­ні­тар­них пи­тань:

— У ме­не осо­бли­ве вра­же­н­ня від сві­тлин зі схо­ду Укра­ї­ни, то­му що я там на­ро­ди­ла­ся — у мі­сті Шахтарську До­не­цької обла­сті. І за іро­ні­єю до­лі моя донь­ка ту­ди ви­йшла за­між, ми­ну­ло­річ во­на пів­ро­ку жи­ла з ди­ти­ною тут, у нас. Це те­ма скла­дна. За­раз донь­ка жи­ве в Сє­ве­ро­до­не­цьку. Ми їзди­ли до неї в го­сті якраз усі­ма ци­ми мі­ста­ми. Важ­ко, во­на про­укра­їн­ська. Я бу­ла чле­ном Кон­гре­су Укра­їн­ських На­ціо­на­лі­стів, донь­ка зі мною від’їзди­ла всі про­во­ди Кон­гре­су. То­му ви­ро­ста­ла зов­сім в ін­шо­му се­ре­до­ви­щі. До ре­чі, донь­ка роз­по­від­а­ла (во­на пра­цює в бан­ку), що під час Май­да­ну при­хо­ди­ли ста­рень­кі ба­бу­сі й ді­ду­сі, які від­да­ва­ли свою пен­сію на по­тре­би Май­да­ну (десь зна­йшли кон­кре­тний ра­ху­нок). До ре­чі, ко­ле­ги донь­ки їх зов­сім не ро­зумі­ли. Роз­по­від­ає, що ці ста­рень­кі — са­мі з Цен­траль­ної, За­хі­дної Укра­ї­ни, але в мо­ло­до­сті пе­ре­їха­ли на схід на ро­бо­ту, ста­ва­ли фа­хів­ця­ми ви­со­ко­го рів­ня і за­ли­ша­лись на­зав­жди.

Важ­ко від­зна­чи­ти якусь одну ро­бо­ту з екс­по­зи­ції — осо­бли­во гли­бо­ка вій­сько­во­па­трі­о­ти­чна те­ма. Ми те­жу Че­чель­ни­ку зу­стрі­ча­є­мо во­ї­нів і про­во­джа­є­мо. Ось і зав­тра о че­твер­тій ран­ку від­пра­ви­мо хло­пців до вій­ська. Уже 183 чо­ло­ві­ки з на­шо­го ра­йо­ну — уча­сни­ки АТО. Ми всіх уро­чи­сто від­прав­ля­є­мо і так са­мо, але ще йі з ра­ді­стю зу­стрі­ча­є­мо. Тіль­ки один наш одно­сель­ча­нин за­ги­нув і ще ба­тьки двох за­ги­блих жи­вуть на те­ри­то­рії на­шо­го ра­йо­ну. На пре­ве­ли­ке ща­стя, у нас не­має тяж­ко­по­ра­не­них.

Та­ка фо­то­ви­став­ка за­раз нам вель­ми по­трі­бна. Адже вже ста­ла тра­ди­цій­ною для нас. Ба­га­то лю­дей нею ці­кав­ля­ться. Я ка­жу, що це не фо­то, а кар­ти­ни. Для ме­не це не про­сто зні­мок, а твір. Зло­ви­ти та­кий мо­мент, узя­ти ці­ка­вий ра­курс — да­ле­ко не ко­жен змо­же. Ро­бо­ти ду­же гли­бо­кі. Ми дав­но дру­жи­мо з «Днем». Кра­сно дя­кую, що над­си­ла­є­те що­ро­ку ваш ка­лен­дар — я ці­ную це. У ме­не осо­бли­ві по­чу­т­тя до ва­шої га­зе­ти і ва­шо­го го­лов­но­го ре­да­кто­ра па­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної. Ви нам ду­же близь­кі.

