«Ка­на­дій­ці вва­жа­ють Укра­ї­ну не­від’єм­ною ча­сти­ною Єв­ро­пи»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія ПУШКАРУК, Окса­на ГРУ­БА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День»

По­сол Ка­на­ди Ро­ман ВА­ЩУК зу­стрів­ся з уча­сни­ка­ми Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки

Учо­ра до уча­сни­ків Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки га­зе­ти «День» за­ві­тав Над­зви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук. Кра­ї­на кле­но­во­го лис­тка — одна із го­лов­них со­ю­зни­ків Укра­ї­ни, яка чи не най­більш актив­но під­три­мує на­шу кра­ї­ну у вій­ні з Ро­сі­єю. Тон бе­сі­ді за­да­ла го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са ІВ­ШИ­НА. «Ду­же ва­жли­вою є від­да­ність Ка­на­ди та її ке­рів­ни­цтва тим прин­ци­пам і цін­но­стям, які ми теж по­ді­ля­є­мо. Я ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що до цьо­го до­лу­чи­ться і мо­ло­де по­ко­лі­н­ня, яке не тіль­ки бу­де ко­ри­сту­ва­ти­ся ци­ми цін­но­стя­ми, але й ство­рю­ва­ти їх», – на­го­ло­си­ла Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на.

На зу­стрі­чі обго­во­рю­ва­ли ва­жли­ві і на­галь­ні пи­та­н­ня ка­над­сько-укра­їн­ських від­но­син: агре­сію Ро­сії, ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, під­пи­са­н­ня уго­ди про ЗВТ між­уря­да­ми Ка­на­ди і Укра­ї­ни, вплив укра­їн­ської ді­а­спо­ри на рі­ше­н­ня От­та­ви.

Ро­ман Ва­щук роз­по­вів, що Ка­на­да під­три­мує ідею ство­ре­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу з по­ка­ра­н­ня вин­них у збит­ті «Бо­їн­га» MH-17 у не­бі над Дон­ба­сом. «Ми не­при­єм­но вра­же­ні не­га­тив­ним став­ле­н­ням Ро­сії до ці­єї про­по­зи­ції. Во­но, мо­жли­во, зу­мов­ле­не від­чу­т­тям про­ви­ни у ро­сій­ській вер­хів­ці, але спра­ве­дли­вість у цій спра­ві має пе­ре­мог­ти», — під­кре­слив По­сол.

Го­во­ри­ли і про ме­ді­а­про­стір Ка­на­ди. Зокре­ма, Ро­ман Ва­щук пред­ста­вив лі­тньо­шко­ля­рам два най­ав­то­ри­те­тні­ших ка­над­ських ви­да­н­ня — National Post і The Globe and Mail. На за­пи­та­н­ня Ла­ри­си Ів­ши­ної, які є від­по­від­ни­ки цим га­зе­там в Укра­ї­ні, Ро­ман Ва­щук з упев­не­ні­стю від­по­вів: «Га­зе­та «День».

Го­во­ря­чи про імі­джУкра­ї­ни за кор­до­ном, пан По­сол від­зна­чив, що, про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку Укра­ї­на зро­би­ли ве­ли­кий по­ступ у со­цме­ре­жах, що одно­зна­чно «спри­яє утвер­джен­ню ро­лі Укра­ї­ни» у сві­ті. На за­пи­та­н­ня, чи іден­ти­фі­кує за­хі­дна спіль­но­та укра­їн­ців як не­від’єм­ну ча­сти­ну Єв­ро­пи. Ро­ман Ва­щук впев­не­но від­по­вів, що так.

До­кла­дні­ше про роз­мо­ву з Ро­ма­ном Ва­щу­ком чи­тай­те в на­сту­пних чи­слах «Дня».

Оле­на ЛИТВИНОВА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Iва­на Фран­ка:

— По­сол Ка­на­ди роз­по­вів про ство­ре­ні в кра­ї­ні умо­ви для збе­рі­га­н­ня ідентичності та осо­би­стий гро­мад­ський про­стір, який укра­їн­ці в Ка­на­ді мо- жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на свій роз­суд. Ко­ли я слу­ха­ла па­на Ро­ма­на, то по­ба­чи­ла, що справ­ді є ре­чі, які три­ма­ють укра­їн­ськість укра­їн­ців у Ка­на­ді, і це са­мо­ор­га­ні­за­ція та ве­ли­ке ба­жа­н­ня.

Ма­рія ГЕНИК, Оде­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Iл­лі Ме­чни­ко­ва:

— Ді­зна­ва­ти­ся акту­аль­ні новини сві­то­вої по­лі­ти­ки осо­би­сто від ди­пло- ма­тів над­зви­чай­но ці­ка­во. А ко­ли пред­став­ник ін­шої дер­жа­ви по­чи­нає жар­ту­ва­ти і з за­хо­пле­н­ням роз­по­від­а­ти, як він по­тра­пив на ди­пло­ма­ти­чну слу­жбу, стає ще ці­ка­ві­ше. Зав­дя­ки то­му, що пан Ро­ман Ва­щук має укра­їн­ське ко­рі­н­ня, ми швид­ко зна­йшли спіль­ну мо­ву. «В Укра­ї­ні пе­ре­біль­шу­ють успі­хи ро­сій­ської про­па­ган­дист­ської ма­ши­ни. Мас­штаб, гро­ші і кіль­кість не озна­ча­ють, що во­на пе­ре­хо­дить у якість», — упев­не­ний пан по­сол.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

СЕ­РЕД ПО­ДА­РУН­КІВ ДЛЯ «ОСО­БЛИ­ВО­ГО» ЛЕ­КТО­РА — ЗНА­ЧОК ЛІ­ТНЬОЇ ШКО­ЛИ, ФІР­МО­ВА ФУТ­БОЛ­КА ТА СИМ­ВО­ЛІ­ЧНИЙ ДИ­ПЛОМ (НА ЯКО­МУ — СО­НЯ­ШНИ­КИ, БІЛЬ­ШІСТЬ З ЯКИХ — З ОДНО­ГО БО­КУ ПАР­КА­НУ, А ОДИН — З ДРУ­ГО­ГО). «ІТИ ПО­ЗА МЕ­ЖІ ПРИЙНЯ­ТО­ГО. І ДО СОН­ЦЯ», — ДІ­ЛИ­ТЬСЯ ВРА­ЖЕ­Н­НЯ­МИ ВІД СВІ­ТЛИ­НИ РО­МАН ВА­ЩУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.