За роз­про­даж дво­хсот мі­ських об’єктів

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

За­три­ма­ні осо­би, злов­жи­ва­ю­чи слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, допу­сти­ли роз­про­да­жза за­ни­же­ною вар­ті­стю по­над 200 об’єктів ко­му­наль­но­го май­на. Цим, на дум­ку слід­ства, во­ни за­вда­ли зби­тків мі­сце­во­му бю­дже­то­ві на су­му по­над 50 млн гри­вень. Як по­ві­до­ми­ли у від­ді­лі зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю ГУ МВС Укра­ї­ни в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті, за­три­ма­н­ня пі­до­зрю­ва­них здій­сни­ли спів­ро­бі­тни­ки Управ­лі­н­ня про­ти­дії зло­чин­но­сті у сфе­рі еко­но­мі­ки. «Пра­во­по­ру­шни­кам обра­но за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді утри­ма­н­ня під вар­тою, — йде­ться в за­яві. — Кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня від­кри­то за ч. 2 ст. 364 (зло­вжи­ва­н­ня вла­дою або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем), ч. 5 ст. 191 КК Укра­ї­ни (при­вла­сне­н­ня, роз­тра­ча­н­ня май­на чи за­во­ло­ді­н­ня ним шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем). Ці стат­ті пе­ред­ба­ча­ють по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ням во­лі на тер­мін від 3-х до 6 ро­ків з по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди чи за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на тер­мін 3-х ро­ків, зі штра­фом від 500 до 1 тис. не­о­по­да­тко­ву­ва­них до­хо­дів гро­ма­дян».

На­га­да­є­мо, у ве­ре­сні 2013 ро­ку у ЗМІ бу­ло опри­лю­дне­но ін­фор­ма­цію про не­сан­кціо­но­ва­ну ре­а­лі­за­цію 96 об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на, які пе­ре­бу­ва­ють у ко­му­наль­ній вла­сно­сті мі­ста Дні­про­пе­тров­ська. У цьо­му пе­ре­лі­ку, з-по­мі­жін­шо­го, бу­ли об’єкти со­ці­аль­но-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня і об’єкти, які на­ле­жать до си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я і осві­ти. Пі­сля цьо­го Го­спо­дар­ський суд Дні­про­пе­тров­ської обла­сті ска­су­вав ми­ро­ву уго­ду між­ко­му­наль­ним під­при­єм­ством «Спе­ці­а­лі­зо­ва­на ре­мон­тно-бу­ді­вель­на ді­лян­ка» і при­ва­тною фір­мою, а мі­ська ра­да по­ві­до­ми­ла, що не­ру­хо­ме май­но в пов­но­му об­ся­зі по­вер­ну­то гро­ма­ді, то­ді як на­справ­ді бу­ло по­вер­ну­то ли­ше 7 об’єктів. Скла­дність по­ля­га­ла в то­му, що за цей час об’єкти всти­гли про­да­ти у тре­ті ру­ки. Вра­хо­ву­ю­чи су­спіль­ний резонанс, по­вер­не­н­ня мі­ської не­ру­хо­мо­сті взя­ло під свій кон­троль ке­рів­ни­цтво Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Не­за­ба­ром з’ясу­ва­ло­ся, що мас­шта­би роз­кра­да­н­ня ко­му­наль­ної вла­сно­сті на­справ­ді на­ба­га­то зна­чні­ші. За­га­лом пра­во­охо­рон­ці на­лі­чи­ли по­над 200 об’єктів не­ру­хо­мо­го май­на у рі­зних ра­йо­нах мі­ста, які на­ма­га­ли­ся «при­вла­сни­ти» чи­нов­ни­ки. Вар­то за­зна­чи­ти, що остан­нім ча­сом ве­ли­кі ма­хі­на­ції бу­ло роз­кри­то не ли­ше у сфе­рі «при­хва­ти­за­ції » ко­му­наль­них об’ єктів, а й у ви­тра­чан­ні бю­дже­тних ко­штів. У слідчому ізоляторі пе­ре­бу­ває ко­ли­шній ке­рів­ник управ­лі­н­ня вну­трі­шньої по­лі­ти­ки. Йо­го зви­ну­ва­чу­ють у роз­кра­дан­ні більш як 1 млн гри­вень. Йде­ться про гро­ші, які ви­ді­ля­ли­ся з бю­дже­ту на ці­льо­ві про­гра­ми, — пра­во­ва освіта, спри­я­н­ня гро­мад­ським ра­дам то­що.

Не мен­шо­го ре­зо­нан­су здо­бу­ла істо­рія одно­го із за­сту­пни­ків ме­ра, яко­го зви­ну­ва­ти­ли у роз­кра­дан­ні бю­дже­тних ко­штів, ви­ді­ле­них на ям­ко­вий ре­монт мі­ських до­ріг. Йшло­ся про су­му 2,2 млн гри­вень. В ін­тер­не­ті з’яви­ли­ся фо­то­гра­фії роз­кі­шної са­ди­би дні­про­пе­тров­сько­го ко­му­наль­ни­ка. Що­прав­да, не­що­дав- но чи­нов­ник, який вже си­дів на ла­ві під­су­дних, не­спо­ді­ва­но... по­тра­пив під ам­ні­стію, ого­ло­ше­ну ще за ча­сів пре­зи­дент­ства Яну­ко­ви­ча.

КОМЕНТАР «СПРАВ­ЖНІ ВИ­НУ­ВА­ТЦІ ЗНО­ВУ ЗА­ЛИ­ША­Ю­ТЬСЯ В ТІ­НІ»

Спів­ро­бі­тни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів за­три­ма­ли

пра­ців­ни­ків Дні­про­пе­тров­ської

мі­ськра­ди

Ва­силь СУ­ХОВ, ко­ор­ди­на­тор Дні­про­пе­тров­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи:

— Ми в спіл­ку­ван­ні зі спів­ро­бі­тни­ка­ми пра­во­охо­рон­них ор­га­нів зав­жди на­по­ля­га­ли на то­му, що при­тя­гу­ва­ти до від­по­від­аль­но­сті за ма­хі­на­ції тре­ба не ли­ше ви­ко­нав­ців, а й за­мов­ни­ків — тих, хто роз­ро­бляв хи­тро­му­дрі схе­ми при­вла­сне­н­ня об’ єктів ко­му­наль­ної вла­сно­сті. За­мість цьо­го край­ні­ми зав­жди ста­ють зви­чай­ні ке­рів­ни­ки ко­му­наль­них під­при­ємств, на ба­ланс яких пе­ре­кла­да­ли, а по­тім від­чу­жу­ва­ли об’ єкти з ви­ко­ри­ста­н­ням ме­ха­ні­зму бан­крот­ства. За­раз ми ба­чи­мо, що справ­жні ви­ну­ва­тці зно­ву за­ли­ша­ю­ться в ті­ні, а під роз­да­чу мо­жуть по­тра­пи­ти « стрі­ло­чни­ки » . То­му, по­ки ми не ді­зна­є­мо­ся всі іме­на, го­во­ри­ти про справ­жню бо­роть­бу за­ра­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.