● «КО­ЖНА СВІ­ТЛИ­НА НЕ­СЕ ПЕВ­НУ ІДЕЮ»

Фе­дір ШЕВЧУК, ре­да­ктор га­зе­ти «Бер­шад­ський край», за­слу­же­ний жур­на­ліст Укра­ї­ни:

— Фо­то­ви­став­ка «Дня» — це яви­ще. Чу­до­во, що во­на при­їздить до Че­чель­ни­цько­го ра­йо­ну. На цій ви­став­ці не­має сві­тли­ни, що не не­се пев­ної ідеї, дум­ки. Лю­ди, які ро­блять ці знім­ки, ми­слять, а не про­сто на­ти­ска­ють кно­пку ка­ме­ри.

На цих знімках ми ба­чи­мо те, що по­стій­но пе­ре­жи­ва­є­мо са­мі, пе­ред на­ми по­дії, які ми пиль­но від­сте­жу­є­мо. Фо­то­гра­фи «зло­ви­ли» най­більш ха­ра­ктер­ні ми­ті дій­сно­сті. Пе­ред на­ми — істо­рія у світлинах. Про­сто прой­ти­ся ви­став­кою не­мо­жли­во, бо ко­жна фо­то­гра­фія про­мов­ляє щось і вар­та окре­мої ува­ги.

Най­біль­ше вра­жа­ють фо­то­гра­фії з Май­да­ну і зі схо­ду Укра­ї­ни, які ви­кли­ка­ють чи­ма­ло роз­ду­мів. Зав­жди при­ва­блю­ють знім­ки на­шо­го зем­ля­ка Оле­га Нича, який по­стій­но бе­ре участь у цій ви­став­ці. Так, на XVI фо­то­кон­кур­сі «Дня» він отри­мав приз від по­соль­ства Ка­зах­ста­ну за ро­бо­ту « День Пе­ре­мо­ги » . До ре­чі, я сво­го ча­су при­ймав йо­го у чле­ни На­ціо­наль­ної спіл­ки жур­на­лі­стів Укра­ї­ни.

Між­ін­шим, я сам тро­хи при­че­тний до ство­ре­н­ня де­яких ви­пу­сків га­зе­ти «День». Чи­ма­ло мо­їх ма­те­рі­а­лів з’яв­ля­є­ться на сто­рін­ках ви­да­н­ня і ще го­ту­є­ться до ви­хо­ду. Га­зе­ту по­стій­но чи­таю й агі­тую ін­ших, адже ба­га­то ро­ків пе­ред­пла­чую « День » . Ви­да­н­ня при­ва­блює тим, що ро­зум­не за змі­стом, не по­пу­ліст­ське й уні­вер­саль­не. Та­кож га­зе­та су­ча­сна і гі­дно ви­гля­дає на між­на­ро­дно­му рів­ні — ба­чив ви­да­н­ня Ні­меч­чи­ни та ін­ших кра­їн, то­му мо­жу по­рів­ня­ти. Ме­ні по­до­ба­ю­ться ма­те­рі­а­ли ба­га­тьох ва­ших ав­то­рів, най­біль­ше ім­по­нує Сер­гій Грабовський. Він за­ну­рю­є­ться у суть пи­тань, які по­ру­шує, «гли­бо­ко ко­пає». Єди­на скла­дність: чи­та­н­ня «Дня» за­би­рає не­ма­ло ча­су. Бу­ває, май­же вся су­бо­та йде на чи­та­н­ня по­двій­но­го п’ятни­чно­го но­ме­ру га­зе­ти.

● «ФО­ТО­ВИ­СТАВ­КА — НА­ЧЕ ПРО­МІНЬ СВІ­ТЛА»

Оле­ксандр ОВЧАР, ди­ре­ктор ме­бле­вої фа­бри­ки:

— Ви­став­ка ду­же гар­на! За­хо­плю­ю­ся Пав­лом Ка­ле­ни­чем, який до­по­міг в її ор­га­ні­за­ції. Та­кі лю­ди пле­ка­ють на­ше се­ли­ще, про­слав­ля­ють Че­чель­ник. Ви­став­ка вже ста­ла мі­сце­вою тра­ди­ці­єю, хо­ча я тут упер­ше. Всі фо­то гар­ні. Осо­бли­во за­пам’ята­ла­ся ро­бо­та «Ан­ге­ла Мер­кель: «Пу­тін жи­ве в ін­шо­му сві­ті » , зро­бле­на Ми­ко­лою Ла­за­рен­ком під час від­зна­че­н­ня 70-ї рі­чни­ці ви­сад­ки со­ю­зних військ у Нор­ман­дії. Ро­сій­ські ЗМІ по­ка­зу­ють Пу­ті­на гар­ним, а на­ші — та­ким, яким він є. Ди­ви­шся на це і з’яв­ля­є­ться ще біль­ше не­при­я­зні до ньо­го че­рез те, що ко­ї­ться в Укра­ї­ні.

Для на­шо­го се­ли­ща та­ка ви­став­ка — зна­чи­ма по­дія. Лю­ди хо­чуть куль­тур­но відпочивати, і тут во­ни ма­ють та­ку на­го­ду. Оскіль­ки ви­став­ка від­бу­ва­є­ться у Че­чель­ни­ку не впер­ше, га­зе­ту «День» тут спри­йма­ють як рі­дну. Вза­га­лі, у на­шо­му рай­цен­трі все, як в ін­ших ре­гіо­нах Укра­ї­ни: де­пре­сія че­рез вій­ну, ба­га­то лю­дей за­би­ра­ють до ар­мії, по­га­ні до­ро­ги, все якесь за­не­дба­не, не від­чу­ва­є­ться роз­ви­тку. І свя­то, як ва­ша фо­то­ви­став­ка, — на­че про­мінь сві­тла.

● «МИ ОСМИСЛЮЄМО НА­ШУ ІСТО­РІЮ»

Пе­тро ДАНЧУК, ди­ре­ктор Ро­гіз­ків­ської ЗОШ:

— Фо­то­ви­став­ка ці­ка­ва. Уже не пер­ший рік ми при­їжджа­є­мо сю­ди. Ек­спо­зи­ція не за­ли­шає бай­ду­жим. Най­біль­ше ме­не вра­зи­ли знім­ки з Май­да­ну. Адже ми не все ба­чи­ли, а за­раз ма­є­мо мо­жли­вість щось при­га­да­ти, а щось і від­кри­ти для се­бе. Окре­ма по­дя­ка — за по­да­ро­ва­ні уні­каль­ні книж­ки. Ми по­зна­йо­ми­мо з ни­ми всіх учнів і вчи­те­лів шко­ли. Спа­си­бі всім ор­га­ні­за­то­рам ці­єї по­дії — ре­да­кції «Дня», Пав­лу Ка­ле­ни­чу — за та­ку не­пе­ре­сі­чну по­дію в рай­цен­трі. Зав­дя­ки фо­то­ви­став­ці «Дня» ми осмислюємо на­шу істо­рію.

● «БІ­ЛЯ КО­ЖНОЇ РО­БО­ТИ ХО­ЧЕ­ТЬСЯ ПО­СТО­Я­ТИ І ПО­ДУ­МА­ТИ»

Ан­дрій КО­СТЕН­КО, пен­сіо­нер:

— Важ­ко го­во­ри­ти. Пе­ре­пов­ню­ють емо­ції. Осо­бли­во від се­рії, присвяченої про­во­дам бій­ців. За ду­шу бе­ре. Ме­ні най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся сві­тли­на «Про­во­ди» Ми­ко­ли Тимченка. Я ні­ко­ли не про­пу­скаю фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День». Тут зав­жди ці­ка­во і без­ліч вра­жень. І за­раз ба­чу ду­же акту­аль­ні знім­ки. Бі­ля ко­жної фо­то­гра­фії хо­че­ться по­сто­я­ти і по­ду­ма­ти. По­ду­ма­ти, як да­лі жи­ти і що ро­би­ти на­шим ді­тям, ону­кам. Мій ро­дич вій­сько­вий — ма­йор, син — теж, але у від­став­ці. Те­ма вій­ни ме­ні ду­же близь­ка.

● «МАЙ­СТРИ ПІД­ХО­ПИ­ЛИ ЯСКРА­ВІ МО­МЕН­ТИ»

Бог­дан САВ­ЧУК, про­ку­рор про­ку­ра­ту­ри Че­чель­ни­цько­го ра­йо­ну:

— Ме­ні ду­же спо­до­ба­ла­ся сві­тли­на «Ба­га­та на­ре­че­на» Юрія Дя­чи­ши­на, де є ма­лень­ка дів­чин­ка і з де­ся­ток пар кол­гот. Яскра­вий зні­мок, що роз­та­шо­ва­ний по­ряд з ба­га­тьма сум­ни­ми ка­дра­ми. Ме­ні по­до­ба­є­ться, що фо­то­гра­фи, пред­став­ле­ні на ви­став­ці, вмі­ють під­хо­пи­ти яскра­ві мо­мен­ти. На- при­клад, вій­сько­вий упев­не­но кро­кує з ав­то­ма­том, по­руч так са­мо впев­не­но йде кіт — це сві­тли­на «До­зор» Єв­ге­на Малолєтки. До впо­до­би, що на­віть у сум­них си­ту­а­ці­ях ав­то­ри ро­біт зна­хо­дять при­від для по­зи­ти­ву.

На ви­став­ці «Дня» я впер­ше. Ра­ні­ше пла­ну­вав за­йма­ти­ся фо­то­гра­фі­єю про­фе­сій­но, але не скла­ло­ся. Тож­ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся, як пра­цю­ють май­стри. Вза­га­лі, у Че­чель­ни­ку лю­ди ра­ді по­ба­чи­ти че­рез сві­тли­ни, що від­бу­ва­є­ться у сві­ті, не ді­зна­ва­ти­ся про ці по­дії тіль­ки з но­вин по те­ле­ба­чен­ню. Ди­ви­ти­ся сві­тли­ни — ду­шев­ні­ше. І са­ме фо­то­гра­фії пе­ре­да­ють ре­аль­не жи­т­тя, яке від­рі­зня­є­ться від то­го, що по­ка­зу­ють у но­ви­нах.

Сам я у Че­чель­ни­ку жи­ву пів­ро­ку, при­їхав з Він­ни­ці пра­цю­ва­ти за на­прав­ле­н­ням. Се­ли­ще ці­ка­ве, гар­не, хо­ча й ста­ре. Спо­ді­ва­ю­ся, Че­чель­ник бу­де змі­ню­ва­ти­ся на кра­ще, і та­кі виставки до­по­ма­га­ти­муть у цьо­му.

● «НЕ ЗНА­ТИ «День» — ГРІХ»

Юлія ЛУЧИК, від­по­від­аль­ний се­кре­тар га­зе­ти «Бер­шад­ський край»:

— Ме­не вра­жа­ють знім­ки з Май­да­ну. Це від­тво­ре­н­ня на­шої істо­рії. Я спе­ці­аль­но при­їха­ла з Бер­ша­ді на від­кри­т­тя фо­то­ви­став­ки, хоч у ре­да­кції ме­ні та­ко­го зав­да­н­ня не да­ва­ли. Про­сто хо­че­ться ді­зна­ти­ся, як га­зе­та «День» ба­чить на­шу но­ві­тню істо­рію — по­дії на Май­да­ні, з вій­ни. Спе­ці­аль­но фо­то­гра­фую на план­шет ро­бо­ти, які ме­не най­біль­ше вра­жа­ють, — щоб по­ка­за­ти рі­дним і зна­йо­мим, які не змо­жуть при­їха­ти сю­ди. Пре­кра­сні знім­ки з Ми­хай­лів­сько­го собору, а ро­бо­та «Яну­ко­вич і йол­ка» — вза­га­лі та­кий під­кол! До­бре знаю «День». Це одна з най­кра­щих га­зет Укра­ї­ни, не зна­ти яку — гріх.

● «УСІ В УКРА­Ї­НІ МА­ЮТЬ ПО­БА­ЧИ­ТИ ЦІ СВІ­ТЛИ­НИ»

Сер­гій ШЕПІТКО, го­ло­ва Че­чель­ни­цької ра­йон­ної ра­ди:

— Що­ра­зу на фо­то­ви­став­ці «Дня» ди­ву­ю­ся, що є та­ка кра­са. Ми ща­сли­ві, що мо­же­мо по­ба­чи­ти та­ке у Че­чель­ни­ку. Ду­маю, ко­жен в Укра­ї­ні має пе­ре­гля­ну­ти ці сві­тли­ни. Ве­ли­ке вра­же­н­ня справ­ляє май­стер­ність ви­ко­нав­ців.

На­ші лю­ди ду­же по­зи­тив­но ре­а­гу­ють на ви­став­ку. Го­сті при­їжджа­ють на­віть з ін­ших сіл, і що­ро­ку гля­да­чів де­да­лі біль­ше. От із Бер­ша­ді — су­сі­дньо­го рай­цен­тру — при­їха­ли по­ди­ви­ти­ся фо­то.

За­зви­чай при­хо­джу на ва­шу ви­став­ку сам, щоб спо­кій­но все огля­ну­ти. По цій екс­по­зи­ції тре­ба хо­ди­ти ці­лий день, щоб усе роз­ди­ви­ти­ся. Якщо від­во­лі­ка­є­шся — не отри­му­єш за­до­во­ле­н­ня.

● «ЯК ЗАВ­ЖДИ, «День» — НА ВИ­СО­ТІ»

Ма­ксим НИЧ, сту­дент, уча­сник по­пе­ре­дніх фо­то­ви­ста­вок «Дня»:

— Ра­ні­ше ви­став­ка бу­ла ду­же рі­зно­бі­чна: фо­то­гра­фи за­чі­па­ли те­ми ди­тин­ства, ста­ро­сті, рі­зних ра­до­стей. За­раз по­над по­ло­ви­ну сві­тлин — Май­дан і вій­на, тоб­то, те, чим ми жи­ве­мо. Зав­жди ця ви­став­ка від­обра­жає остан­ній рік на­шо­го жи­т­тя. Оскіль­ки сьо­го­дні в Укра­ї­ні тяж­кі ча­си, ми ба­чи­мо це на фо­то­гра­фі­ях.

Із ро­біт вра­зи­ла «Укра­ї­на в огні» Єв­ге­на Малолєтки — ду­же силь­ний зні­мок. Та­кож спо­до­ба­ла­ся фо­то­гра­фія «Одно­го ра­зу в ме­тро» Іре­ни Мо­роз — не стіль­ки з ком­по­зи­цій­ної то­чки зо­ру, скіль­ки за змі­стом. Та­ко­жза­пам’ята­ла­ся сві­тли­на «Ше­девр го­то­вий» Оле­ксан­дри Усен­ко, на якій — не­мов­ля по­ка­зує ру­чки, за­бру­дне­ні фар­бою. Вза­га­лі, фо­то­гра­фії з ді­тьми тро­хи відволікають від вій­ни. Бо не мо­жна на чо­мусь за­ци­клю­ва­ти­ся. Вій­на вій­ною, але у жит­ті за­ли­ша­є­ться щось хо­ро­ше: ді­ти, лю­бов.

Це — моя дев’ята фо­то­ви­став­ка «Дня». Із 2006 ро­ку її ві­дві­дую, сам ко­лись брав у ній участь. Як зав­жди, «День» — на ви­со­ті. Але у Че­чель­ни­ку на ви­став­ку при­хо­дить не так ба­га­то лю­дей, як хо­ті­ло­ся б. У ме­не є дру­зі­ро­ве­сни­ки, які із за­до­во­ле­н­ням див­ля­ться екс­по­зи­цію, роз­пи­ту­ють щось, обго­во­рю­ють ко­жне фо­то. По­дру­ги з Оде­си бу­ли там на ва­шій ви­став­ці. Дру­зі ці­кав­ля­ться фо­то­ви­став­кою «Дня», бо я їм це при­ще­пив. І для Че­чель­ни­ка це — ва­жли­ва по­дія. Го­лов­не, до­но­си­ти лю­дям яко­мо­га біль­ше ін­фор­ма­ції про фо­то­ви­став­ку, щоб во­ни йшли сю­ди.

● «ЗВОРУШУЙТЕ ТАК І НА­ДА­ЛІ»

Ва­лен­ти­на ФУТИМСЬКА, ке­рів­ник на­ро­дно­го хо­ро­во­го ко­ле­кти­ву агро­фір­ми «Оль­го­піль»

— Фо­то­ви­став­ка за­хо­плює! Я що­ра­зу бу­ваю на ва­ших ви­став­ках, і сьо­го­дні ме­не осо­бли­во вра­зи­ло те, що відображено на знімках. Це те, якою є на­ша Укра­ї­на. Хви­лю­ють знім­ки з вій­ни, а осо­бли­во — мо­мен­ти про­во­дів во­ї­нів. Я без сліз не мо­гла ди­ви­ти­ся фо­то «Про­во­ди» Ми­ко­ли Тимченка та де­я­кі ін­ші. Ду­же гар­на ро­бо­та Оле­га Нича «День Пе­ре­мо­ги» — він сфо­то­гра­фу­вав ве­те­ра­нів на тлі на­шо­го пра­по­ра. Дай Бог, щоб «Дню» вда­ва­ло­ся і на­да­лі так зво­ру­шу­ва­ти, щоб ви і да­лі пра­цю­ва­ли так гли­бо­ко. Я дав­но знаю «День» і ва­шо­го го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­су Ів­ши­ну. До ре­чі, маю від неї по­да­ру­нок — ваш по­пе­ре­дній фо­то­аль­бом най­кра­щих знім­ків. Я йо­го збе­рі­гаю і ду­же гор­джу­ся цим ви­да­н­ням.

● «ВРА­ЖА­Ю­ЧИЙ СВІТ ВИ­СО­КО­ХУ­ДО­ЖНІХ СВІ­ТЛИН»

Га­ли­на ДА­НИЛЬ­ЧУК, го­лов­ний спе­ці­а­ліст від­ді­лу осві­ти Че­чель­ни­цької РДА:

— Фо­то­ви­став­ка — це вра­жа­ю­чий світ ви­со­ко­ху­до­жніх сві­тлин. Зав­дя­ки та­ким за­хо­дам ми від­чу­ва­є­мо се­бе ча­стин­кою істо­рії. Осо­бли­во вра­зи­ли ме­не знім­ки, які від­обра­жа­ють по­дії Май­да­ну. І як кон­траст — отой «Сон па­трі­о­тки» Ан­дрія Нестеренка, до яко­го я під­во­джу всіх. Вра­же­н­ня не­за­бу­тні. Ви­слов­люю по­дя­ку Пав­лу Єв­ге­но­ви­чу, зав­дя­ки яко­му ця фо­то­ви­став­ка вже тра­ди­цій­но вла­што­ву­є­ться. Я те­ждо­три­му­ю­ся дум­ки, що кра­са вря­тує наш світ. Вва­жаю, що ва­ша га­зе­та, яка ви­хо­дить трьо­ма мо­ва­ми, ро­бить ве­ли­кий вне­сок у роз­ви­ток на­шої на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті, па­трі­о­ти­зму, здій­снює ве­ли­ку ана­лі­ти­чну ро­бо­ту. Я вдя­чна «Дню», ва­шо­му го­лов­но­му ре­да­кто­ро­ві Ла­ри­сі Ів­ши­ній за цю пра­цю.

● «ВЕ­ЛИ­КИЙ ПО­ШТОВХ ДО ПА­ТРІ­О­ТИ­ЗМУ»

Ма­рія СКОЦЕЛЯС, на­чаль­ник від­ді­лу гро­шо­вих ви­плат і до­по­мог управ­лі­н­ня пра­ці Че­чель­ни­цької РДА:

— Зав­дя­ки га­зе­ті «День» і ме­це­на­ту Пав­лу Ка­ле­ни­чу, який не шко­дує ні сил, ні ко­штів, щоб до­по­мог­ти на­шим во­ї­нам, які за­хи­ща­ють ці­лі­сність на­шої кра­ї­ни, зро­стає па­трі­о­тизм. Ко­жен, пе­ре­гля­да­ю­чи фо­то­ви­став­ку, пе­ре­о­сми­слює цін­ність жи­т­тя. На­віть у тих, хто не мав силь­них па­трі­о­ти­чних по­чут­тів, від спо­гля­да­н­ня цих знім­ків на­стає пе­ре­лом­ний мо­мент. Для Че­чель­нич­чи­ни — це ве­ли­кий по­штовх до па­трі­о­ти­зму. У нас патріотично на­ла­што­ва­ні від­со­тків сім­де­сят лю­дей. Але зав­дя­ки «Дню» цей рі­вень під­ви­щу­є­ться. Ми ма­є­мо мо­жли­вість пе­ре­жи­ти по­дії від по­ча­тку Май­да­ну і до сьо­го­дні — отри­ма­ти від­чу­т­тя, які має за­раз Укра­ї­на. Ми вбо­лі­ва­є­мо, пе­ре­жи­ва­є­мо, спів­чу­ва­є­мо. І шко­ду­є­мо, що так ста­ло­ся, але на­ра­зі ма­є­мо те, що ма­є­мо. Ду­маю, що па­трі­о­тизм має пе­ре­ва­жи­ти егоїзм, синдром «моя хата скраю». Ми по­вин­ні згур­ту­ва­ти­ся для то­го, щоб на­ша Укра­ї­на бу­ла ці­лі­сною не­за­ле­жною єв­ро­пей­ською кра­ї­ною. Я маю двох си­нів і мрію, щоб мої ді­ти жи­ли в єв­ро­пей­ській дер­жа­ві. Знім­ки во­ї­нів, що сто­ять на смерть за­ра­ди на­шо­го май­бу­тньо­го, — під­ви­щу­ють па­трі­о­тизм і по­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го з нас.

Фо­то­ви­став­ка «Дня» у Че­чель­ни­ку від­бу­ва­є­ться у при­мі­щен­ні ра­йон­но­го Бу­дин­ку куль­ту­ри на ву­ли­ці Ге­ро­їв Май­да­ну, 29. Вхід — віль­ний, з 9.00 до 18.00. А вже 24 ли­пня ек­спо­зи­ція пе­ре­їде в Оль­го­піль, де три­ва­ти­ме до 28 чи­сла та­ко­жу Бу­дин­ку куль­ту­ри. На­га­да­є­мо, що від­ві­ду­ва­чі виставки мо­жуть від­да­ти свій го­лос за най­ці­ка­ві­шу, на їхній по­гляд, сві­тли­ну. За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня бу­де ого­ло­ше­но во­ло­да­рів ти­ту­лу гля­да­цьких сим­па­тій від Че­чель­ни­ка та Оль­го­по­ля. Ро­бо­ти, що осо­бли­во спо­до­ба­ю­ться, мо­жна при­дба­ти в ре­да­кції «Дня».

Щоб по­ба­чи­ти сві­тли­ни XVI Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня», у Че­чель­ник при­їжджа­ють із су­сі­дніх сіл та ра­йо­нів

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.